Bisdom Haarlem-Amsterdam


Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveau

Synode 2021 - 2023

gepubliceerd: donderdag, 28 oktober 2021

Sinds het Tweede Vati­caans Concilie wor­den er om de zoveel jaar bis­schop­pen­synodes gehou­den. In Rome, in het Vati­caan. Bis­schop­pen, experts op het terrein van het te bespreken on­der­werp en andere gasten wor­den dan geno­digd om bijna een maand lang (meestal in ok­to­ber) naar het hart van de Wereld­kerk te komen. De synode, die in ok­to­ber jl. werd geopend, over de bete­ke­nis van synodali­teit in de katho­lie­ke Kerk, vindt niet alleen in Rome plaats, maar over de hele wereld, in ieder bisdom. Ook in het onze.

Het woord ‘synode’ is afgeleid van het Griekse ‘syn’ (= samen) en ‘hodos’ (= weg). Het betekent let­ter­lijk ‘sa­men­komst’, maar het woord vertalen naar ‘samen wan­de­len’ kan ook. In het ker­ke­lijk jargon is het een sa­men­komst van kerk­lei­ders, bij katho­lie­ken een ver­ga­de­ring van bis­schop­pen. De heilige paus Paulus VI stelde in 1965 de bis­schop­pen­synode in om de bis­schop­pen van de wereld een dui­de­lijkere rol te geven in het bestuur van de uni­ver­se­le Kerk.

Met de hele Kerk

De synode, die in ok­to­ber werd geopend, gaat over synodali­teit in de Kerk. Paus Fran­cis­cus wil dat alle gelo­vi­gen zich verant­woor­de­lijk weten voor de Kerk als ‘Gods volk onderweg’. Hij wil dat een synode geen gebeur­te­nis is, maar een proces. Het gaat niet lan­ger om de synode als een Vati­caans eve­ne­ment, maar ook om de weg die de Kerk (in deze tijd) bewandelt. Normaal zijn deze ver­ga­de­ringen in Rome, maar voor deze synode is besloten dat ze op dio­ce­saan, con­ti­nen­taal en uni­ver­seel niveau plaats­vindt. In het do­cu­ment dat tot deze synode uitno­digt, staat: “Een in­te­graal synodaal proces kan alleen op authen­tieke wijze plaats­vin­den als alle par­ti­cu­liere kerken (lees: bis­dom­men - red.) daarbij betrokken zijn.”

Thema’s om te bespreken

De synode gaat over drie ker­ke­lijke begrippen: communio, participatio en missio, met daarbij de volgende vragen: Hoe kunnen we de communio (de ge­meen­schap van de Kerk) ver­ster­ken? Hoe kunnen we de samenhang van de ge­meen­schap ver­gro­ten? Hoe kunnen we de par­ti­ci­pa­tie in het ker­ke­lijk leven ver­gro­ten en de be­trok­ken­heid van alle gedoopten bij het ker­ke­lijk gebeuren (participatio)? En hoe kunnen we bevor­de­ren dat alle leden van de Kerk bijdragen aan haar zen­ding en missio­nair (missio) wor­den?

En wat zou dat kunnen inhou­den? Deze vragen willen een hulp­mid­del zijn bij het uitdiepen en verstaan van de drie genoemde begrippen. Be­lang­rijk daarbij is dat ieder vrij en opbouwend hierover kan spreken, waarbij we de heilige Geest vragen om wijs­heid en licht. Dat is de geest die paus Fran­cis­cus wenst voor deze synodale consul­ta­tie. De paus heeft gevraagd dat er open bij­een­komsten wor­den gehou­den, waarbij ie­der­een welkom is en wel zo dat ie­der­een zo veel moge­lijk gelegen­heid heeft om eraan deel te nemen.

In ons bisdom

Het team voor de Synodale consul­ta­tie

De paus heeft gevraagd een persoon of een team te benoemen om het proces van de dio­ce­sane synodale consul­ta­tie te be­ge­lei­den. In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal dit team bestaan uit: emeritus-hulp­bis­schop mgr. Jan van Burg­ste­den sss, Corine van der Loos en diaken Philip Weijers. Mgr. Van Burg­ste­den zal samen met vicekanselier Lisette van Oordt bij­zon­dere aan­dacht beste­den aan de consul­ta­tie van de reli­gi­euzen en nieuwe bewe­gingen en vica­ris Gerard Bruggink aan de consul­ta­tie van de mi­gran­ten­ge­meen­schappen.

In ons bisdom zal de ko­men­de tijd in ieder dekenaat (minstens) één gespreks­bij­een­komst wor­den geor­ga­ni­seerd. Daardoor zullen er verspreid over het bisdom tien bij­een­komsten plaats­vin­den. In ieder dekenaat wordt, via de pa­ro­chies, bekend gemaakt waar en wanneer deze gespreks­bij­een­komsten zijn. Daar­naast zijn er consul­ta­ties voor de reli­gi­euzen, nieuwe bewe­gingen en de mi­gran­ten­ge­meen­schappen voor­zien. De thema’s en de daarbij behorende vragen wor­den de ko­men­de maan­den ook be­spro­ken in de pries­ter­raad en de dio­ce­sane pas­to­rale raad en met het ka­the­draal kapit­tel, de dekens en het jon­ge­ren­plat­form van het bisdom.

Het gaat om gespreks­bij­een­komsten. Op de bij­een­komsten zal er gelegen­heid zijn in kleinere groepen met elkaar over de hierboven genoemde thema’s te spreken. Van de gesprekken in deze sub­groepen (die ook plenair wor­den gedeeld) en van de (dekenale) bij­een­komsten zal ver­slag wor­den gedaan. Deze gespreks­ver­slagen wor­den verzameld en naar het bisdom door­ge­stuurd. Daar wor­den ze ver­werkt en door­ge­stuurd naar de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, dat een lan­de­lijk ver­slag maakt voor het Se­cre­ta­riaat van de bis­schop­pen­synode in Rome.

Van 2021 tot 2023

De synode werd op 10 ok­to­ber 2021 geopend door paus Fran­cis­cus met een plech­tige vie­ring in de Sint-Pieters­kerk. Op 17 ok­to­ber begon de dio­ce­sane fase tij­dens een vie­ring met onze bis­schop in de Sint-Bavo­kathe­draal (Haar­lem) en ’s mid­dags was er een speciale vesper­vie­ring in de Sint-Nicolaas­basi­liek (Am­ster­dam).

In het voor­jaar van 2022 wor­den alle dio­ce­sane erva­ringen van één kerk­pro­vin­cie (in ons geval: Neder­land) verzameld. In de zomer van dat jaar zal het Vati­caan een samen­vat­ting publiceren. Van sep­tem­ber 2022 tot en met maart 2023 is de tweede fase als er per continent wordt ver­ga­derd. De laatste fase is een bij­een­komst in ok­to­ber 2023, dan weer in Rome.

 

(dit artikel komt uit de no­vem­ber-editie van bisdom­blad SamenKerk)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering PraagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose