Bisdom Haarlem-Amsterdam


Landelijk programma reliekschrijn H. Bernadette

gepubliceerd: maandag, 18 maart 2024

Een schrijn met een reliek van de Heilige Ber­na­dette Soubirous komt in april vanuit Lourdes naar Neder­land en doet dan veer­tien bij­zon­dere kerken en bede­vaart­plekken aan. De schrijn maakt tussen 1 en 28 april een rondgang door het hele land: van Maas­tricht tot Heiloo en van Hulst tot Bolsward. Het complete pro­gram­ma is nu bekend gemaakt.

Ber­na­dette Soubirous

Ber­na­dette Soubirous (1844-1879) spreekt bij gelo­vi­ge mensen zeer tot de ver­beel­ding. Zij was het des­tijds 14-jarige meisje dat in 1858 in een grot in Lourdes in Zuid-Frank­rijk acht­tien keer een ver­schij­ning van een ‘mooie dame’ zag. De Kerk heeft later bepaald dat het niet anders kan dan dat zij Maria moet hebben gezien. Na de ver­schij­ningen ont­wik­kelde Lourdes zich tot een van de be­lang­rijk­ste Maria­bede­vaart­plaatsen ter wereld, die jaar­lijks door miljoenen pelgrims wordt bezocht.

Vanuit Neder­land gaan er elk jaar enkele duizen­den mensen op bede­vaart naar Lourdes. Velen van hen maken onderweg een tussenstop in Nevers in de Bourgognestreek, waar het lichaam van de Heilige Ber­na­dette ligt opge­baard. Na de ver­schij­ningen trad zij in het klooster bij de Zusters van Liefde van Nevers. Tot aan haar over­lij­den in 1879 woonde ze in het Moederhuis van die con­gre­ga­tie in Nevers.

Reliek

Bij gelegen­heid van haar zalig- en heilig­ver­kla­ring werd het graf van Ber­na­dette geopend en bleek haar lichaam nog helemaal intact. Sindsdien ligt zij in een glazen schrijn opge­baard in de kapel van het klooster Saint-Gildard in Nevers. In het kader van het zalig­ver­kla­rings­pro­ces wer­den enkele stukjes van haar lichaam weg­ge­no­men, die nu in een reliekschrijn in Lourdes wor­den bewaard. Een deel daar­van kom in een aparte schrijn in april naar Neder­land.

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De ver­ering van relieken speelt al eeuwen­lang een be­lang­rijke rol in het geloof van chris­te­nen. Het brengt de her­in­ne­ring aan de be­tref­fen­de heilige dich­ter­bij en daar­mee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelo­vi­gen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voor­beeld na te volgen en hun voor­spraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Ber­na­dette door Neder­land wordt ook de bood­schap van Lourdes opnieuw onder de aan­dacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vin­den.

Rondgang

De schrijn met de reliek van Ber­na­dette maakt gedurende de hele maand april een rondgang langs de zeven Neder­landse bis­dom­men en wordt op veer­tien plaatsen ont­van­gen. In deze kerken en bede­vaart­plekken is gelegen­heid voor belang­stel­len­den om de reliek te vereren. Er zijn vie­rin­gen, gebeds­mo­menten, pro­ces­sies, lezingen en film­voor­stel­lingen over Ber­na­dette gepland.

De rondgang begint op maan­dag 1 april (Tweede Paas­dag) in Maas­tricht. Die ochtend is er een eucha­ris­tie­vie­ring in de Onze-Lieve-Vrouwe­basi­liek en aan­slui­tend een pro­ces­sie met onder meer de reliek van Ber­na­dette door de bin­nen­stad van Maas­tricht. ’s Middags is er een bid­tocht met de reliek naar de Lourdesgrot op de Sint-Pieters­berg. Dit is de oudste Lourdesgrot van Neder­land, die dit jaar haar 150-jarig bestaan viert. Op de laatste dag van het bezoek van de reliek aan Neder­land (zon­dag 28 april) is er een speciale dag voor ge­zin­nen uit heel Neder­land in Den Bosch, met onder meer een aan­ge­paste vie­ring in de Sint-Jans­kathe­draal in Den Bosch en een speur­tocht langs personages die met Lourdes en Ber­na­dette te maken hebben.

Website

Het hei­lig­dom in Lourdes heeft een speciale Neder­lands­ta­lige web­si­te gemaakt voor het bezoek van de reliek aan Neder­land met een gedetailleerd pro­gram­ma.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose