Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vastenestafette blog

De vastenestafettekaars voor het altaarVan Aswoensdag 10 februari tot Witte donderdag 24 maart verbindt de Vastenestafette parochies en groepen. Sober, Solidair, Spiritueel. De veertigdagentijd is quality-time. Tijd die we vrij-maken. Vrij van een te veel. Vrij voor een meer. Vrij voor dieper.

Sober: de traditie van de Vasten past bij gevoeligheid voor een duurzame omgang met mensen en middelen. We willen veel. Maar waarom? En wat? Levenskunst voor velen van ons is ontdekken hoe goed het doet met minder te doen. Minder en anders. Minder eten maar gezonder. Hetzelfde eten maar verantwoorder geproduceerd. Vrije tijd genieten maar anders zoals ook op het werk: aandacht voor de mens en de manier waarop het resultaat er komt. Mens voor ding. Tijd voor plaats.

RK Mathias-Laurentiusparochie Alkmaar

gepubliceerd: zondag, 24 maart 2013

Beste mensen,

In deze Vasten­tijd gaat er een kaars door ons bisdom. Als een estafette zal deze kaars op wel 80 plaatsen bran­den, ons verwarmen en ons licht geven. Licht geven in deze Vasten­pe­rio­de van inkeer en be­zin­ning. Ook in onze pa­ro­chie zal de kaars bran­den op plaatsen waar mensen in onze pa­ro­chie samen­ko­men.

U wordt uit­ge­no­digd om in het kort enkele erva­ringen van de sa­men­komsten op te schrijven in het boek dat bij de kaars hoort. Blader dat boek ook maar even door. Dan zie je hoeveel ver­schil­lende bij­een­komsten er gehou­den zijn en dat er vele mensen zijn die zich inzetten in hun pa­ro­chie en zich inzetten voor de Vas­ten­ac­tie.

Op zon­dag­mid­dag 17 maart is de kaars op­ge­haald in de St. Nicolaasbaseliek, de migraten­paro­chie in Am­ster­dam. Nu zal de kaars zijn weg ver­volgen in onze pa­ro­chie. In Am­ster­dam, in de Nicolaasbaseliek, was een vie­ring voor Spaans-taligen. Zelf kon ik er niets van verstaan maar ik zag een over­volle kerk waar de mensen regel­ma­tig flink moesten lachen om wat er tij­dens de preek gezegd werd. Aan het einde van de vie­ring werd de kaars die op het altaar stond plech­tig aan mij over­ge­dragen. Deze ging nu zijn weg ver­volgen in de Matthias Lau­ren­tius Pa­ro­chie.

Maan­dag 18 maart: De kaars zal om 9.00 uur bran­den bij het ochtend­ge­bed in de Jozeph­kerk. Vier dagen in de week wordt er door vrij­wil­li­gers om 9.00 uur een ochtend­ge­bed gehou­den. Elke week is er een andere vrij­wil­li­ger die dit voor­be­reidt. Het ochtend­ge­bed is een mooi voor­beeld hoe pa­ro­chi­anen met elkaar kunnen bid­den en met elkaar het geloof kunnen delen. Na het ochtend­ge­bed wordt er koffie gedronken en gaat ieder zijn weegs.

Dins­dag 19 maart: Om 9.00 uur zal de kaars bran­den bij het ochtend­ge­bed en bij de vouwploeg van het pa­ro­chie­blad voor de Pius X kerk. Omdat onze pa­ro­chie een samen­voe­ging is van drie pa­ro­chies (eigen­lijk vier) wordt het pa­ro­chie­blad in drie delen gevouwen en ver­deeld in de pa­ro­chie. Deze ochtend was het aan de vrij­wil­li­gers van de wijk­kerk Pius X die het pa­ro­chie­blad gereed maakten. In het blad werd ook een flyer van de Vastenaktie en een spaar­zakje gevoegd. Ik ben benieuwd hoeveel van die spaar­zakjes in de grote bussen voor de Vastenaktie achter in de kerk terecht zullen komen. De Vastenaktie komt in ieder geval onder de aan­dacht bij ca. 4000 adressen van onze pa­ro­chie.

Om 18.25 uur zal de kaars bran­den bij het Rozen­krans­ge­bed, de Eucha­ris­tie­vie­ring en de gebeds­groep in de Pius X kerk. Ik ben op dins­dag­avond naar de wijk­kerk Pius X gegaan om te kijken hoe de kaars daar de rozen­krans-gebeds­groep verwarmde en de eucha­ris­tie­vie­ring zou verlichten maar de kaars is niet mee­ge­no­men naar deze sa­men­komst van pa­ro­chi­anen. Dat is jammer maar door ondui­de­lijk­heid wie de kaars zou mee­ne­men is deze in de andere kerk ge­ble­ven

Woens­dag 20 maart: Om 9.00 uur zal de kaars bij de eucha­ris­tie­vie­ring in de Lau­ren­tius­kerk bran­den. Op woens­dag­och­tend wordt er een door­de­weekse eucha­ris­tie­vie­ring gehou­den voor de ge­meen­schap van de Lau­ren­tius­kerk aan het Verdronkenoord in het centrum van Alkmaar. Daar heeft de kaars de vie­ring verlicht en verwarmd.

Om 13.30 uur bij de voor­be­rei­ding van de eerste com­mu­ni­can­ten in de Jozeph­kerk. In onze pa­ro­chie hebben we een groep van ca. 15 eerste com­mu­ni­can­ten die intensief begeleid wor­den door de werk­groep eerste com­mu­ni­can­ten samen met pater Diego en diaken Jeroen de Wit. Er wordt hard gewerkt om de kin­de­ren enige vor­ming te geven in het katho­lie­ke geloof en de ouders uitleg te geven wat we als ge­meen­schap doen bij de vor­ming van de eerste com­mu­ni­can­ten. De estafettekaars van de Vastenaktie verwarmde ook deze bij­een­komst. Dat de kin­de­ren mogen voelen dat het licht van onze Jezus Christus altijd bij hen mag bran­den.

Om 18.00 uur bij het broodje tevre­den­heid en moment van be­zin­ning (Jozeph­kerk). Dit was de laatste avond van de vijf keren dat het broodje tevre­den­heid in het kader van de Vastenaktie is gehou­den in onze pa­ro­chie. De eerste drie keren was na de een­vou­dige maal­tijd van soep en brood een voor­dracht aan de hand van een DVD van een preek van Henri Nouwen. Wat in­druk­wek­kend hoe Henri Nouwen ons kon uitleggen dat wij geliefd wor­den door onze God en dat wij daarop mogen ver­trouwen.

De vierde keer was zuster Gabriëlle Weenink van de Ursulinen bij ons om ons over haar ge­loofs­le­ven te ver­tellen. Heel in­druk­wek­kend hoe werken en ver­trouwen in God hand aan hand moeten gaan om het reli­gi­euze leven op een po­si­tie­ve manier zin­vol te kunnen vol­bren­gen. En dat het reli­gi­euze leven door de ver­an­de­ringen in de tijd iedere keer weer nieuwe invulling moet krijgen. Als reli­gi­euze moet je je blijven in­spi­re­ren en de tijd waarin we leven proberen te verstaan.

De laatste avond hebben zuster Ans Kok en zuster Ria Fehrmann ver­telt over de con­gre­ga­tie van de zuster van Amersfoort. De con­gre­ga­tie heeft na een moeizame start toen het katho­lie­ke geloof nog verbo­den was in Neder­land een groet bloei mee­ge­maakt. Ze hebben hele grote bijdragen geleverd aan het onder­wijs, aan de ge­zond­heids­zorg en de ouderen­zorg. De Zusters van Amerfoort zijn ook naar Indonesië, Brazilië en Malawi gegaan. Vooral de missie in Indonesië is groter en groter gewor­den en de zusters daar zijn ook alweer uitgevlogen naar andere lan­den zoals de Filipijnen en Irian Jaya (het vroe­gere West Papoea).

Aan­slui­tend na het broodje tevre­den­heid en het moment van be­zin­ning had het koor Canticum Novum haar repe­ti­tie. Ook daar heeft de kaars bij deze groep die zich inzet voor de onze kerk zijn licht laten schijnen.

Donder­dag 21 maart: Op don­der­dag 21 maart brandde de kaars bij het morgen­ge­bed in de Jozeph­kerk en aan­slui­tend bij de vouwploeg van het pa­ro­chie­blad voor de Don Bosco ge­meen­schap. ’s Avonds verlichtte de kaars de repe­ti­tie van het Ritmisch Koor

Vrij­dag 22 maart: Om 9.00 uur was de kaars bij de eucha­ris­tie­vie­ring in de Jozeph­kerk en om 18.00 uur brandde de kaars bij de ge­za­men­lijke parochiële maal­tijd die eens per maand in de ont­moe­tings­ruim­te van de Jozeph­kerk wordt gehou­den. De ge­za­men­lijke maal­tijd is een ini­tia­tief van de Missie- Ont­wik­ke­lings- en Vredes­werk­groep (de MOV-groep) die zorg wil dragen voor de mensen in de Derde Wereld lan­den maar even­goed zorg wil dragen voor de on­der­lin­ge band in onze eigen pa­ro­chie. Gemiddeld komen ongeveer 40 pa­ro­chi­anen maan­de­lijks van een drie gangen maal­tijd genieten en delen met elkaar een sfeer van ver­bon­den­heid. Meer dan 15 jaar wordt deze ge­za­men­lijke maal­tijd in de pa­ro­chie gehou­den. ’s-Avonds om 19.45 uur verwarmde de kaars de repe­ti­tie van het Dominicus­koor.

Zater­dag 23 maart: Om 14.00 uur was de kaars bij het maken van de Palmpasenstokken door de kin­de­ren van de eerste communie groep en de vormsel­groep. Om 17.00 uur brandde de kaars bij de eucha­ris­tie­vie­ring in de Jozeph­kerk.

Zondag 24 maart: Om 10.00 uur was er een speciale vie­ring voor de kin­de­ren voor Palmpasen in de Jozeph­kerk. De kin­de­ren kwamen in pro­ces­sie naar binnen met hun palmpasenstokken. Na de vie­ring gingen ze in optocht door de kou naar het zie­ken­huis waar ze de palmpasenstokken hebben gegeven aan de zieke mensen in het zie­ken­huis. Iets mooi maken en dan weer geven aan een ander is samen delen.

Om 14.00 uur zal de kaars wor­den over­ge­dragen aan de regio Hoofd­dorp bij de grensge­van­ge­nis "het Justitieel complex Schiphol". Daar wordt iedere zon­dag in de Vasten­tijd een wake gehou­den voor de hon­der­den mensen die zon­der vorm van proces in de ge­van­ge­nis zitten. 150 jaar na de afschaf­fing van de slavernij is het de hoogste tijd om ook een eind te maken aan het illegaliseren, opjagen en opsluiten van onze mede­mensen. In de lij­dens­tijd voor Pasen staan wij stil bij wat er in vreem­de­lingende­tentie met mensen gebeurt. Wij geven een teken van soli­da­ri­teit aan de grensge­van­ge­nen. Tevens maken wij dui­de­lijk dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben. Dit doen we door middel van wakes bij het nieuwe Justitieel Complex (JC) Schiphol. Deze mi­gran­tenge­van­ge­nis staat in Bad­hoe­ve­dorp aan het einde van de Sloterweg, Duizend­blad 100, 1171 VA Bad­hoe­ve­dorp.

Zie voor meer info: www.schiphol­wakes.nl

Jeroen van de Loo DMR - Kring Alkmaar


overzicht van bijdragen:
 
- Vastenestafette 2016 -
dinsdag, 15 maart 2016Communicantjes Wieringerwerf
zondag, 13 maart 2016H.Mis in Wieringerwerf
woensdag, 9 maart 2016Sobere maaltijd in Driehuis
dinsdag, 8 maart 2016Vormselvoorbereiding Wieringerwerf
zaterdag, 5 maart 2016Viering in Hippolytushoef
dinsdag, 1 maart 2016Certificaatuitreiking Schagen
dinsdag, 23 februari 2016Vormelingen Schagen
maandag, 22 februari 2016Estafettekaars in Hippolytushof
zondag, 21 februari 2016Christoforuskerk Schagen
woensdag, 17 februari 2016Communievoorbereiding Schagen
woensdag, 10 februari 2016Bisschop geeft start aan Vastenestafette
 
- Vastenestafette 2015 -
zondag, 22 maart 2015Zaanse Vastenaktie-concert
dinsdag, 17 maart 2015Zaanstreek-Noord
zondag, 15 maart 2015Pelgrimstocht in spijkerbroek
woensdag, 11 maart 2015Verslag uit Alkmaar
zondag, 8 maart 2015Tekenen van Hoop
dinsdag, 3 maart 2015Van Wijk aan Zee naar Badhoevedorp
maandag, 2 maart 2015Heilige Drie-Eenheid te Bloemendaal
zondag, 1 maart 2015Parochiegemeenschap Schoten
dinsdag, 24 februari 2015Mariakerk van Haarlem-Noord en Driehuis
zaterdag, 21 februari 2015De Drie Stromen
vrijdag, 20 februari 2015De kleine Gerardus
donderdag, 19 februari 2015AnnaBon
woensdag, 18 februari 2015Vastenestafettekaars op weg...
woensdag, 21 januari 2015Nog vier weken tot de Veertigdagentijd en start Vastenestafette!
zondag, 16 november 2014Vastenestafette 2015
 
- Vastenestafette 2014 -
woensdag, 23 april 2014Vastenestafette 2014
zondag, 20 april 2014Zalig Pasen
zaterdag, 19 april 2014Stille Zaterdag
vrijdag, 18 april 2014Goede Vrijdag in de Haarlemmermeer
vrijdag, 18 april 2014Goede Vrijdag
donderdag, 17 april 2014Witte Donderdag
donderdag, 17 april 2014(Zieken) Communie
dinsdag, 15 april 2014Boeteviering
maandag, 14 april 2014Nieuw-Vennep
zondag, 13 april 2014Verbonden
zaterdag, 12 april 2014Pelgrimstocht - dag 3
vrijdag, 11 april 2014Pelgrimstocht - dag 2
donderdag, 10 april 2014Pelgrimstocht - dag 1
woensdag, 9 april 2014Samen
dinsdag, 8 april 2014Maaltijd in Wervershoof
maandag, 7 april 2014Licht in het seminarie
zondag, 6 april 20145e zondag van de 40-dagentijd
zondag, 6 april 2014Uit het dagboek - Schagen
vrijdag, 4 april 2014Uit het dagboek - Medemblik
woensdag, 2 april 2014Spaardoosjes actie
woensdag, 2 april 2014Pastoresoverleg - diaconie
zondag, 30 maart 2014Vastenweek Alkmaar
woensdag, 26 maart 2014Sobere maaltijd - Driehuis
woensdag, 26 maart 2014Verslag uit Heemskerk
zondag, 23 maart 2014Wij geloven in meer
zondag, 23 maart 2014Bron van leven
donderdag, 20 maart 2014Huis in de duinen
dinsdag, 18 maart 2014Uit het dagboek - Haarlem
maandag, 17 maart 2014Stem in de stad
zondag, 16 maart 2014Schiphol wake en viering
woensdag, 12 maart 2014Stap verder
dinsdag, 11 maart 2014Uit het dagboek - Wormer
maandag, 10 maart 2014Onderweg
zondag, 9 maart 2014Een dagje Zaanstreek
zaterdag, 8 maart 2014Verzorgingshuis Amandelbloesem
zaterdag, 8 maart 2014Zorg op een kruispunt van wegen
vrijdag, 7 maart 2014Ochtend in Assendelft
donderdag, 6 maart 2014Gebed bij de kaars
woensdag, 5 maart 2014Mgr. Punt: ďLaten we licht en solidariteit doorgevenĒ
woensdag, 5 maart 2014Kaars gezegend op weg
woensdag, 5 maart 2014Inspirerende verhalen
woensdag, 19 februari 2014Namens Vastenaktie - start met Vastenmaaltijd
woensdag, 12 februari 2014De kaars
woensdag, 5 februari 2014Nog een maand tot begin Vastenaktie
zaterdag, 11 januari 2014Beste MOV-betrokkenen
woensdag, 11 december 2013Vastenestafette 2014 bijna van start
 
- Vastenestafette 2013 -
zaterdag, 30 maart 2013Stille Zaterdag ...
vrijdag, 29 maart 2013Uit het dagboek - Alkmaar
vrijdag, 29 maart 2013Uit het dagboek - Vijfhuizen
vrijdag, 29 maart 2013Recht en gerechtigheid
vrijdag, 29 maart 2013Voetwassing
donderdag, 28 maart 2013Samen sparen voor een ander ...
donderdag, 28 maart 2013Goed samenzijn
woensdag, 27 maart 2013Boeteviering ...
maandag, 25 maart 2013Licht bij detentiecentrum Schiphol
zondag, 24 maart 2013Vasten AKTIE
zondag, 24 maart 2013RK Mathias-Laurentiusparochie Alkmaar
zaterdag, 23 maart 2013Zondag 24 maart - Schiphol wake
woensdag, 20 maart 2013Verbondenheid met een eigen kaars...
maandag, 18 maart 2013Branden vuur...
zaterdag, 16 maart 2013Uit het dagboek - Casa Migrante
donderdag, 14 maart 2013Uit het dagboek - Portugese parochie
zaterdag, 9 maart 2013Uit het dagboek - Obdam
vrijdag, 8 maart 2013Het vuur brandend houden
woensdag, 6 maart 2013Spaardoosjes actie Hensbroek
maandag, 4 maart 2013Uit het dagboek - Castricum
zondag, 3 maart 2013Help een kind aan een betere toekomst
zondag, 3 maart 2013Tochtgenoten
zaterdag, 2 maart 2013Sint Antonius kookt ... doe je mee??
woensdag, 27 februari 2013Maaltijd en lijdensmeditatie
woensdag, 27 februari 2013Van School naar School
woensdag, 27 februari 2013Uit het dagboek - Uitgeest
dinsdag, 26 februari 2013KISI musical - De barmhartige Vader
maandag, 25 februari 2013Uit het dagboek - Heemskerk
zaterdag, 23 februari 2013Vastengedicht voor Honduras
vrijdag, 22 februari 2013Agenda kaars
vrijdag, 22 februari 2013Uit het dagboek - Haarlem
donderdag, 21 februari 2013Uit het dagboek - Hilversum
maandag, 18 februari 2013Maaltijd voor EthiopiŽ
maandag, 18 februari 2013Paaseieren voor een skills centre
zondag, 17 februari 2013Licht doorgeven...
donderdag, 14 februari 2013Van sneeuw en ijzel naar Kameroen
woensdag, 13 februari 2013Kaars gezegend op weg
zaterdag, 9 februari 2013De Vastenestafette kaars
maandag, 21 januari 2013Aanmelden
woensdag, 19 december 2012Vastenestafette 2013
 
- Vastenestafette 2012 -
dinsdag, 10 april 2012Laatste bericht estafette 2012
woensdag, 28 maart 2012Sobere maaltijd
zondag, 25 maart 2012Vastenaktiewandeling
donderdag, 22 maart 2012Ouderkerk aan de Amstel
donderdag, 15 maart 2012Spaardoosjes
dinsdag, 13 maart 2012Winterlezing
maandag, 12 maart 2012Jongerenviering in parochiegemeenschap Haarlem-Schalkwijk
vrijdag, 2 maart 2012Vastenmaaltijd
woensdag, 29 februari 2012Presentatie van het scholenproject te EthiopiŽ
dinsdag, 28 februari 2012De eerste zondag van de Veertigdagentijd
vrijdag, 24 februari 2012De Vastenaktie van de DMR
vrijdag, 24 februari 2012Vastenmaaltijd en aswoensdagviering
vrijdag, 24 februari 2012Schipholwake
donderdag, 23 februari 2012Bisschop Punt geeft startsein VastenestafetteBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose