Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Documenten

Parochies

Parochiële Caritas instellingen (PCI’s)

Overige kerkelijke instellingen

Algemeen

Contact

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:

Indien u de formulieren per post wilt toesturen, gebruikt u dan het volgende adres:

 • Bisdom Haarlem-Amsterdam
  t.a.v. Benoemingen
  postbus 1053
  2001 BB Haarlem

Let u er bij het insturen van de kopie van het id-bewijs op dat de foto en het BSN-nummer zijn doorgehaald. Wij vernietigen de kopieën na controle.

Benoemingen

gepubliceerd: woensdag, 29 januari 2020

De leden van de besturen van Pa­ro­chies, Parochiële Caritasin­stel­lingen (PCI’s) wor­den door de bis­schop benoemd. Bij andere ker­ke­lijke in­stel­lingen bepalen de statuten de rol van de bis­schop in deze.

Een benoe­ming is gel­dig voor een bepaalde termijn, welke even­eens door de bis­schop wordt bepaald. Door­gaans gel­den benoe­mings­ter­mijnen voor vier jaren. Men kan maximaal acht jaren ach­ter­een­vol­gens in het­zelfde bestuur wor­den benoemd. In uit­zon­de­rings­ge­vallen kan de bis­schop besluiten deze acht jaren te verlengen met maximaal vier jaren.

Alleen met de vereiste gel­dige benoe­ming van de bis­schop is de be­stuur­der gerech­tigd als be­stuur­der op te tre­den en de Pa­ro­chie, PCI of ker­ke­lijke in­stel­ling te ver­te­gen­woor­digen. Bij pa­ro­chies en PCI’s gebeurt deze wette­lijke ver­te­gen­woor­diging door de voor­zit­ter en se­cre­ta­ris van het bestuur tezamen.

In aanmer­king voor bestuurs­func­ties komen mensen die

 1. het katho­lie­ke geloof actief belij­den
 2. de leef­tijd van 75 jaar nog niet bereikt hebben
 3. niet in loon­dienst zijn van, of betaalde diensten uit­voeren voor dezelfde in­stel­ling;
 4. in het volle bezit zijn van hun bur­ger­lijke rechten;
 5. geen bloedverwant­schap hebben met andere leden uit het­zelfde bestuur tot in de vierde graad.

In het geval van het pen­ning­mees­ter­schap dient een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd te kunnen wor­den.

Naast de bo­ven­ge­noem­de, verplichte VOG-ver­kla­ring voor pen­ning­mees­ters en mensen die met de per­soons­ge­ge­vens van de Leden­ad­mi­ni­stra­tie omgaan, is er een gratis VOG-ver­kla­ring verkrijg­baar voor vrij­wil­li­gers die werken met kin­de­ren, jon­ge­ren, mensen met een beper­king e.d. Deze vrij­wil­li­gers behoeven géén bis­schop­pe­lijke benoe­ming. Mensen die deze VOG aan­vra­gen, hebben hier­voor hun DigiD en hun e-mail­a­dres nodig.

Ga ver­der naar een van de sub­pa­gina's van de gewenste rechts­persoon:Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose