Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse vertaling Laudato Si

Geautoriseerde vertaling nu te bestellen

gepubliceerd: dinsdag, 25 augustus 2015
Bij het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Neder­land kan vanaf vandaag vast de en­cy­cliek Laudato Si van paus Fran­cis­cus wor­den besteld. Het betreft de door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­rentie geauto­ri­seerde vertaling met als extra een aantal han­dige bijlagen, die binnen­kort in druk verschijnt.

Encycliek - Laudato SiDeze en­cy­cliek die op 18 juni ge­pre­sen­teerd werd in het Vati­caan, blijkt in som­mi­ge van de direct be­schik­baar gestelde talen, zoals Ita­li­aans, Engels en Frans, een best­seller. De Neder­landse vertaling die binnen­kort beschik­baar komt, is een uitgave in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie van het SRKK.

Naast de vertaling zijn een aantal bijlagen toe­ge­voegd, zoals een tref­woor­den­register en registers van de geci­teerde Bijbel­teksten, do­cu­menten en personen. Dit biedt met name voor studie­doel­ein­den extra gebruiks­gemak.

In­te­grale eco­lo­gie

In de en­cy­cliek spoort paus Fran­cis­cus ‘ie­der­een die verant­woor­de­lijk is voor econo­mische, poli­tieke en sociale kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ aan om ‘beschermers van de schep­ping’ te zijn. De paus bena­drukt dat zorg voor de schep­ping niet alleen een poli­tieke kwestie is, maar vooral een morele kwestie. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet wor­den.

Paus Fran­cis­cus schrijft over een ‘cultuur van verspilling’ die ons ongevoelig heeft gemaakt voor de verkwis­ting van grond­stoffen. Tegen de achter­grond van de armoede en hon­ger in de wereld is dit een schreeuwend onrecht. Hij heeft het over een ‘in­te­grale eco­lo­gie’ waarin zorg voor de schep­ping en zorg voor de armsten onlos­make­lijk met elkaar zijn verbon­den. Het is een ind­ringend en con­fron­terend do­cu­ment want de paus stelt niet alleen rege­rings­lei­ders verant­woor­de­lijk voor het milieu, maar ieder mens in zijn eigen omge­ving.

Tijde­lijk tien procent kor­ting

U kunt de en­cy­cliek Laudato Si tij­de­lijk (tot uiter­lijk vrij­dag 11 sep­tem­ber) met tien procent kor­ting be­stel­len. U betaalt inclusief verzend­kosten dan geen € 15,- euro maar slechts 13,50. Uw be­stel­ling wordt geleverd na 11 sep­tem­ber. (Exclusief behandel­kosten van € 1,10)

Voor vragen over uw be­stel­ling kunt u bellen met Bisdom Breda: 076 - 522 34 44
Dage­lijks tele­fo­nisch bereik­baar tot 12.30 uur.

Be­stel­len

Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volle­dige adresge­ge­vens. Per post: via Bisdom Breda, Postbus 90.189, 4800 RN Breda.

Ja, ik wil Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie deel 2 2015 bij voor­in­teke­ning be­stel­len.
Prijs € 13,50 per stuk, inclusief verzend­kosten en excl. be­han­de­lings­kosten à € 1,10.

  • Naam:
  • Straat:
  • Post­co­de:
  • Plaats:
  • Aantal exemplaren:
  • E-mail­a­dres:
  • IBAN Bank­num­mer:

In een gefran­keerde envelop sturen naar: Bisdom Breda, Postbus 90.189 4800 RN BredaGerelateerde nieuwsberichten

maandag, 4 maart 2024Hulp voor kerkvergroeners
woensdag, 4 oktober 2023Apostolische exhortatie Laudate Deum gepubliceerd
zaterdag, 30 september 2023Klimaatbrief van de paus in begrijpelijke taal
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
dinsdag, 6 juli 2021Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping
woensdag, 26 augustus 2020Plant een boom
donderdag, 16 januari 2020Download gratis encycliek-pakketten
vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
vrijdag, 1 september 2017Wereldgebedsdag voor de schepping
maandag, 5 oktober 2015Verslag informatieavond - Laudato SiíBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose