Bisdom Haarlem-Amsterdam


Reliek H. Bernadette Soubirous komt naar Nederland

gepubliceerd: woensdag, 24 januari 2024

De Heilige Ber­na­dette Soubirous komt naar Neder­land. Een bij­zon­dere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Neder­land en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Neder­landse bis­dom­men ont­van­gen.

De rondgang begint op Tweede Paas­dag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwe­basi­liek in Maas­tricht en ein­digt op maan­dag 29 april in Bisdom Den Bosch. In de weken daartussen wordt de reliek in tal van kerken verspreid door het land ont­van­gen. Op al die plekken wor­den vie­rin­gen, pro­ces­sies en ac­ti­vi­teiten rond de reliek geor­ga­ni­seerd.

Ber­na­dette Soubirous

De Heilige Ber­na­dette Soubirous (1844 - 1879) was het des­tijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes acht­tien keer een ver­schij­ning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Maria­bede­vaartoor­den ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Ber­na­dette trad enkele jaren na de ver­schij­ningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildard­kloos­ter in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opge­baard in een glazen schrijn in de klooster­ka­pel.

In het kader van het proces tot zalig- en heilig­ver­kla­ring van Ber­na­dette zijn in de jaren twin­tig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weg­ge­no­men. Deze relieken wor­den in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bij­zon­dere gelegen­he­den wordt de schrijn of een kleinere reliekh­ou­der in pro­ces­sies mee­ge­dragen. Sinds enkele jaren leent het hei­lig­dom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bis­dom­men over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van lan­den ont­van­gen.

Relieken­ver­ering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De ver­ering van relieken speelt al eeuwen­lang een be­lang­rijke rol in het geloof van chris­te­nen. Het brengt de her­in­ne­ring aan de be­tref­fen­de heilige dich­ter­bij en daar­mee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelo­vi­gen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voor­beeld na te volgen en hun voor­spraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Ber­na­dette door Neder­land wordt ook de bood­schap van Lourdes opnieuw onder de aan­dacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vin­den.

Rondgang

In Neder­land bezoekt de reliekschrijn alle zeven bis­dom­men. Elk bisdom heeft een of meer kerken aangewezen waar deze wordt ont­van­gen. Daar wordt een pro­gram­ma geor­ga­ni­seerd en is het voor belang­stel­len­den moge­lijk om de reliek te vereren. De invulling van het pro­gram­ma wordt per bisdom nader bepaald

data bisdom
1 t/m 4 april Bisdom Roermond
4 t/m 8 april Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
9 t/m 12 april Bisdom Rotter­dam
13 t/m 16 april Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den
17 t/m 20 april Aarts­bis­dom Utrecht
21 t/m 24 april Bidsom Breda
25 t/m 29 april Bisdom Den Bosch

Hier­on­der volgt het artikel over de rondgang van de reliekschrijn van Ber­na­dette Soubirous in de februari-editie van bisdom­blad SamenKerk.

Reliekschrijn H. Ber­na­dette van Lourdes

Van 4 tot 8 april in ons bisdom

De reliekschrijn van H. Bernadette Soubirous bij de grot in LourdesIn april 2024 zal een schrijn met een reliek van de heilige Ber­na­dette Soubirous (1844-1879) een rondgang maken door alle bis­dom­men van ons land. Ook in het onze. Overal wor­den speciale vie­rin­gen en bij­een­komsten gehou­den. Op zon­dag 28 april is er in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Her­togen­bosch een bij­zon­dere vie­ring ter afslui­ting van de rond­gang, waarbij vooral alle Lourdes­paro­chies en -groepen en ook allen uit­ge­no­digd zijn, die als voor­naam en/of doop­naam ‘Ber­na­dette’ hebben.

Ber­na­dette Soubirous was veer­tien jaar toen zij op 11 februari 1858 voor de eerste keer in de grot van Massabielle, net buiten Lourdes aan de oever van de rivier Gave, een ver­schij­ning zag van een jonge vrouw in het wit. Dat gebeurde gedurende enkele weken acht­tien keer. De Dame in het wit maakte zich aan Ber­na­dette bekend met de woor­den ‘Ik ben de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis’. Dat was de bevesti­ging dat het om de H. Maagd Maria ging. Maria riep via Ber­na­dette allen op tot gebed, in het bij­zon­der voor de beke­ring van de zon­daars en ver­zocht om een kapel. Zij gaf tevens aan dat ze wenste dat pelgrims er in pro­ces­sie zou­den komen. In aanwe­zig­heid van velen liet Maria door Ber­na­dette diep in de grot een bron opgraven; deze stroomt tot op de dag van vandaag.

Plaats van gene­zing

Na het opgraven van de bron van Lourdes vond er een licha­me­lijke gene­zing plaats: Catherine Latapie stak haar verlamde arm in de bron en deze genas. De Kerk heeft tot nu toe zeven­tig licha­me­lijke gene­zingen als won­der erkend, na onaf­han­ke­lijk, gron­dig en uit­voerig medisch onder­zoek. De gene­zing dient daarvoor medisch onverklaar­baar te zijn, plot­se­ling te zijn ingetre­den en blijvend.

Echter, vele meer gees­te­lij­ke gene­zingen hebben er plaats­ge­von­den en vin­den er plaats. Juist in Lourdes ervaren ontel­ba­ren - jong en oud, ziek en gezond - veel kracht, vreugde en vrede, ver­die­ping van hun geloof en gebed alsook vriend­schap. Vaak klinken er de woor­den: “Ik kan er weer tegen” of “Ik heb iets achter mij kunnen laten.” Tijdens een bede­vaart naar Lourdes heeft menigeen ook zijn of haar partner gevon­den of de roe­ping tot het pries­ter­schap, diaconaat of het reli­gi­euze leven.

Zr. Marie-Bernard

Ber­na­dette werd enkele jaren na de ver­schij­ningen reli­gi­euze in het klooster Saint Gildard in Nevers. Daar leidde zij als Zr. Marie-Bernard een terugge­trok­ken leven, in gebed en grote zorg voor zieke medezusters. Op 35-jarige leef­tijd is zij na een lang en pijn­lijk ziek­bed overle­den. Niet van­wege de ver­schij­ningen, maar van­wege de vrouw die zij was, is zij in 1933 heilig­ver­klaard. Daardoor mogen we bid­den op haar voor­spraak, tezamen met die van Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

In ons land

In ons bisdom

Van don­der­dag­avond 4 t/m maan­dag­avond 8 april is de reliekschrijn van de H. Ber­na­dette in ons bisdom:

  • Van 4 t/m 5 april in de pa­ro­chie H. Maria in Am­stel­veen (in de H. Urbanus­kerk in Boven­kerk)
  • Van 5 t/m 8 april in het hei­lig­dom O.L.V. ter Nood te Heiloo.

Door de aanwe­zig­heid van de reliekschrijn - daarin bevindt zich een stukje huid van de H. Ber­na­dette - in ons land willen de Neder­landse bis­schop­pen de evan­ge­lische bood­schap van Lourdes des te meer onder de aan­dacht brengen alsook het pel­gri­meren naar Lourdes sti­mu­leren. Ontel­ba­ren hebben van God in Lourdes veel genade ont­van­gen en een steun voor hun ver­dere levensweg en wel aan de hand van Maria. Velen ervaren er wat een grote reden tot dank­baar­heid het is om te mogen behoren tot de wereld­kerk. Dat alles zal - zo hopen de bis­schop­pen - in dank­baar­heid wor­den gevierd en ver­sterkt tij­dens de aanwe­zig­heid van de reliekschrijn van de H. Ber­na­dette Soubirous in ons land.

+ Mgr. Herman Woorts
bis­schop-referent voor bede­vaarten

De reliekschrijn van H. Bernadette Soubirous voor het altaar

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose