Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Andere procedure voor gratis VOG

gepubliceerd: woensdag, 5 juni 2019
Andere procedure voor gratis VOG

Per 1 juli 2019 houdt het centrale contact­punt Gratis VOG (Ver­kla­ring Omtrent het Gedrag) bij het lan­de­lijk Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) op te bestaan. Dat betekent dat pa­ro­chies vanaf dat moment zelf digi­taal gratis VOG’s voor de aangewezen groepen vrij­wil­li­gers moeten gaan aan­vra­gen. De pa­ro­chies wor­den over de pro­ce­dure geïn­for­meerd door het eigen bisdom.

Gratis VOG blijft

Voor een gratis VOG komt iedere vrij­wil­li­ger in aanmer­king die hulp of be­ge­lei­ding biedt aan kwets­ba­re mensen in een af­han­ke­lijk­heids­si­tua­tie, zoals min­der­ja­rigen, ouderen, zieken en mensen met een verstan­de­lijke beper­king. Voor­heen kon­den pa­ro­chies de VOG’s aan­vra­gen via het daarvoor speciaal ingerichte centrale contact­punt. Nu pa­ro­chies in 2019 allemaal een eigen Kamer van Koop­handel-nummer krijgen, kunnen zij via eHerken­ning zelf in contact tre­den met de over­heid voor het aan­vra­gen van de VOG’s.

KvK-nummer pa­ro­chie nodig

eHerken­ning is in dit geval een voor­waarde voor het com­mu­ni­ce­ren met de over­heid. Inmiddels hebben pa­ro­chies recht­streeks van de Kamer van Koop­handel (KvK) bericht ont­van­gen over hun in­schrij­ving, of zij ont­van­gen dat bericht zeer bin­nen­kort. Met het eigen KvK-nummer kan dan een eHerken­nings­mid­del op beveili­gings­ni­veau 1 wor­den aan­ge­vraagd, waar­mee de pa­ro­chie ver­vol­gens de gratis, maar overigens ook de beno­digde betaalde VOG’s, kan aan­vra­gen. Ook over het ver­krij­gen van eHerken­ning in­for­meren de bis­dom­men hun pa­ro­chies door het stap voor stap uitleggen van de pro­ce­dure.

VOG verplicht

De VOG is sinds 1 januari 2014 door de R.-K. Kerk verplicht gesteld voor pries­ters, diakens en pas­to­raal werk(st)ers, voor reli­gi­euzen en voor bepaalde ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers en functiona­rissen.

 

(tekst en illus­tra­tie over­ge­no­men van rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose