Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Documenten

Contact

  • 023-5112600, algemeen Secretariaat

Personeelszaken

De functie van staffunctionaris personeelszaken wordt voorlopig waargenomen door

  • Kanselier dr. B.J. Putter
  • Secretaris-generaal drs. E.H.A. Fennis

Salarisadministratie

Personeelszaken - Salarisadministratie

gepubliceerd: vrijdag, 16 maart 2018

Op 11 de­cem­ber 2006 heeft de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam de R.K. Instelling Regionale Centrale Fi­nan­ciering in het Diocees Haar­lem (RCF) opgericht.

Doel­stel­ling

  1. op te tre­den als werk­ge­ver van alle pas­to­raal werk(st)ers, door de Bis­schop van Haar­lem benoemd of te benoemen voor pa­ro­chi­aal pas­to­raat in de regio’s van het gehele diocees Haar­lem, een en ander op basis van een arbeids­over­een­komst, alsook te voorzien in de honorering, alsook op te tre­den als werk­ge­ver van de dekenale mede­wer­kers, door de Bis­schop van Haar­lem benoemd;
  2. het ver­zorgen van de honorering van alle priesters en per­ma­nente diakens, met een bis­schop­pe­lijke benoe­ming werk­zaam in het diocees Haar­lem, zijnde pseudo-werknemers inge­volge fiscale wet­ge­ving;
  3. het ver­zorgen van de salarisadmi­ni­stra­tie ten behoeve van honorering van de priesters en per­ma­nente diakens, benoemd door de Bis­schop van Haar­lem in andere R.K. Instellingen van het diocees Haar­lem en leken­me­de­werkers met een arbeids­over­een­komst in andere R.K. Instellingen.
  4. het hou­den van een daartoe strekkende personeelsadmi­ni­stra­tie en het uitvoeren van componenten van personeelsbeheer, waaronder arbeids­voor­waar­den;
  5. het vaststellen en innen van de fi­nan­ciële afdrachten van de R.K. pa­ro­chies van het diocees Haar­lem ter bekosti­ging van voornoemde cate­go­rieën van persoons- en personeels­kos­ten.

AfdrachtBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose