Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Contact

  • 023-5112600, algemeen Secretariaat

Personeelszaken

De functie van staffunctionaris personeelszaken wordt voorlopig waargenomen door

  • Vicaris-generaal mgr. dr. B.J. Putter

Personeels- en salarisadministratie

Personeelszaken - Salarisadministratie

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

Op 11 de­cem­ber 2006 heeft de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam de R.K. In­stel­ling Regionale Centrale Finan­cie­ring in het Diocees Haar­lem (RCF) opgericht.

Doel­stel­ling

  1. op te tre­den als werk­ge­ver van alle pas­to­raal werk(st)ers, door de Bis­schop van Haar­lem benoemd of te benoemen voor pa­ro­chi­aal pas­to­raat in de regio’s van het gehele diocees Haar­lem, een en ander op basis van een arbeids­over­een­komst, alsook te voor­zien in de honore­ring, alsook op te tre­den als werk­ge­ver van de dekenale mede­wer­kers, door de Bis­schop van Haar­lem benoemd;
  2. het ver­zorgen van de honore­ring van alle pries­ters en per­ma­nente diakens, met een bis­schop­pe­lijke benoe­ming werk­zaam in het diocees Haar­lem, zijnde pseudo-werknemers inge­volge fiscale wet­ge­ving;
  3. het ver­zorgen van de sala­ris­ad­mi­ni­stra­tie ten behoeve van honore­ring van de pries­ters en per­ma­nente diakens, benoemd door de Bis­schop van Haar­lem in andere R.K. In­stel­lingen van het diocees Haar­lem en leken­me­de­werkers met een arbeids­over­een­komst in andere R.K. In­stel­lingen.
  4. het hou­den van een daartoe strekkende personeels­ad­mi­ni­stra­tie en het uit­voeren van componenten van personeelsbeheer, waar­on­der arbeids­voor­waar­den;
  5. het vaststellen en innen van de finan­ciële afdrachten van de R.K. pa­ro­chies van het diocees Haar­lem ter bekosti­ging van voornoemde cate­go­rieën van persoons- en personeels­kos­ten.

AfdrachtBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose