Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Pauskeuze

Nu paus Bene­dic­tus XVI afstand gaat doen, ont­staat een nieuwe situatie: op 28 februari zal de paus het do­cu­ment onder­te­ke­nen waarin hij formeel afstand doet van het paus­schap. Daarna is de zetel van de paus vacant en wordt de kerk bestuurd door het kar­di­na­len­col­lege, dat in een conclaaf de nieuwe paus moet gaan kiezen. Over dit alles gaat de on­der­staan­de in­for­ma­tie. Gegevens ontleend aan: Jan Hendriks, Volk van God. Structuur en inrich­ting van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk volgens het Wetboek van Canoniek Recht (cc. 204-746) (uit­ge­ve­rij Colomba, Oegst­geest, 2006)
Welke pausen hebben afstand gedaan?
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
Dat de Paus afstand doet van zijn ambt is in de ge­schie­de­nis slechts enkele malen voorge­ko­men. In de eerste eeuwen was er in het alge­meen een grote weerstand tegen ver­plaat­sing van een Bis­schop of afstand door deze.
Bestuur van de Kerk als de zetel van de paus vacant is
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
Er is sprake van vacatie van de zetel wanneer de Paus sterft of wanneer hij afstand doet (c. 332 §2 van het ker­ke­lijk wet­boek: "Als het voor­komt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is voor de gel­dig­heid vereist dat de afstand vrij geschiedt en op de juiste wijze ken­baar gemaakt wordt, niet echter dat deze door wie ook aanvaard wordt").
Waar komt het woord ‘kardinaal’ eigenlijk vandaan?
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
Clericus cardinalis was het woord dat vanaf het einde van de zesde eeuw werd gebruikt voor gees­te­lij­ken die vast verbon­den waren aan een bepaalde kerk (het woord incardinatie wordt nu nog steeds gebruikt om aan te geven bij welk bisdom een gees­te­lij­ke behoort).
Taken van het kardinalencollege
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
De kar­di­na­len van de orde der Bis­schop­pen kiezen onder voor­zit­ter­schap van de subdeken, de deken - die het kar­di­na­len­col­lege voorzit (c. 352 §1) - uit hun mid­den, welke keuze daarna door de Paus moet wor­den beves­tigd (c. 352 §2). De subdeken wordt even­eens door deze kar­di­na­len gekozen, onder voor­zit­ter­schap van de deken (c. 352 §3). Ook deze verkie­zing moet ver­vol­gens door de Paus wor­den goedge­keurd. Beiden, deken en subdeken,  dienen in Rome woo­nach­tig te zijn (c. 352 §4).
Geschiedenis van de pauskeuze
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
Het paus­keuze­de­creet van 1059 gaf oor­spron­ke­lijk het keuze­recht alleen aan de kar­di­naal-Bis­schop­pen die de Paus bij pontificale plech­tig­he­den ver­vingen; zij moesten de kar­di­naal-pries­ters erbij halen, terwijl de overige leden van de clerus en het volk instem­ming betuig­den (acclamatie). Binnen korte tijd verwierven de kar­di­naal-pries­ters en -diakens echter dezelfde rechten.
De pauskeuze nu
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
Paus Paulus VI bepaalde in 1970  dat de kar­di­na­len bij het bereiken van hun 80e ver­jaar­dag het recht verliezen om lid te zijn van de organen van de Romeinse curie en om de Paus te kiezen. De kar­di­na­len die de dag voor het vacant wor­den van de Apos­to­lische Stoel deze leef­tijd hebben bereikt, nemen geen deel aan het conclaaf. Het woord conclaaf komt dus van het Latijn: cum clave – let­ter­lijk: met de sleu­tel - een aandui­ding van het feit dat de kar­di­na­len zich bevin­den op een plaats, af­ge­slo­ten van de buiten­we­reld.
Wanneer en hoe wordt de gekozene paus?
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
De Paus verwerft de volle­dige en hoogste vol­macht in de Kerk door de wet­tige verkie­zing, die door hem is aanvaard, tezamen met de Bis­schops­wij­ding, aldus canon 332 §1 van het Ker­ke­lijk wet­boek (Codex Iuris Canonici).Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose