Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Synode 2021 - 2023

December-nummer bisdomblad SamenKerk

gepubliceerd: donderdag, 23 december 2021

Sinds het Tweede Vati­caans Concilie wor­den er om de zoveel jaar bis­schop­pen­synodes gehou­den. In Rome, in het Vati­caan. Bis­schop­pen, experts op het terrein van het te bespreken on­der­werp en andere gasten wor­den dan geno­digd om bijna een maand lang (meestal in ok­to­ber) naar het hart van de Wereld­kerk te komen. De synode, die in ok­to­ber jongst­le­den werd geopend, over de bete­ke­nis van synodali­teit in de katho­lie­ke Kerk, vindt niet alleen in Rome plaats, maar over de hele wereld, in ieder bisdom. Ook in het onze.

De dio­ce­sane fase van de synode, de periode waarin de gelo­vi­gen met elkaar spreken over de vraag hoe we als Kerk meer ‘samen onderweg’ kunnen zijn, is be­gon­nen. In alle bis­dom­men werd op 17 ok­to­ber het startsein gegeven met een speciale vie­ring. In de Heilige-Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam gaf onze bis­schop alle dekens een speciale synodekaars om te gebruiken bij de bij­een­komsten in de­ke­na­ten en pa­ro­chies.

Meer tijd

Vanuit de hele wereld heeft paus Fran­cis­cus en­thou­siaste reacties gekregen. Veel bis­dom­men zijn voortvarend aan de slag gegaan, maar ze worstel­den met de korte tijd die be­schik­baar was (ok­to­ber 2021-maart 2022). Er is daarom in Rome besloten om de periode van de bisdomfase te verlengen tot 15 au­gus­tus 2022. Dit betekent in de praktijk dat we in ons bisdom tijd hebben tot april. De vraag is hoe bijeen te komen in tij­den, waarin we van­wege de aan­hou­dende pandemie niet met grote groepen samen willen komen.

De Geest ver­ga­dert

Ondertussen zitten de dekens niet stil. Zij zijn in overleg met de pa­ro­chies om bij­een­komsten te plannen en voor te berei­den. In het ene dekenaat wor­den het grote bij­een­komsten voor alle pa­ro­chies samen, in het andere wordt de synode in de pa­ro­chies of regio’s gehou­den. U gaat er onge­twij­feld (via uw pa­ro­chie) meer over horen. Overal is het de bedoeling dat mensen met ver­schil­lende ach­ter­gron­den, leeftij­den, talen en be­trok­ken­heid bij het pa­ro­chie­le­ven samen komen om naar elkaar te luis­te­ren en samen te leren van verstaan wat de heilige Geest ons wil leren. Welke weg kunnen we samen inslaan om meer (geloofs)ge­meen­schap te wor­den, waarin ieder een plek heeft en kan deel­ne­men aan de roe­ping van de Kerk?

Op de bisdom­web­site is een speciale pagina ingericht waar nieuws en in­for­ma­tie over de synode gedeeld wordt. Er is bij­voor­beeld een synodeganzenbord voor kin­de­ren en tieners te vin­den (gemaakt door het bisdom Palencia, Spanje, en ver­taald door bisdom Hasselt, België). Overigens had­den de tieners in ons bisdom de synodeprimeur! Bij de reünie van hun zomer­kamp op 17 ok­to­ber hebben ze al stil­ge­staan bij het thema ‘samen Kerk zijn’ en de synode. Een moei­lijk on­der­werp, maar ze praten er graag over mee, ook in de de­ke­na­ten en pa­ro­chies. Het is wel be­lang­rijk dat tieners en jon­ge­ren expliciet voor de bij­een­komsten wor­den uit­ge­no­digd.

Kortom: Wordt ver­volgd.

 

(dit artikel komt uit de de­cem­ber-editie van bisdom­blad SamenKerk)Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveauBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose