Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Taken van het kardinalencollege

gepubliceerd: zaterdag, 16 februari 2013

De kar­di­na­len van de orde der Bis­schop­pen kiezen onder voor­zit­ter­schap van de subdeken, de deken - die het kar­di­na­len­col­lege voorzit (c. 352 §1) - uit hun mid­den, welke keuze daarna door de Paus moet wor­den beves­tigd (c. 352 §2). De subdeken wordt even­eens door deze kar­di­na­len gekozen, onder voor­zit­ter­schap van de deken (c. 352 §3). Ook deze verkie­zing moet ver­vol­gens door de Paus wor­den goedge­keurd. Beiden, deken en subdeken,  dienen in Rome woo­nach­tig te zijn (c. 352 §4).

De kar­di­naal-camerlengo is hier­voor al be­spro­ken.

KardinalencollegeDe eerste van de kar­di­naal-diakens (proto-diaken) kon­digt de naam van de nieuw-gekozen Paus aan en reikt in naam van de Paus de pallia uit (een witte wollen band met zeven kruisjes die aarts­bis­schoppen dragen), tenzij de Paus dit zelf doet (c. 355 §2). Het zijn de kar­di­naal-diakens, meestal curie-kar­di­na­len die bij pau­se­lijke plech­tig­he­den de Paus in dal­ma­tiek assis­te­ren.

Som­mi­ge kar­di­na­len zijn werk­zaam in het bestuurs­ap­pa­raat van de paus: de Romeinse curie, die bestaat uit Con­gre­ga­ties, Raden, Recht­banken en allerlei com­mis­sies. De hoof­den van de con­gre­ga­ties (een soort ministeries) en de Apos­to­lische Signatuur (hoogste recht­bank binnen de katho­lie­ke kerk), dragen de titel van kar­di­naal-prefect. Aan het hoofd van som­mi­ge Raden binnen de curie staat even­eens een kar­di­naal die presi­dent wordt genoemd.

Voor kar­di­na­len die aan het hoofd staan van di­cas­te­ries (Con­gre­ga­ties, Raden, Com­mis­sies, Recht­banken...) of andere per­ma­nente in­sti­tu­ten van de Romeinse curie en van Vati­caan­stad, geldt even­zeer als voor de Bis­schop­pen en de pastoors dat zij op hun 75e ver­jaar­dag hun ont­slag moeten aanbie­den (c. 354).

Kar­di­na­len staan onder het gezag van de Paus met wie zij nauw moeten samen­wer­ken (c. 356). Alleen de Paus zelf heeft het recht om te oor­de­len over kar­di­na­len (c. 1405 §1 n. 2).

De kar­di­na­len komen bijeen in consistorie wanneer zij de Paus dienen te raden. Voor het gewoon consistorie wor­den tenminste de kar­di­na­len die in Rome ver­blij­ven, uit­ge­no­digd; voor een bui­ten­ge­woon consistorie ter bespre­king van dringende, zeer erns­tige zaken wor­den alle kar­di­na­len uit­ge­no­digd. Deze consistories zijn ge­woon­lijk geheim, tenzij een deel van een consistorie publiek is, zoals dat bij de li­tur­gische plech­tig­he­den van een kar­di­naalscreatie het geval is (vgl. c. 353).

Onder de be­lang­rijk­ste taken van het kar­di­na­len­col­lege behoren het bestuur van de kerk als de zetel van de paus vacant is en de keuze van een nieuwe paus in het conclaaf.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 16 februari 2013Welke pausen hebben afstand gedaan?
zaterdag, 16 februari 2013Bestuur van de Kerk als de zetel van de paus vacant is
zaterdag, 16 februari 2013Waar komt het woord ‘kardinaal’ eigenlijk vandaan?
zaterdag, 16 februari 2013Geschiedenis van de pauskeuze
zaterdag, 16 februari 2013De pauskeuze nu
zaterdag, 16 februari 2013Wanneer en hoe wordt de gekozene paus?Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose