Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Continentale synode in Praag

Synode over synodaliteit

gepubliceerd: donderdag, 23 februari 2023

In ok­to­ber 2021 opende paus Fran­cis­cus de bis­schop­pen­synode over synodali­teit. De eerste fase vond plaats in alle bis­dom­men over de hele wereld. Dit leverde een werk­do­cu­ment op dat in de tweede fase weer we­reld­wijd be­spro­ken is, eerst in de bis­dom­men, en daarna per wereld­deel. In ons bisdom was er een bij­een­komst op 26 januari. Het ver­slag hier­van verscheen op 5 februari onder de titel ‘Gedetineer­den zijn een voor­beel­dige kerk’.

Van 5 tot 12 februari reis­den uit Neder­land vier af­ge­vaar­dig­den naar Praag en namen acht deel­ne­mers online deel. Doel van de bij­een­komst was om met elkaar te onder­zoeken welke thema’s van belang zijn om te bespreken en ver­der te onder­zoeken, als we willen groeien naar een synodale Kerk: een kerk waarin alle gedoopten samen op weg zijn en waarbij ge­meen­schap, par­ti­ci­pa­tie en missie centraal staan.

De bij­een­komst in Praag was om meer­dere redenen heel bij­zon­der: leken had­den een be­lang­rijk aan­deel in de deel­ne­mers naast bis­schop­pen en pries­ters; ie­der­een kon actief deel­ne­men en on­der­wer­pen en vragen inbrengen waar­naar door ie­der­een geluisterd werd, zon­der dis­cus­sie; de uit­wis­se­ling werd voort­du­rend omringd door ge­za­men­lijk gebed en per­soon­lijke be­zin­ning; en ten slotte lag er geen ‘voorgekookt’ do­cu­ment klaar met con­clu­sies. De redactie stelt in de loop van de weken een ver­slag samen vanuit alles wat be­spro­ken is en legt dit voor aan alle deel­ne­mers ter goed­keu­ring. Daarna wordt het ge­pu­bli­ceerd. Zie ook het inter­view met mgr. van den Hende.

De weg naar een synodale kerk is een ontdek­kings­reis. Niet op alle momenten lukt het al om ie­der­een deel te laten nemen. Er wordt gezocht naar tran­spa­ran­tie en par­ti­ci­pa­tie. De synode over synodali­teit is door paus Fran­cis­cus verlengd tot 2024. De tocht naar een synodale kerk gaat voort, ook in ons bisdom. Contact en vragen over deze weg blijft moge­lijk via e-mail:Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynodeBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose