Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Voorlopig nog geen eHerkenning beveiligingsniveau 3 voor kerken

gepubliceerd: donderdag, 5 december 2019
Voorlopig nog geen eHerkenning beveiligingsniveau 3 voor kerken

Voorlopig komt er nog geen eHerken­ning beveili­gings­ni­veau 3 be­schik­baar voor kerken (en dus pa­ro­chies). Dit heeft het Inter­ker­ke­lijk Contact in Over­heids­zaken (CIO) bekend gemaakt. Het overleg dat hierover is met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt onvermin­derd voort­ge­zet om eHerken­ning niveau 3 voor kerken zo spoe­dig moge­lijk te rea­li­se­ren.

Het se­cre­ta­riaat van het CIO werkt daar samen met Logius, het ministerie van BZK en andere partijen naar toe. Voor nu is het voor pa­ro­chies be­lang­rijk om te weten dat eHerken­ning voor kerken nog niet be­schik­baar is op beveili­gings­ni­veau 3.

eHerken­ning op niveau 1

Wat al wel be­schik­baar is voor kerken en pa­ro­chies is eHerken­ning op niveau 1. Op dit niveau kunnen pa­ro­chies digi­taal com­mu­ni­ce­ren met de over­heid als het bij­voor­beeld gaat om de aan­vraag van gratis VOG’s. Met het eigen KvK-nummer waarover de pa­ro­chie beschikt, kan het eHerken­nings­mid­del op beveili­gings­ni­veau 1 wor­den aan­ge­vraagd, waar­mee de pa­ro­chie ver­vol­gens de gratis, maar overigens ook de beno­digde betaalde VOG’s, digi­taal kan aan­vra­gen.

(in­for­ma­tie via www.cioweb.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose