Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Synode 2021 - 2023

December-nummer bisdomblad SamenKerk

gepubliceerd: donderdag, 23 december 2021

Sinds het Tweede Vati­caans Concilie wor­den er om de zoveel jaar bis­schop­pen­synodes gehou­den. In Rome, in het Vati­caan. Bis­schop­pen, experts op het terrein van het te bespreken on­der­werp en andere gasten wor­den dan geno­digd om bijna een maand lang (meestal in ok­to­ber) naar het hart van de Wereld­kerk te komen. De synode, die in ok­to­ber jongst­le­den werd geopend, over de bete­ke­nis van synodali­teit in de katho­lie­ke Kerk, vindt niet alleen in Rome plaats, maar over de hele wereld, in ieder bisdom. Ook in het onze.

De dio­ce­sane fase van de synode, de periode waarin de gelo­vi­gen met elkaar spreken over de vraag hoe we als Kerk meer ‘samen onderweg’ kunnen zijn, is be­gon­nen. In alle bis­dom­men werd op 17 ok­to­ber het startsein gegeven met een speciale vie­ring. In de Heilige-Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam gaf onze bis­schop alle dekens een speciale synode­kaars om te gebruiken bij de bij­een­komsten in de­ke­na­ten en pa­ro­chies.

Meer tijd

Vanuit de hele wereld heeft paus Fran­cis­cus en­thou­siaste reacties gekregen. Veel bis­dom­men zijn voortvarend aan de slag gegaan, maar ze worstel­den met de korte tijd die be­schik­baar was (ok­to­ber 2021-maart 2022). Er is daarom in Rome besloten om de periode van de bisdomfase te verlengen tot 15 au­gus­tus 2022. Dit betekent in de praktijk dat we in ons bisdom tijd hebben tot april. De vraag is hoe bijeen te komen in tij­den, waarin we van­wege de aan­hou­dende pandemie niet met grote groepen samen willen komen.

De Geest ver­ga­dert

Ondertussen zitten de dekens niet stil. Zij zijn in overleg met de pa­ro­chies om bij­een­komsten te plannen en voor te berei­den. In het ene dekenaat wor­den het grote bij­een­komsten voor alle pa­ro­chies samen, in het andere wordt de synode in de pa­ro­chies of regio’s gehou­den. U gaat er onge­twij­feld (via uw pa­ro­chie) meer over horen. Overal is het de bedoeling dat mensen met ver­schil­lende ach­ter­gron­den, leeftij­den, talen en be­trok­ken­heid bij het pa­ro­chie­le­ven samen komen om naar elkaar te luis­te­ren en samen te leren van verstaan wat de heilige Geest ons wil leren. Welke weg kunnen we samen inslaan om meer (geloofs)ge­meen­schap te wor­den, waarin ieder een plek heeft en kan deel­ne­men aan de roe­ping van de Kerk?

Op de bisdom­web­site is een speciale pagina ingericht waar nieuws en in­for­ma­tie over de synode gedeeld wordt. Er is bij­voor­beeld een synodeganzenbord voor kin­de­ren en tieners te vin­den (gemaakt door het bisdom Palencia, Spanje, en ver­taald door bisdom Hasselt, België). Overigens had­den de tieners in ons bisdom de synodeprimeur! Bij de reünie van hun zomer­kamp op 17 ok­to­ber hebben ze al stil­ge­staan bij het thema ‘samen Kerk zijn’ en de synode. Een moei­lijk on­der­werp, maar ze praten er graag over mee, ook in de de­ke­na­ten en pa­ro­chies. Het is wel be­lang­rijk dat tieners en jon­ge­ren expliciet voor de bij­een­komsten wor­den uit­ge­no­digd.

Kortom: Wordt ver­volgd.

 

(dit artikel komt uit de de­cem­ber-editie van bisdom­blad SamenKerk)


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
maandag, 29 april 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose