Bisdom Haarlem-Amsterdam


Videokanaal katholiekleven.nl groeit door

gepubliceerd: vrijdag, 23 november 2018

Na een experi­men­tele periode van drie jaar heeft de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie besloten door te gaan met haar video­ka­naal katho­liek­le­ven.nl. De pres­ta­ties en ont­wik­ke­lingen van het kanaal zijn geëvalueerd en er ligt een plan voor de ko­men­de drie jaar om ver­der te bouwen op het stramien dat in de eerste drie proef­ja­ren is neer­ge­zet.

Project­lei­der Daphne van Roosendaal is blij dat de plannen voor de voort­zet­ting de instem­ming krijgen van de bis­schop­pen. ‘In drie jaar tijd hebben we met beperkte mid­de­len en mens­kracht katho­liek­le­ven.nl van de grond weten te tillen. Er zijn nu een web­si­te, een nieuws­brief, een youtube kanaal en een facebook­pa­gina waar­mee we de producties van katho­liek­le­ven.nl onder de aan­dacht brengen.’

Die producties bestaan uit onder meer filmpjes, podcasts, foto­se­ries en berichten gerela­teerd aan het on­der­werp com­mu­ni­ca­tie. Tot de doel­groep behoren diegenen, jong en oud, die via in­ter­net meer willen weten over het katho­lie­ke geloof, de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en allerlei ini­tia­tie­ven die van daaruit wor­den geno­men.

Handig voor pa­ro­chies

Het bereik van katho­liek­le­ven.nl laat over de afgelopen drie jaar een gestage groei zien, ‘maar we gaan voor nog meer kijkers, bezoekers en belang­stel­len­den’, zegt Van Roosendaal. ‘Daarvoor willen we de web­si­te anders en ef­fec­tiever inrichten, zodat in een oogop­slag te zien is wat nieuw is. Ook blijven we werken aan steeds betere filmpjes en podcasts. Daar­naast willen we voort­bou­wen aan een aanbod van producten die han­dig zijn voor pa­ro­chies. Zo hebben we in 2018 een info­gra­phic over de rozen­krans be­schik­baar gemaakt en ook een over­zich­te­lijke platte­grond van een kerk­ge­bouw. Pa­ro­chies kunnen deze gratis down­loa­den en uit­de­len aan bij­voor­beeld bezoekers tij­dens Kerk­proe­ve­rij of Open Kerken­dag. We denken na over nog meer inte­res­sante downloads en hoe we die kunnen combineren met bij­voor­beeld een filmpje over een bepaald ini­tia­tief of thema’, aldus de project­lei­der.

Live streamen

Ook nieuw in 2019 wordt de live stream waar­mee katho­liek­le­ven.nl gaat experimen­te­ren. Van Roosendaal ‘We willen beginnen met de uitzen­ding van een door­de­weekse mis op Youtube. Van daaruit hopen we andere moge­lijk­he­den met live streamen te onder­zoeken’. Deze experi­men­tele aanpak werkte eer­der ook posi­tief uit voor de podcasts van katho­liek­le­ven.nl. Hiermee speelde het video­ka­naal in op de groeiende belang­stel­ling voor radio­pro­gramma’s die wanneer men maar wil beluisterd kunnen wor­den. De podcasts vormen nu een blijvend onder­deel in het totale aanbod.

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie onder­streept met haar besluit om door te gaan de waar­de­ring voor en het belang het eigen video­ka­naal katho­liek­le­ven.nl. ‘Een belang dat met het oog op de toe­komst van levensbeschouwe­lijke pro­gram­ma’s alleen maar toeneemt’, zegt Van Roosendaal.

De nieuwste items

Paus Franciscus luncht met 1500 mensen Deze boodschap hadden jongeren voor de bisschoppen Samen aan tafel op initiatief van de paus Mensen zijn hier graag bij Maria


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 29 juni 2021Nationale bedevaart Brielle via livestream
donderdag, 13 mei 2021Naar de bron bij Onze Lieve Vrouw ter Nood Video
woensdag, 24 maart 2021Waardig sterven volgens het katholieke geloof Audio
donderdag, 14 november 2019Katholiek Leven Magazine
donderdag, 20 juni 2019Katholiekleven in gesprek met Rens Tienstra Video
zaterdag, 11 mei 2019Vernieuwde website Katholiekleven.nl
woensdag, 13 juni 2018Wat is uw favoriete Katholiekleven.nl video?
woensdag, 30 augustus 2017De Kerk geeft jou steuntjes in de rug Video
donderdag, 24 augustus 2017Kerkproeverij - Back to church Video
donderdag, 15 juni 2017Mgr. Van Burgsteden op Katholiekleven.nl Video
zaterdag, 17 september 2016God of het geld
maandag, 30 mei 2016Website Katholiekleven.nl onlineBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose