Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Drie fases naar bisschoppensynode 2023

Vernieuwd synodaal proces

gepubliceerd: dinsdag, 25 mei 2021

Het Vati­caan heeft vrij­dag 21 mei de route bekendgemaakt naar de volgende algemene bis­schop­pen­synode. Deze staat gepland in ok­to­ber 2023 en heeft als thema “Voor een synodale Kerk: communio, par­ti­ci­pa­tie, missie”. De weg ernaartoe wordt geschetst in drie fases.

Fase 1 - Bis­dom­men

De eerste fase speelt zich af in de bis­dom­men, de par­ti­cu­liere Kerken (ok­to­ber 2021 tot april 2022). Het Vati­caan komt hier­voor later dit jaar met meer in­for­ma­tie. Die zal bestaan uit een voor­be­rei­dings­do­cu­ment en een vragen­lijst voor alle bis­dom­men en hun gele­dingen. De bis­dom­men wor­den gevraagd om een pre-synodale bij­een­komst te hou­den en deze fase van luis­te­ren af te ron­den middels een ver­slag. De vragen­lijst die naar de bis­dom­men gaat zal overigens ook wor­den verstuurd aan onder meer de Romeinse curie, de oversten van reli­gi­euze ordes en inter­na­tio­nale leken­be­we­gingen.

Fase 2 - Continenten

De tweede fase (sep­tem­ber 2022 tot maart 2023) bestaat uit overleg van de Kerk in de vijf continenten. Bij deze pre-synodale bij­een­komst per wereld­deel wordt be­spro­ken wat uit de bis­dom­men is ont­van­gen in de context van elk continent.

Fase 3 - Instru­mentum Laboris

De re­sul­taten van deze twee eerste fases wor­den ver­werkt in het zogeheten “instru­mentum laboris” (werkinstru­ment) voor de derde fase. Dat is de fase van de uit­ein­delijke bis­schop­pen­synode zoals die in ok­to­ber 2023 in Rome plaats­vindt.

Startschot

In het weekend van 9 en 10 ok­to­ber 2021 geeft paus Fran­cis­cus het startschot voor de eerste dio­ce­sane fase. Dat zal zijn met een ope­ningssessie, gebed en een Eucha­ris­tie­vie­ring. De dio­ce­sane bis­schop­pen wor­den ver­zocht om dit­zelfde te doen op zon­dag 17 ok­to­ber 2021.

Video


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
maandag, 29 april 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose