Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Aanvang voorbereidingstraject synode 2023

Communio - participatio - missio

gepubliceerd: vrijdag, 8 oktober 2021

Synode 2023Zondag 10 ok­to­ber zal paus Fran­cis­cus het synodale proces openen en een week later wordt in ieder bisdom in de wereld een dio­ce­sane fase geopend van consul­ta­tie en gesprek over de thema's van de bis­schop­pen­synode van 2023 over synodali­teit.

Eucha­ris­tie - Haar­lem - 10.00 uur

Zondag 17 ok­to­ber om 10.00 uur zal mgr. Hendriks stil staan bij de Synodale consul­ta­tie tij­dens de H. Eucha­ris­tie­vie­ring die op zon­dag­och­tend in de ka­the­drale basiliek St. Bavo te Haar­lem wordt gevierd. Deze vie­ring zal, zoals elke vie­ring daar, tevens te volgen zijn via ka­the­draal-TV (www.ka­the­draaltv.nl) en kan desgewenst ook wor­den teruggekeken.

Vespers - Am­ster­dam - 17.00 uur

Op zon­dag 17 ok­to­ber ’s mid­dags om 17.00 uur zal de ope­ning van deze fase van de synode wor­den gevierd in de Basiliek van de H. Nicolaas te Am­ster­dam met een fees­te­lij­ke gezongen vespers, waarvoor ie­der­een bij­zon­der wordt uit­ge­no­digd. De kanun­niken van het ka­the­draal kapit­tel zullen daarbij zo moge­lijk acte de presence geven en de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten wor­den er speciaal voor uit­ge­no­digd, maar ook andere gelo­vi­gen zijn van harte welkom. Na afloop van de Vesper­vie­ring is er voor de pas­to­rale beroeps­krachten een ont­moe­ting waarover zij separaat wor­den geïn­for­meerd.

Gebeds­kaart

Gebedskaart Synode 2023Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode reikte daarbij ook een gebed aan. Dit gebed wordt nu via de Neder­landse bis­dom­men als gebeds­kaart verspreid maar is ook be­schik­baar als download. Het bisdom stuurt een bundeltje kaarten naar alle pa­ro­chies en indien nodig kan nog wor­den bijbe­steld.

Het gebed ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’ (‘Adsumus Sancte Spiritus’) is een oud gebed. Het wordt toege­schre­ven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560 - 636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebe­den bij ker­ke­lijke bij­een­komsten zoals synodes. Elke sessie van het Tweede Vati­caans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest.

Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode reikt het in ver­een­vou­digde vorm aan, zodat het goed bruik­baar is voor groepen en li­tur­gische sa­men­komsten.

Gebed

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeen­ko­men in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te gelei­den,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zon­daars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevor­de­ren.
Laat onwetend­heid ons niet op de ver­keerde weg brengen,
noch partij­dig­heid ons han­de­len beïn­vloe­den.

Maak dat wij in U onze een­heid vin­den,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwij­de­ren van de weg van de waar­heid
en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werk­zaam bent,
in de ge­meen­schap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose