Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Stille Omgang

Dossier Stille OmgangDe Stille Omgang is een pro­ces­sie die in stilte en gebed wordt gelopen door het hart van Am­ster­dam. De route van een kleine drie kilo­me­ter loopt vanaf het Spui over de Kalver­straat en de Nieuwen­dijk naar het Centraal Station en ver­vol­gens weer terug via de Warmoe­straat en de Nes, rond de plek waar het Mirakel van Am­ster­dam is gebeurd op 15 maart 1345. Bede­vaart­gan­gers uit het hele land gedenken het won­der door de pro­ces­sie van 1345 te herhalen. Meer in­for­ma­tie op de web­si­te www.stille-omgang.nl
Stille Omgang Video
Zaterdag 16 maart - Centrum Amsterdam
nieuws - vrijdag, 15 maart 2024
Tijdens deze Veer­tig­da­gen­tijd zal weer de Stille Omgang wor­den gelopen door het Centrum van Am­ster­dam. In de nacht van zater­dag 16 op zon­dag 17 maart zullen weer duizen­den gelo­vi­gen naar onze hoofd­stad reizen, het Mirakel van Am­ster­dam eren en bid­den voor hun intenties.
Mirakel van Amsterdam
Zaterdag 18 maart - Stille Omgang
nieuws - dinsdag, 14 maart 2023
“Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen” - dat is de intentie die is gekozen voor de Stille Omgang die op zater­dag 18 maart 2023 wordt gelopen.
Jongerenprogramma Stille Omgang Video
Zaterdag 18 maart - 20.45 uur - Papegaai Amsterdam
nieuws - vrijdag, 17 februari 2023
Op 18 maart 2023 is er weer een jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang. Dit jaar in de Papegaai (Jozef­kerk) aan de Kalver­straat. Na jaren van corona, kunnen we weer samen­ko­men. In een verkort pro­gram­ma berei­den we ons voor op het lopen van de stilte tocht ter ge­dach­te­nis aan het Mirakel van Am­ster­dam, een eucha­ris­tisch won­der waar we nog altijd van mogen getuigen.
Projectkoor Stille Omgang
Start repetities: vrijdag 10 februari
nieuws - maandag, 30 januari 2023
Het project­koor van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is een gelegen­heids­koor onder lei­ding van pastoor Alvaro Rodriguez Luque dat een paar keer per jaar zingt bij speciale gelegen­he­den in het bisdom, zoals bij­voor­beeld bij de wij­ding van een pries­ter of diaken.
Lezing Mirakel van Amsterdam Video
nieuws - maandag, 22 maart 2021
Velen namen zater­dag­avond 20 maart deel aan de online Stille Omgang, zowel aan het in­ter­ac­tie­ve jon­ge­ren­pro­gramma als aan de Eucha­ris­tie­vie­ring en een video van de route. Op zon­dag kwam een video be­schik­baar waarin Jeroen Brenninkmeijer ver­telt over het Mirakel.
Online Stille Omgang
Jongerenprogramma 19.00 uur - H.Mis 20.30 uur
nieuws - zaterdag, 20 maart 2021
Door omstan­dig­he­den, zoals de avondklok, heeft het Gezel­schap van de Stille Omgang het pro­gram­ma voor dit jaar moeten wij­zigen. Hierbij de laatste in­for­ma­tie over de ac­ti­vi­teiten die wor­den geor­ga­ni­seerd.
Stille Omgang 2021 alleen online
Nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart
nieuws - zaterdag, 6 februari 2021
Het gezel­schap van de Stille Omgang heeft besloten dat van­wege de hui­dige strenge beperkende maat­regelen de Stille Omgang op 21 maart 2021 niet op de gebruike­lijke manier kan wor­den geor­ga­ni­seerd. Er wordt een online omgang voor­zien met Eucha­ris­tie­vie­ring en een video van de route.
Vreugdevol jongerenprogramma Stille Omgang Fotoreportage
nieuws - zondag, 17 maart 2019
De Stille Omgang trok in de nacht van 16 op 17 maart door Am­ster­dam. Naast alle demonstraties voor vrede, klimaat en betere sociale omstan­dig­heden trekt er eenmaal per jaar door het centrum van de hoofd­stad een stille tocht van bid­dende mensen, die in die stilte de Heer in hun mid­den willen zoeken, die zich aan ons geeft in de heilige Eucha­ris­tie.
Stille Omgang Jongerenprogramma - verslag Fotoreportage
Over Hemel, Hoop en de vraag: ‘Waar verlang je naar?’
nieuws - woensdag, 21 maart 2018
Afgelopen zater­dag was de Stille Om­gang met voor de jon­ge­ren een speci­aal jon­ge­ren­pro­gramma genaamd ‘Everlas­ting’ in de Mozes en Aäron­kerk. De avond werd be­gon­nen met een uitleg van het Mirakel van Am­ster­dam aan­ge­vuld door Bijbel­tek­sten waarin Jezus ons steeds een weder­vraag stelt. De kern­vraag die naar voren kwam was: ‘Waar verlang je naar?’
Mgr. Punt bij Stille Omgang Fotoreportage Video
Met meer dan 200 jongeren in Mozes en Äaronkerk
nieuws - donderdag, 23 maart 2017
Naast de vele vie­rin­gen in Am­ster­dam ter ge­dach­te­nis van het Mirakel van Am­ster­dam uit 1345 werd ook dit jaar weer het jon­ge­ren­pro­gramma geor­ga­ni­seerd in de Mozes en Aäron­kerk. Meer dan 200 jon­ge­ren namen deel aan dit pro­gram­ma.
Bijzondere Stille Omgang Fotoreportage
In het teken van het Jaar van Barmhartigheid
nieuws - woensdag, 16 maart 2016
De Stille Omgang stond dit jaar in het teken van het Jaar van Barm­har­tig­heid en mocht daarom rekenen op extra belang­stel­ling. De meeste van de Neder­landse bis­schop­pen waren in Am­ster­dam bijeen om voor­af­gaand aan de Stille Omgang een bezoek te brengen aan het gerestaureerde museum Ons’ Lieve Heer op Solder.
Stille Omgang 2014 - Getuigen in stilte
nieuws - maandag, 24 maart 2014
Wat bezielt duizen­den gelo­vi­gen om een stille tocht te hou­den door hartje Am­ster­dam? Ruim zeven­dui­zend pelgrims getuigen in stilte! In de nacht van 22 op 23 maart kwamen vele duizen­den gelo­vi­gen traditie­ge­trouw naar Am­ster­dam om de Stille Omgang te hou­den: een pelgrims­tocht in stil gebed door het centrum van Am­ster­dam ter ge­dach­te­nis aan een Eucha­ris­tisch won­der dat in het jaar 1345 plaatsvond: het mirakel van Am­ster­dam.
Een Von Habsburg neemt deel aan de Stille Omgang
nieuws - maandag, 11 maart 2013
Er is een band tussen de Habs­burg-dynastie en Am­ster­dam. Am­ster­dam dat zo’n vijf eeuwen gele­den het privilege ont­ving om de keizers­kroon te mogen dragen; in die tijd een uitzon­der­lijk kenmerk dat de stad veel voor­deel bezorgde. Dat was te danken aan keizer Maxi­mi­liaan von Habs­burg.
Aartshertog bezoekt Heilige Stede Fotoreportage
nieuws - maandag, 19 maart 2012
Het was een bij­zon­dere Stille Omgang, dit jaar. Niet die van zater­dag­nacht, waar duizen­den mensen in her­in­ne­ring aan het Mirakel kwamen bid­den voor hun per­soon­lijke intenties en die van de Kerk. Na­tuur­lijk was en is die ook wel bij­zon­der, want nog altijd uniek in de wereld en een bijna anachronis­tisch blijk van Godsver­trouwen in een cultuur die een afgron­de­lijke zelfverant­woor­de­lijk­heid, zelfred­zaam­heid en zelfbeschik­king propa­geert.
Hoogste pauselijke onderscheiding voor Maarten Elsenburg Fotoreportage
Maarten Elsenburg Commandeur Gregoriusorde
nieuws - vrijdag, 25 november 2011
De hoogste pau­se­lijke onder­schei­ding is vrij­dag­mid­dag door de bis­schop van Haar­lem- Am­ster­dam, mgr. dr. J. Punt, uit­gereikt aan de heer Maarten Elsen­burg uit Aer­den­hout. Het betreft het Commandeur­schap in de Orde van de H. Paus Gregorius de Grote. De fees­te­lij­ke uit­rei­king vond plaats in de plebanie van de ka­the­drale basiliek in Haar­lem.
Verslag jongerenprogramma Stille Omgang
nieuws - donderdag, 24 maart 2011
Voor de zesde keer vond op zater­dag 19 maart het Stille Omgang jon­ge­ren­pro­gramma plaats. Ruim 325 bezoekers von­den hun weg naar de Mozes & Aaron­kerk in het hart van Am­ster­dam en waren getuigen van een pro­gram­ma waarin momenten van ver­die­ping, gebed en entertain­ment elkaar afwissel­den.
(Foto)verslag jongerenprogramma Stille Omgang
nieuws - donderdag, 25 maart 2010
Op zater­dag 20 maart 2010 vond voor de 129ste maal de Stille Omgang plaats in Am­ster­dam. Het speciale jon­ge­ren­pro­gramma werd door ruim 350 jon­ge­ren bezocht. Het pro­gram­ma kenmerkte zich door inter­acti­vi­teit.
(Foto)verslag Jongeren­programma Stille Omgang
nieuws - woensdag, 25 maart 2009
Ruim 400 jon­ge­ren waren afgelopen zater­dag­avond aanwe­zig bij het Jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang (SO) in de Mozes & Aaron­kerk in Am­ster­dam. Het betrof de 128ste editie van de Stille Omgang in de hoofd­stad.
Houd The Gift niet voor jezelf Fotoreportage
Mgr. Punt tijdens de Stille Omgang
nieuws - zondag, 10 februari 2008
Het jon­ge­ren­pro­gramma ‘The Gift’ in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam sloeg bij de ongeveer vier­hon­derd deel­ne­mers uitstekend aan. In een bonte stoet wissel­den ge­tui­ge­nis, (gospel-)muziek en catechese elkaar af.
Ruim 350 jongeren bij 125e Stille Omgang Fotoreportage
nieuws - maandag, 20 maart 2006
Ruim drie­hon­derd­vijf­tig jon­ge­ren waren zater­dag­avond naar Am­ster­dam geko­men om de Stille Omgang te lopen, ter her­den­king van het Mirakel van Am­ster­dam.


maandag, 22 maart 2004Fotoimpressie Stille Omgang 2004 FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose