Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Katholiekleven.nl

Katholiekleven.nlBerichten over video's, podcasts en foto­se­ries van Katho­liek­le­ven.nl
Nationale bedevaart Brielle via livestream Fotoreportage
Zaterdag 10 juli - 11.00 uur
nieuws - dinsdag, 29 juni 2021
De Natio­nale Bede­vaart Brielle op zater­dag 10 juli wordt vanaf 11.00 uur uitgezon­den als live­stream. Het bisdom Rotter­dam heeft een gebeds­kaart be­schik­baar gemaakt, die ook dient als uit­no­di­ging om mee te vieren. Deze kaart is be­schik­baar als download.
Naar de bron bij Onze Lieve Vrouw ter Nood Fotoreportage Video
Video op Katholiekleven.nl
nieuws - donderdag, 13 mei 2021
Op de ge­za­men­lijke video­web­site van de Neder­landse bis­dom­men, Katho­liek­le­ven.nl is een video ver­sche­nen over het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Aan het woord komen Mariska Adrichem, rector Jeroen de Wit en Mgr. Hendriks over wat deze plaats zo bij­zon­der maakt.
Waardig sterven volgens het katholieke geloof Audio
Podcast katholiekleven.nl
nieuws - woensdag, 24 maart 2021
In een nieuwe podcast op katho­liek­le­ven.nl gaat dr. Lambert Hendriks in op de vraag ‘wat is waar­dig sterven volgens het katho­lie­ke geloof?’ Dr. Hendriks is rector van Groot­semi­narie Rolduc en voor­zit­ter van de Katho­lie­ke Stich­ting Medische Ethiek.
Katholiek Leven Magazine Fotoreportage
Videokanaal Nederlandse bisschoppen breidt uit naar print
nieuws - donderdag, 14 november 2019
Het video­ka­naal katho­liek­le­ven.nl maakte een magazine dat dit najaar in pa­ro­chies wordt verspreid. Het blad is een cadeautje van de Neder­landse bis­schop­pen aan de gelo­vi­gen. Tijdens de ver­ga­de­ring van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op dins­dag 12 no­vem­ber reikte bis­schop Liesen het eerste exemplaar van het blad uit aan pa­ro­chie­vrij­wil­li­gers.
Katholiekleven in gesprek met Rens Tienstra Video
Dirigent bij de koorschool van Haarlem
nieuws - donderdag, 20 juni 2019
Rens Tienstra is tweede dirigent bij de koor­school van Haar­lem en de ka­the­drale basiliek Sint Bavo in Haar­lem. In die functie is hij docent voor de leer­lin­gen en tege­lijker­tijd dirigent van alle deelkoren van de ka­the­draal. De koor­school zong tij­dens een bede­vaart van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam op een aantal bij­zon­dere plekken, waar­on­der Assisi en Rome. Emy Jansons maakte voor Katho­liek­le­ven deze leuke video.
Vernieuwde website Katholiekleven.nl
nieuws - zaterdag, 11 mei 2019
De vernieuwde web­si­te van katho­liek­le­ven.nl is online gegaan, het video­kanaal dat de Neder­landse bis­schop­pen in 2016 zijn gestart. In de voor­bije jaren is katho­liek­le­ven uitge­groeid tot veel meer dan alleen een video­ka­naal, waardoor de web­si­te wel een upgrade kon gebruiken.
Videokanaal katholiekleven.nl groeit door
nieuws - vrijdag, 23 november 2018
Na een experi­men­tele periode van drie jaar heeft de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie besloten door te gaan met haar video­ka­naal katho­liek­le­ven.nl. De pres­ta­ties en ont­wik­ke­lingen van het kanaal zijn geëva­lu­eerd en er ligt een plan voor de ko­men­de drie jaar om ver­der te bouwen op het stramien dat in de eerste drie proef­ja­ren is neer­ge­zet.
Wat is uw favoriete Katholiekleven.nl video?
nieuws - woensdag, 13 juni 2018
Katho­liek­le­ven.nl is het video­ka­naal van de Neder­landse bis­schop­pen dat in 2016 is gestart - tijd om de balans op te maken. We verzamelen de mooiste verhalen van katho­liek­le­ven.nl. Welke video, foto of podcast is jouw favoriet en waarom?
De Kerk geeft jou steuntjes in de rug Video
nieuws - woensdag, 30 augustus 2017
De tweede video van een serie van vijf van Katho­liek­le­ven.nl laat ons kennis­ma­ken met Jennie Dank­baar met een bij­zon­der verhaal over wat de Kerk voor haar betekent.
Kerkproeverij - Back to church Video
Nieuwe video van Katholiekleven.nl
nieuws - donderdag, 24 augustus 2017
“Het is tijd dat je naar huis toe komt.” Een uit­spraak door Rudof Westerlink in een filmpje van Katho­liek­le­ven.nl. In het weekend van 9 en 10 sep­tem­ber wor­den mensen uit­ge­no­digd om weer mee te gaan naar de Kerk. Nodigt u ook familie, buren, vrien­den en kennissen uit?
Mgr. Van Burgsteden op Katholiekleven.nl Video
nieuws - donderdag, 15 juni 2017
Katho­liek­le­ven.nl, de video­web­site van de Neder­landse bis­schop­pen, heeft twee filmpjes met daarin eme­ritus hulp­bis­schop Van Burg­ste­den. Beide filmpjes hebben als on­der­werp aanbid­ding - niet zon­der reden uit­gebracht rond Sacra­ments­dag.
God of het geld
Diaken Gert-Jan van der Wal op Katholiekleven.nl
nieuws - zaterdag, 17 september 2016
De evan­ge­lie­le­zing van zon­dag 18 sep­tem­ber (25ste zon­dag door het jaar) gaat over de onrecht­vaar­dige rent­mees­ter (Lucas 16, 1-13). “De rent­meester is schul­dig aan zijn meester. En kan niet aan zijn ver­plich­tingen voldoen. Hij is bang dat hij daardoor zijn baan verliest. En hij gooit het op een akkoordje met de schul­denaren,” zegt diaken Gert-Jan van der Wal deze week in ‘De Bood­schap’ op Katho­liek­le­ven.nl.
Website Katholiekleven.nl online
nieuws - maandag, 30 mei 2016
Nadat in januari al de eerste video’s op YouTube wer­den ge­pu­bli­ceerd en een Facebook­pa­gina werd ingericht, is op vrij­dag 27 mei ook de web­si­te Katho­liek­le­ven.nl online gegaan. Katho­liek­le­ven.nl is het video­ka­naal van de Neder­landse bis­schop­pen. Katho­liek­le­ven.nl heeft nu ruim 450 vol­gers op YouTube en iets meer dan 700 vol­gers op Facebook. Er zijn inmiddels 40 filmpjes geplaatst.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose