Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Terugblik eerste fase synode

gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2022

Meer dan duizend mensen in ons bisdom hebben actief deel­ge­no­men aan synode­bij­een­komsten in pa­ro­chies of mi­gran­ten­ge­meen­schappen, in offi­cië­le overlegorganen van het bisdom, bij de reli­gi­euzen, ker­ke­lijke bewe­gingen en nieuwe ge­meen­schappen.

Er waren ook vele ini­tia­tie­ven van groepen, die zich op bepaalde thema’s richtten, zoals de rol van de vrouw in de Kerk. Van alle bij­een­komsten zijn ver­slagen gemaakt van de erva­ringen en bevin­dingen. Van alle input van deze bij­een­komsten, als ook van de vele brieven die het bisdom heeft ont­van­gen, wordt een ver­slag gemaakt.

De ver­slagen van alle bis­dom­men wor­den samen­ge­voegd en in de loop van de zomer als nationale synthese ge­pu­bli­ceerd.

Re­flec­tie

Op zon­dag­mid­dag 15 mei vond in de ka­the­draal de afslui­ting plaats van de eerste fase van de synode. Mgr. Jan Hendriks ging voor in een fees­te­lij­ke vesper­vie­ring. Corine van der Loos, coördinator van de synode, gaf een terug­blik op het verloop van de synode in ons bisdom. Jeroen van de Bigge­laar, pa­ro­chi­aan in Bussum, en Franklin Brigitha, deken van Alkmaar, ver­tel­den over hun bele­ving van het synodale proces. Beiden gaven aan hoe waarde­vol deze manier van spreken en luis­te­ren is voor de on­der­lin­ge band in de pa­ro­chie. Bovendien leren we om geleid door de heilige Geest samen naar de toe­komst te kijken. De bis­schop bedankte alle mensen in het bisdom, die hebben deel­ge­no­men aan de synode en hij gaf een eerste re­flec­tie op de gesprekken die in ons bisdom hebben plaats gevon­den.

De teksten van de inlei­dingen kunt u teruglezen via on­der­staan­de links.

Harten­kre­ten

Tot slot wer­den de aanwe­zigen uit­ge­no­digd hun harten­kre­ten voor de Kerk en het synodaal proces op een briefje te schrijven. Enkele voor­beel­den:

“De synode is een proces om alle pa­ro­chi­anen we­reld­wijd tot levende stenen van zijn kerk te maken.”
“Het is een kans om elkaars pas­to­rale en li­tur­gische noden te leren kennen en res­pec­teren.”
“Laten we negatieve kri­tiek niet wegvegen.”
“Wees geen oor­de­lende Kerk.”
“Laten we actief blijven luis­te­ren, ook als we daardoor in ver­war­ring wor­den gebracht.”
“De synode helpt ons ook om trouw te blijven aan ons geloof.”


De mid­dag werd in­for­meel af­ge­slo­ten met een drankje en een hapje, waarbij nog lang werd nage­praat.

Toespraken

Nog enkele foto’sGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
zondag, 24 oktober 2021Synode 2021 - 2023
zaterdag, 23 oktober 2021Synodale kerk op Kathedraal TV Video
vrijdag, 8 oktober 2021Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
vrijdag, 17 september 2021Adsumus Sancte Spiritus
woensdag, 8 september 2021Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode
dinsdag, 25 mei 2021Drie fases naar bisschoppensynode 2023 VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose