Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Waardig sterven volgens het katholieke geloof

Podcast katholiekleven.nl

gepubliceerd: woensdag, 24 maart 2021

In een nieuwe podcast op katho­liek­le­ven.nl gaat dr. Lambert Hendriks in op de vraag ‘wat is waar­dig sterven volgens het katho­lie­ke geloof?’ Dr. Hendriks is rector van Groot­semi­narie Rolduc en voor­zit­ter van de Katho­lie­ke Stich­ting Medische Ethiek.

Deze stich­ting or­ga­ni­seert op 24 april een bij­een­komst over de zorg voor mensen in kri­tieke en terminale levensfasen. Voltooid Leven was begin 2020 regel­ma­tig in het nieuws, D66 kon­digde een nieuw wetsvoorstel aan en de com­mis­sie Wijn­bergen bracht een rapport uit waarin onder­zoek naar de doodswens van niet erns­tig zieke ouderen werd be­schre­ven.

Barm­har­tige Samari­taan

Het on­der­werp verdween uit de media door de COVID-19-pandemie, maar zal in de hui­dige kabinetsformatie zeker weer terug­ko­men. In het najaar publi­ceerde de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer de brief ‘De barm­har­tige Samari­taan (Samaritanus Bonus)’ over het ‘zijn bij zieken’, ‘zijn bij anderen’, in andere woor­den ‘staan bij het kruis’.

In de bij­een­komst op 24 april wil de Stich­ting Medische ethiek proberen datgene wat leeft bij mensen in de maat­schap­pij te verbin­den met een filo­so­fische visie op hoe het leven goed geleefd kan wor­den en de chris­te­lijke bete­ke­nis van de barm­har­tige Samari­taan in onze tijd.

Beluister voor meer in­for­ma­tie de podcast met dr. Lambert Hendriks over pal­lia­tieve zorg, eutha­na­sie en de vraag: wat is waar­dig sterven volgens het katho­lie­ke geloof? En over hulp, liefde en nabij­heid als je te maken krijgt met het lij­den dat je over­komt.

 

 

Symposium 24 april

Meer in­for­ma­tie over het symposium van de Katho­lie­ke Stich­ting Medische Ethiek op 24 april van 10.00 tot 13.00 uur via Zoom vindt u hier:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose