Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Synode 2021 - 2023

Meepraten op Bisdom-, continentaal- en wereldniveau

gepubliceerd: zondag, 24 oktober 2021
foto: Eric van Teijlingen
Het altaar in de Sint-Pieter te Rome
Altaar in de Sint-Pieter te Rome

Sinds het Tweede Vati­caans Concilie wor­den er om de zoveel jaar bis­schop­pen­synodes gehou­den. In Rome, in het Vati­caan. Bis­schop­pen, experts op het terrein van het te bespreken on­der­werp en andere gasten wor­den dan geno­digd om bijna een maand lang (meestal in ok­to­ber) naar het hart van de Wereld­kerk te komen.

De synode, die in ok­to­ber jl. werd geopend, over de bete­ke­nis van synodali­teit in de katho­lie­ke Kerk, vindt niet alleen in Rome plaats, maar over de hele wereld, in ieder bisdom. Ook in het onze.

Sa­men­komst

Het woord ‘synode’ is afgeleid van het Griekse ‘syn’ (= samen) en ‘hodos’ (= weg). Het betekent let­ter­lijk ‘sa­men­komst’, maar het woord vertalen naar ‘samen wan­de­len’ kan ook. In het ker­ke­lijk jargon is het een sa­men­komst van kerk­lei­ders, bij katho­lie­ken een ver­ga­de­ring van bis­schop­pen. De heilige paus Paulus VI stelde in 1965 de bis­schop­pen­synode in om de bis­schop­pen van de wereld een dui­de­lijkere rol te geven in het bestuur van de uni­ver­se­le Kerk.

Met de hele Kerk

De synode, die in ok­to­ber werd geopend, gaat over synodali­teit in de Kerk. Paus Fran­cis­cus wil dat alle gelo­vi­gen zich verant­woor­de­lijk weten voor de Kerk als ‘Gods volk onderweg’. Hij wil dat een synode geen gebeur­te­nis is, maar een proces. Het gaat niet lan­ger om de synode als een Vati­caans eve­ne­ment, maar ook om de weg die de Kerk (in deze tijd) bewandelt. Normaal zijn deze ver­ga­de­ringen in Rome, maar voor deze synode is besloten dat ze op dio­ce­saan, continen­taal en uni­ver­seel niveau plaats­vindt. In het do­cu­ment dat tot deze synode uitno­digt, staat: “Een in­te­graal synodaal proces kan alleen op authen­tieke wijze plaats­vin­den als alle par­ti­cu­liere kerken (lees: bis­dom­men - red.) daarbij betrokken zijn.”

Het team voor de Synodale consul­ta­tie

De paus heeft gevraagd een persoon of een team te benoemen om het proces van de dio­ce­sane synodale consul­ta­tie te be­ge­lei­den. In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal dit team bestaan uit: emeritus-hulp­bis­schop mgr. Jan van Burg­ste­den sss, staf­me­de­werker voor de Caritas Corine van der Loos, en diaken Philip Weijers en vicekanselier Lisette van Oordt. Vica­ris Gerard Bruggink geeft bij­zon­der aan­dacht aan de consul­ta­tie van de mi­gran­ten­ge­meen­schappen.

Thema’s om te bespreken

De synode gaat over drie ker­ke­lijke begrippen: communio, participatio en missio, met daarbij de volgende vragen: Hoe kunnen we de communio (de ge­meen­schap van de Kerk) ver­ster­ken? Hoe kunnen we de samenhang van de ge­meen­schap ver­gro­ten? Hoe kunnen we de par­ti­ci­pa­tie in het ker­ke­lijk leven ver­gro­ten en de be­trok­ken­heid van alle gedoopten bij het ker­ke­lijk gebeuren (participatio)? En hoe kunnen we bevor­de­ren dat alle leden van de Kerk bijdragen aan haar zen­ding en missio­nair (missio) wor­den? En wat zou dat kunnen inhou­den?

Deze vragen willen een hulp­mid­del zijn bij het uitdiepen en verstaan van de drie genoemde begrippen. Be­lang­rijk daarbij is dat ieder vrij en opbouwend hierover kan spreken, waarbij we de heilige Geest vragen om wijs­heid en licht. Dat is de geest die paus Fran­cis­cus wenst voor deze synodale consul­ta­tie. De paus heeft gevraagd dat er open bij­een­komsten wor­den gehou­den, waarbij ie­der­een welkom is en wel zo dat ie­der­een zo veel moge­lijk gelegen­heid heeft om eraan deel te nemen.

In ons bisdom

foto: Ramon Mangold
De duif in de Sint-Pieter te Rome door Bernini
De duif in de Sint-Pieter te Rome door Bernini

In ons bisdom zal de ko­men­de tijd in ieder dekenaat (minstens) één gespreks­bij­een­komst wor­den geor­ga­ni­seerd. Daardoor zullen er verspreid over het bisdom tien bij­een­komsten plaats­vin­den. In ieder dekenaat wordt, via de pa­ro­chies, bekend gemaakt waar en wanneer deze gespreks­bij­een­komsten zijn. Daar­naast zijn er consul­ta­ties voor de reli­gi­euzen, nieuwe bewe­gingen en de mi­gran­ten­ge­meen­schappen voor­zien. De thema’s en de daarbij behorende vragen wor­den de ko­men­de maan­den ook be­spro­ken in de pries­ter­raad en de dio­ce­sane pas­to­rale raad en met het ka­the­draal kapit­tel, de dekens en het jon­ge­ren­plat­form van het bisdom. Het gaat om gespreks­bij­een­komsten. Op de bij­een­komsten zal er gelegen­heid zijn in kleinere groepen met elkaar over de hierboven genoemde thema’s te spreken. Van de gesprekken in deze sub­groepen (die ook plenair wor­den gedeeld) en van de (dekenale) bij­een­komsten zal ver­slag wor­den gedaan. Deze gespreks­ver­slagen wor­den verzameld en naar het bisdom door­ge­stuurd. Daar wor­den ze ver­werkt en door­ge­stuurd naar de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, dat een lan­de­lijk ver­slag maakt voor het Se­cre­ta­riaat van de bis­schop­pen­synode in Rome.

Van 2021 tot 2023

De synode werd op 10 ok­to­ber 2021 geopend door paus Fran­cis­cus met een plech­tige vie­ring in de Sint-Pieters­kerk. Op 17 ok­to­ber begon de dio­ce­sane fase tij­dens een vie­ring met onze bis­schop in de Sint-Bavo­kathe­draal (Haar­lem) en ’s mid­dags was er een speciale vesper­vie­ring in de Sint-Nicolaas­basi­liek (Am­ster­dam).

In het voor­jaar van 2022 wor­den alle dio­ce­sane erva­ringen van één kerk­pro­vin­cie (in ons geval: Neder­land) verzameld. In de zomer van dat jaar zal het Vati­caan een samen­vat­ting publiceren. Van sep­tem­ber 2022 tot en met maart 2023 is de tweede fase als er per continent wordt ver­ga­derd. De laatste fase is een bij­een­komst in ok­to­ber 2023, dan weer in Rome.

Logo Synode 2021 - 2023

 

(Dit artikel van pastoor Eric van Teijlingen komt uit het no­vem­ber­num­mer van bisdom­blad SamenKerk)
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveau
zaterdag, 23 oktober 2021Synodale kerk op Kathedraal TV Video
vrijdag, 8 oktober 2021Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
vrijdag, 17 september 2021Adsumus Sancte SpiritusBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose