Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geloof in communicatie

Zaterdag 18 november - 10.00 uur - Barneveld

gepubliceerd: vrijdag, 3 november 2023

Op zater­dag 18 no­vem­ber a.s. vindt de in­spi­ra­tie­dag ‘Geloof in Com­mu­ni­ca­tie’ plaats in Barne­veld; een dag met boeiende sprekers en prak­tische work­shops op het snij­vlak van kerk en com­mu­ni­ca­tie. Plus de verkie­zingen 'Kerk­blad van het jaar' en 'Kerk­web­site van het jaar'.

Een dag speciaal voor redacteuren, webmasters, app­be­heer­ders, nieuws­brief­schrij­vers, be­stuurs­le­den en voor­gan­gers. Met work­shops zoals ‘filmen met je mobiel’, ‘eigen­tijdse taal’ en ‘kerkapp als verbin­der’. De in­spi­ra­tie­dag is een ini­tia­tief van Reli­werk, De Zalige Zalm en Webheld.

Trends en ont­wik­ke­lingen

Hoofd­spre­ker is pro­gram­mamaker en theoloog Casper van Dorp. Hij opent de dag met een wervelend verhaal over de nieuwste ont­wik­ke­lingen en ten­densen op het gebied van ker­ke­lijke com­mu­ni­ca­tie.

Work­shops

Hierna volgen twee rondes met negen prak­tische en ver­die­pende work­shops. Van ‘Com­mu­ni­ca­tie­plan op één A-vier’, ‘Filmen met je mobiel’ tot ‘de Bood­schap in eigen­tijdse taal’ door o.a. Nikolaas Sintobin en Rick Timmermans, Henrik Wienen, Marjolein Stoop, Jannieke Lindhout, Karin Siero, David van Diepen en Greco Idema.

Twee verkie­zingen

In de mid­dag vindt de bekendma­king plaats van de uit­slag van twee verkie­zingen, name­lijk ‘Kerk­blad van het jaar’ en ‘Kerk­web­site van het jaar’.

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor alle vrij­wil­li­gers en pro­fes­sio­nals die zich inzetten voor com­mu­ni­ca­tie binnen chris­te­lijke organi­sa­ties en geloofs­ge­meen­schappen, zowel aan de uit­voerende als de bestuur­lijke kant en alles wat daar tussenin zit. Dus: een dag voor kerkapp-beheer­ders, webmasters, nieuws­brief­schrij­vers, kerk­bladredacties, com­mu­ni­ca­tie­com­mis­sies, socialmedia­re­dac­teuren, be­stuurs­le­den en voor­gan­gers. De uit­no­di­ging geldt voor alle chris­te­lijke kerk­ge­noot­schappen en organi­sa­ties in Neder­land.

In­for­ma­tie­markt

Op de in­for­ma­tie­markt ont­moe­ten de deel­ne­mers diverse organi­sa­ties en bedrijven op het gebied van com­mu­ni­ca­tie en kerk.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose