Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Landelijke infopagina preventiebeleid

T.b.v. aanvraag gratis VOG

gepubliceerd: maandag, 8 juli 2019

Per 1 juli 2019 kunnen pa­ro­chies bij de over­heid zelf digi­taal gratis Ver­kla­ringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) voor daarvoor aangewezen groepen vrij­wil­li­gers aan­vra­gen. Daarvoor is het onder meer nodig dat ze inzichte­lijk maken welk preventiebeleid er wordt gevoerd als het gaat om seksueel mis­bruik en grens­over­schrij­dend gedrag. Dat kan nu door te linken naar een speciale pagina over Preventiebeleid op Rkkerk.nl.

Voor een gratis VOG komt iedere vrij­wil­li­ger in aanmer­king die hulp of be­ge­lei­ding biedt aan kwets­ba­re mensen in een af­han­ke­lijk­heids­si­tua­tie, zoals min­der­ja­rigen, ouderen, zieken en mensen met een verstan­de­lijke beper­king. Nu pa­ro­chies in 2019 allemaal een eigen Kamer van Koop­handel-nummer krijgen, kunnen zij via eHerken­ning zelf digi­taal VOG’s bij de over­heid aan­vra­gen. Via het eigen bisdom zijn de pa­ro­chies eer­der uit­voerig geïn­for­meerd over hoe ze dit stap voor stap moeten doen.

eHerken­ning

eHerken­ning is in dit geval een voor­waarde voor het com­mu­ni­ce­ren met de over­heid. Inmiddels hebben pa­ro­chies recht­streeks van de Kamer van Koop­handel (KvK) bericht ont­van­gen over hun in­schrij­ving, of zij ont­van­gen dat bericht zeer bin­nen­kort. Met het eigen KvK-nummer kan dan een eHerken­nings­mid­del op beveili­gings­ni­veau 1 wor­den aan­ge­vraagd, waar­mee de pa­ro­chie ver­vol­gens de gratis, maar overigens ook de beno­digde betaalde VOG’s, digi­taal kan aan­vra­gen. Ook over het ver­krij­gen van eHerken­ning hebben de bis­dom­men hun pa­ro­chies geïn­for­meerd door het stap voor stap uitleggen van de pro­ce­dure.

Preventiebeleid

Bij het aan­vra­gen van gratis VOG’s wordt gevraagd naar het preventiebeleid op het gebied van seksueel mis­bruik en grens­over­schrij­dend gedrag. De pagina met een over­zicht van het preventiebeleid dat geldt voor gehele Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, biedt nu de moge­lijk­heid de over­heid snel te in­for­meren op dit punt. Het door­ge­ven van een link naar de pagina is voldoende.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose