Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Continentale synodebijeenkomst Praag

Mgr. Van den Hende blikt terug

gepubliceerd: maandag, 13 februari 2023
foto: CCEE
Mgr. Van den Hende tijdens de continentale bijeenkomst in Praag
Mgr. Van den Hende tijdens de continentale bijeenkomst in Praag

Bis­schop J. van den Hende kijkt dank­baar terug op de bij­een­komst in Praag, waar van 5 tot en met 11 februari de con­ti­nen­tale ver­ga­de­ring voor de synode ‘voor een synodale Kerk’ werd gehou­den.

De bis­schop van Rotter­dam en voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, was samen met nog drie Neder­landse af­ge­vaar­dig­den in Praag en ver­telt in ant­woord op enkele vragen hoe hij de bij­een­komst heeft beleefd.

Hoe hebt u, maar ook de Kerk in Neder­land, zich voor­be­reid op deze bij­een­komst in Praag?

Paus Fran­cis­cus heeft ons opge­roe­pen om we­reld­wijd de bis­schop­pen­synode (over synodali­teit) van ok­to­ber 2023 voor te berei­den middels bid­dende bij­een­komsten van luis­te­ren en spreken met elkaar. Eerst waren in de afzon­der­lijke bis­dom­men deze voor­be­rei­dende bij­een­komsten. Ook in Neder­land is ver­vol­gens een ge­za­men­lijk rapport gemaakt als samen­vat­ting van de inbreng uit de voor­be­rei­dende bij­een­komsten. Deze samen­vat­ting wordt de nationale synthese genoemd. Op basis van alle ingezon­den syntheses en ver­dere inbreng uit heel de wereld­kerk, werd in Rome een werk­do­cu­ment gemaakt. Dit do­cu­ment kreeg als titel: Vergroot de ruimte van uw tent (Jesaja 54, 2). Het werk­do­cu­ment is daarna in heel de Kerk rond­ge­stuurd en be­spro­ken, ook op meer­dere plaatsen in ons land.

U hebt met de dele­ga­tie uit Neder­land ook een pre­sen­ta­tie ver­zorgd tij­dens de bij­een­komst in Praag. Hoe is deze tot stand geko­men?

Deze pre­sen­ta­tie is gebaseerd op de inhoud van de gesprekken over het werk­do­cu­ment die in Neder­land op ver­schil­lende plekken zijn gevoerd en ver­slagen die daarover zijn aange­le­verd. In Praag hebben we als nationale dele­ga­tie aan de hand daar­van een tekst opge­steld. Ver­vol­gens is namens de Neder­landse dele­ga­tie deze tekst voor­ge­le­zen in de bij­een­komst. Iedere dele­ga­tie kreeg zes minuten spreek­tijd dus de tekst moest kort en bon­dig zijn, in één van de talen die tij­dens de bij­een­komst wor­den gebruikt: Engels, Frans, Duits, Ita­li­aans of Pools.

Hoe hebt u de sfeer in Praag ervaren?

De sfeer in de grote bij­een­komsten was posi­tief. Alle dele­ga­ties had­den de gelegen­heid hun korte pre­sen­ta­tie te hou­den en dit werd afgewisseld met ge­za­men­lijk gebed en stilte. Naast de grote bij­een­komsten waren er gesprekken in ver­schil­lende taal­groepen en vanuit deze taal­groepen werd ver­vol­gens weer ver­slag gedaan in de grote bij­een­komst.

Het was dus een sfeer van spreken en luis­te­ren begeleid door gebed en stilte­mo­menten. Duide­lijk is dat de con­ti­nen­tale bij­een­komst wordt gezien als bijdrage vanuit Europa voor het geheel van de bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber zal plaats­vin­den. Ook in andere continenten zijn er voor­be­rei­dende bij­een­komsten met het werk­do­cu­ment als centrale tekst.

Was er ruimte voor in­for­mele gesprekken met andere deel­ne­mers?

Tussen de bij­een­komsten en bij de maaltij­den was er veel uit­wis­se­ling tussen de dele­ga­ties, niet geor­ga­ni­seerd maar in de wandelgangen. Het was te zien en te merken dat de mensen uit de ver­schil­lende dele­ga­ties met elkaar het nodige deel­den.

Was er ook tijd om samen het geloof te vieren?

Iedere dag vier­den wij de eucha­ris­tie. Voor de vele bij­een­komsten geldt dat Jezus Christus ons bijeen brengt en leidt in kracht van de Geest, maar met name in de vie­rin­gen van de eucha­ris­tie werd steeds weer het besef gevoed en opge­bouwd dat we rond de levende Heer verzameld zijn en dat onze beraadsla­gingen moeten blijven getuigen van onze ver­bon­den­heid met Christus.

Wat stond er op het pro­gram­ma voor de bis­schop­pen in de laatste dagen, toen de andere leden van de dele­ga­ties waren ver­trok­ken?

Na de dagen met de dele­ga­ties hebben de bis­schop­pen van CCEE nog twee dagen met elkaar ge­spro­ken, niet over het eind­do­cu­ment want dat is nog niet be­schik­baar. In de laatste ge­za­men­lijke sessie met alle dele­ga­ties (don­der­dag) is een concept voor­ge­le­zen. Dat zal ver­der wor­den uit­ge­werkt.

De bis­schop­pen spraken in hun laatste dagen (vrij­dag en zater­dag) over de inhoud van de bij­een­komst van maan­dag tot don­der­dag. Dat gebeurde in de groep bis­schop­pen als geheel en ook in taal­groepen. Hierin kwam tot uitdruk­king dat de bis­schop­pen in de ge­meen­schap van de Kerk ook een eigen verant­woor­de­lijk­heid hebben als op­vol­gers van de apos­te­len.

Alle deel­ne­mers aan de con­ti­nen­tale bij­een­komst in Praag -dele­ga­ties en bis­schop­pen- wachten nu tot de eind­tekst van de con­ti­nen­tale fase gereed is.

Ik verwacht dat tevens het opnieuw bestu­de­ren van het Tweede Vati­caans Concilie, met name het do­cu­ment over de Kerk, “Lumen Gentium”, hard nodig is om het begrip synodali­teit beter te kunnen begrijpen en te verbin­den met de iden­ti­teit van de Kerk, die ge­roe­pen is om in ver­bon­den­heid met Christus het evan­ge­lie te beleven en te ver­sprei­den, met de inzet van alle gele­dingen van de Kerk.

Ook hebben de bis­schop­pen opnieuw hun zorgen gedeeld over de oorlog en strijd in Oekraïne en de gevolgen van de aard­be­ving in Turkije en Syrië. Deze thema’s kwamen heel ind­ringend naar voren omdat een aantal bis­schop­pen en hun dele­ga­ties juist uit deze gebie­den afkoms­tig zijn en wonen en leven temid­den van deze grote problemen. Gevraagd werd om (voort­gaand) gebed en mate­rië­le hulp. Ook dat was een directe uiting van het gegeven dat ver­schil­lende delen van de Kerk met elkaar verbon­den zijn en samen op weg zijn als het Volk van God.

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveauBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose