Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Ad Liminabezoek

Verzamelde artikelen, foto­se­ries, video’s en homilieën van het Ad Limina­be­zoek van de Neder­landse bis­schop­pen van no­vem­ber 2022 en de­cem­ber 2013.
Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
nieuws - maandag, 14 november 2022
In een video van katho­liek­le­ven.nl blikken drie bis­schop­pen terug op hun mooiste momenten van het Ad Limina bezoek 2022. Op de publieke omroep werd zon­dag 13 no­vem­ber het Geloofs­ge­sprek over het Ad Limina en de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Friezen­kerk uitgezon­den.
Fotoserie vijfde dag Ad Limina Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 12 november 2022
Vrij­dag 11 no­vem­ber was de dag van de au­diën­tie met paus Fran­cis­cus en in de mid­dag de Mis in de basiliek van Sint Paulus buiten de muren; In de avond was er een gezellige ont­moe­ting met de nieuwe Neder­landse am­bas­sa­deur bij de heilige Stoel. Na­tuur­lijk een heel bij­zon­dere dag op de eerste plaats door de au­diën­tie bij de paus. Wat is daarover te ver­tellen?
Fotoserie vierde dag Ad Limina Fotoreportage
nieuws - donderdag, 10 november 2022
De vierde dag ein­digde met een ont­moe­ting in het College van Santa Maria dell'Anima in de kerk waar­van paus Adrianus VI begraven ligt. Antoine Bodar woont in dit college. Het bezoek besloot een dag met bezoeken aan het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer, de Signatura Apostolica en het Di­cas­te­rie voor Cultuur en Opvoe­ding. Andere bis­schop­pen bezochten nog andere Di­cas­te­ries. Maar we kijken ook nog even terug op de mid­dag van de dag ervoor: het bezoek aan het Di­cas­te­rie voor com­mu­ni­ca­tie.
Een terugblik en vooruitblik Video
Mgr. Hendriks over Ad Limina op Katholiekleven.nl
nieuws - donderdag, 10 november 2022
“We bespreken op de di­cas­te­ries allerlei dingen die Rome aan­gaan en die ons aan­gaan”, ver­telt Mgr. Hendriks van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vanuit Rome. “Het Ad Limina is een mooie erva­ring”, zegt hij. “Het is even een terug­blik op wat geweest is, onze omgang met dingen in die afgelopen jaren sinds 2013, en tege­lijker­tijd ook iets van een vooruit­blik: hoe nu ver­der?”
Fotoserie derde dag Ad Limina Fotoreportage
nieuws - woensdag, 9 november 2022
De derde dag van het Ad Limina bezoek begon met de heilige Mis in de Santa Maria Maggiore waar ik hoofd­cele­brant was. Het ontbijt moest onderweg wor­den gebruikt want om 9.15 uur wer­den we bij het Di­cas­te­rie voor Leken, gezin en leven verwacht, dat zich in de wijk ‘Trastevere’ bevindt en niet bij het Vati­caan. Daar is ook het Di­cas­te­rie voor de dienst aan de in­te­grale ont­wik­ke­ling van de mens. In de mid­dag volgde het Di­cas­te­rie voor com­mu­ni­ca­tie en een pers-ont­moe­ting in de Friezen­kerk.
Fotoserie tweede dag Ad Limina Fotoreportage
nieuws - dinsdag, 8 november 2022
De tweede dag van het Ad Limina­be­zoek - dins­dag 8 no­vem­ber - werd de Mis gevierd in de La­te­raanse basiliek. Nu was er nog min­der tijd voor het ontbijt dan gis­te­ren, want de bis­schop­pen moesten al zeer snel weer bij de Con­gre­ga­tie voor de Bis­schop­pen zijn en daarna bij de Pau­se­lijke Com­mis­sie voor de bescher­ming van min­der­ja­rigen, het di­cas­te­rie voor de clerus, het di­cas­te­rie voor de wets­tek­sten en het Di­cas­te­rie voor de oosterse kerken. Een vol pro­gram­ma!
Bij het graf van Petrus Fotoreportage Video
Eerste dag Ad Liminabezoek
nieuws - maandag, 7 november 2022
Het Ad Limina­be­zoek is een bede­vaart die de bis­schop­pen onder­ne­men naar Rome. De bis­schop­pen vieren de eucha­ris­tie bij de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus en in be­lang­rijke kerken in Rome. Op maan­dag 7 no­vem­ber startte het Ad Limina bezoek van de bis­schop­pen met de vie­ring van de eucha­ris­tie in de Sint Pieter bij het graf van Petrus. Kar­di­naal Eijk was hoofd­cele­brant in deze vie­ring.
Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
nieuws - maandag, 7 november 2022
Op maan­dag 7 no­vem­ber begint het Ad Limina bezoek van de Neder­landse bis­schop­pen. Voor­af­gaand aan hun vertrek naar Rome spraken bis­schop Van den Hende en bis­schop De Korte met jour­na­listen over het Ad Limina rapport dat werd gemaakt als voor­be­rei­ding op het bezoek.
Ad Liminarapport 2022 Video
nieuws - vrijdag, 28 oktober 2022
Op vrij­dag 28 ok­to­ber is het algemene Ad Limina rapport van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie ge­pu­bli­ceerd. Het rapport biedt een over­zicht van de situatie in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.
Ad Limina bezoek in november
Maandag 7 t/m zondag 12 november 2022
nieuws - donderdag, 17 maart 2022
De Neder­landse bis­schop­pen hebben een nieuwe datum ont­van­gen voor hun Ad Limina bezoek aan Rome. Het bezoek is na eer­der uitstel in ver­band met Covid-19 nu gepland van maan­dag 7 tot en met zon­dag 12 no­vem­ber en begint daar­mee toepas­se­lijk op het hoog­feest van de Heilige Wil­li­brord, de patroon­hei­lige van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie.
Uitstel Ad limina
In verband met coronasituatie
nieuws - woensdag, 5 januari 2022
De Rooms-Katho­lie­ke bis­schop­pen van Neder­land, die eind januari 2022 op Ad limina bezoek zou­den gaan naar Rome, hebben gevraagd om uitstel in ver­band met de corona­si­tua­tie in Neder­land.
Nieuwe datum Ad Limina
Maandag 31 januari t/m zaterdag 5 februari 2022
nieuws - vrijdag, 4 juni 2021
De Neder­landse bis­schop­pen hebben van de nuntiatuur een nieuwe datum ont­van­gen voor hun Ad Limina bezoek, dat in eerste instantie in maart 2021 zou plaats­vin­den. Het bezoek aan Rome is in ver­band met de corona­pan­de­mie uit­ge­steld naar maan­dag 31 januari tot en met zater­dag 5 februari 2022.
Ad Liminabezoek maart 2021
nieuws - woensdag, 11 maart 2020
De Neder­landse bis­schop­pen hebben begin maart 2020 via de nuntius een uit­no­di­ging ont­van­gen om in maart 2021 opnieuw op Ad Limina bezoek te gaan naar Rome. Zij brengen dan ge­za­men­lijk een bezoek aan het Vati­caan.
Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek
nieuws - vrijdag, 13 december 2013
Bis­schop Mgr. Jos Punt wil graag zijn bevin­dingen tij­dens het ad limina bezoek delen met de gelo­vi­gen van zijn bisdom. Terug in Neder­land heeft de bis­schop gewerkt aan een brief waarin hij aangeeft waar tij­dens de bespre­kingen met de Con­gre­ga­ties en Raden o.a. over ge­spro­ken is en hoe de ont­moe­ting met de Paus is verlopen. De volle­dige brief wordt hierbij weerge­ge­ven.
Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 7 december 2013
Een laatste foto­se­rie van het Ad Limina­be­zoek door foto­graaf Ramon Mangold.
Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
nieuws - vrijdag, 6 december 2013
In de Santa Maria Maggiore wor­den onder het hoofdaltaar relieken bewaard van de kribbe van Beth­le­hem. Het is Maria­kerk van Rome, gebouwd na het concilie van Efese waar plech­tig was af­ge­kon­digd dat Maria de moe­der van God is en een kerk waar het kerst­mys­te­rie dus centraal staat. Hier vier­den de Neder­landse bis­schop­pen hun laatste gemeen­schap­pe­lijke Mis van het Ad Limina bezoek. Alle reden dus om een paar tra­di­tio­nele kerst­lie­de­ren te zingen...
Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
nieuws - vrijdag, 6 december 2013
Homilieën die bij de ver­schil­lende Eucha­ris­tie­vie­ringen tij­dens het Ad Limina bezoek zijn uit­ge­spro­ken, staan hier­on­der verzameld. Ontbrekende homilieën zullen later nog wor­den toe­ge­voegd.
Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
nieuws - vrijdag, 6 december 2013
Vrij­dag­mor­gen was de laatste ochtend van het geplande Ad Limina bezoeken. On­ver­wacht viel het bezoek aan de sacra­menten­congre­gatie uit. Dat volgt nu morgen voor de bis­schop­pen die dan nog in Rome zijn.
Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
nieuws - vrijdag, 6 december 2013
De don­der­dag­mid­dag werd besteed aan een bezoek aan de congre­gatie voor de heilig­ver­kla­ringen en de heilige Mis en een bezoek aan het college Santa Maria dell’Anima. Met een paar ver­ras­sende zalig­ver­kla­rings­pro­ce­dures...
Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
Veel heren aan tafels en een kerstboom
nieuws - donderdag, 5 december 2013
Nog een serie foto’s door foto­graaf Ramon Mangold van voor­na­me­lijk heren aan tafels en een kerst­boom.


donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen... Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013ďWe zijn veroordeeld tot de dialoogĒ Fotoreportage
woensdag, 4 december 2013Bisschoppen bij Congregaties voor onderwijs en geloofsleer Fotoreportage
dinsdag, 3 december 2013Een volle tweede dag
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Video van het Ad Liminabezoek Video
maandag, 2 december 2013Bisschoppen bemoedigd door paus Franciscus Fotoreportage
maandag, 2 december 2013Ontmoeting met de paus Fotoreportage
zondag, 1 december 2013Eucharistieviering in de Kerk der Friezen Fotoreportage
maandag, 25 november 2013Algemeen rapport Ad Limina openbaar
maandag, 25 november 2013Rapport Ad Liminabezoek december 2013
vrijdag, 11 oktober 2013Nederlandse bisschoppen gaan op Ad Limina bezoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose