Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Katholiek Leven Magazine

Videokanaal Nederlandse bisschoppen breidt uit naar print

gepubliceerd: donderdag, 14 november 2019

Het video­ka­naal katho­liek­le­ven.nl maakte een magazine dat dit najaar in pa­ro­chies wordt verspreid. Het blad is een cadeautje van de Neder­landse bis­schop­pen aan de gelo­vi­gen. Tijdens de ver­ga­de­ring van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op dins­dag 12 no­vem­ber reikte bis­schop Liesen het eerste exemplaar van het blad uit aan pa­ro­chie­vrij­wil­li­gers.

De bis­schop­pen zijn katho­liek­le­ven.nl in 2016 gestart als video­ka­naal om mensen via in­ter­net en YouTube te bereiken en zo op een nieuwe manier te com­mu­ni­ce­ren, ver­telde Mgr. Liesen. Dat is ook de bedoeling van het blad. Dit wil mensen in­spi­re­ren met aan­spre­kende geloofs­ver­halen en katho­liek­le­ven.nl ver­der bekend maken. Een van de artikelen in het blad is een inter­view met tele­vi­sie­pre­sen­ta­tor Leo Fijen. Hij sprak de afgelopen jaren met vele katho­lie­ken over hun geloof. Katho­liek­le­ven.nl sprak met hem over zijn eigen geloof, hoop en liefde.

Vrij­wil­li­gers

De vrij­wil­li­gers die het blad van Mgr. Liesen in ont­vangst namen zijn gastvrouw in de pa­ro­chie, waar de ver­ga­de­ringen van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie plaatsvond. Elke week verwel­ko­men zij vele gasten in het pa­ro­chie­cen­trum en elke maand de bis­schop­pen voor hun ver­ga­de­ring.

In hen bedankte Mgr. Liesen de vele ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers die zich met hart en ziel inzetten voor de geloofs­ge­meen­schap: “U doet dit niet als hobby in uw vrije tijd. Het is meer dan vrij­wil­lig­heid. En het is ook meer dan het oppakken van taken die als vacature open vallen. U bent een ledemaat van het lichaam van Christus dat we samen met elkaar vormen. Ie­der­een heeft een roe­ping. Ik wil u bedanken voor uw inzet. In u willen we als bis­schop­pen alle gelo­vi­gen dit blad graag sym­bo­li­sch aanbie­den.”

50.000 Exemplaren

Dit eerste magazine van katho­liek­le­ven.nl wordt verspreid in een oplage van ongeveer 50.000 exemplaren. In het blad is een insert opgeno­men met in­spi­ra­tie­kaarten van de acht zalig­spre­kingen die Jezus noemt in zijn Bergrede (Matteüs evan­ge­lie). Paus Fran­cis­cus noemt de zalig­spre­kingen de ‘iden­ti­teits­kaart’ van de chris­te­nen. De paus doet dat in zijn tekst over de roe­ping tot hei­lig­heid in het dage­lijks leven (‘Gaudete et exsultate’). Groeien in hei­lig­heid kan door alert te zijn “op de kleine details van de liefde,” zegt de paus. De kaarten brengen dit met kleur­rijke illus­tra­ties in beeld.

Mgr. Liesen is bis­schop van Breda en lid van de per­ma­nente raad van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. In die hoe­da­nig­heid reikte hij de eerste exemplaren van het blad uit aan mevrouw Cornelie Kleijne, Mieke van Mourik en Gerda Fokker.

De versprei­ding van het blad vindt plaats via de Neder­landse bis­dom­men en de KNR (Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen)

(foto­se­rie: Katho­liek­le­ven.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose