Bisdom Haarlem-Amsterdam


Ledenadministratie

gepubliceerd: dinsdag, 22 mei 2018

Een pa­ro­chie kent veel secretariële en admi­ni­stra­tieve werk­zaam­he­den. Som­mi­ge zijn door het ker­ke­lijk wet­boek voorge­schre­ven, andere door wette­lijke voor­schriften of regel­ge­ving van de bis­schop of het bisdom. Het pa­ro­chie­bestuur is verant­woor­de­lijk voor een goede parochiële admi­ni­stra­tie.

Het bisdom kent naast pa­ro­chies ook andere ker­ke­lijke in­stel­lingen, zoals (inter)parochiële caritasin­stel­lingen. Deze ker­ke­lijke in­stel­lingen hebben een eigen bestuur, dat in som­mi­ge gevallen (bij­voor­beeld bij PCI’s) door de bis­schop is benoemd. Ieder bestuur draagt zelf verant­woor­de­lijk­heid voor het beheren van de eigen leden­ad­mi­ni­stra­tie.

Naast de voor­schriften vanuit het canoniek recht zijn ker­ke­lijke in­stel­lingen in Neder­land ook gebon­den aan de bur­ger­lijke wet­ge­ving be­tref­fen­de de omgang met per­soons­ge­ge­vens. Door het Se­cre­ta­riaat van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land zijn dui­de­lijke handlei­dingen voor de ver­schil­lende ker­ke­lijke in­stel­lingen uitge­ge­ven be­tref­fen­de de omgang met per­soons­ge­ge­vens.

Op dit gedeelte van de web­si­te vindt u hierover in­for­ma­tie:Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose