Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Wereldziekendag

Wereldziekendag

We­reld­zie­ken­dag werd in 1992 door paus Johannes Paulus II inge­steld. Hij koos hier­voor het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes (11 februari). De bede­vaart­plaats in Zuid-Frank­rijk staat bekend van­wege de zorg en aan­dacht voor zieken en ge­han­di­capten.

Ieder jaar stuurt de paus een bood­schap ter over­we­ging en bemoe­diging bij gelegen­heid van We­reld­zie­ken­dag.


Pausboodschap Wereldziekendag
Zondag 11 februari
nieuws - woensdag, 7 februari 2024
Zondag 11 februari 2024 wordt we­reld­wijd We­reld­zie­ken­dag gevierd. Paus Fran­cis­cus schreef een bood­schap ter over­we­ging bij deze be­lang­rijke dag.
Pausboodschap Wereldziekendag
Zondag 11 februari
nieuws - dinsdag, 31 januari 2023
In zijn bood­schap voor We­reld­zie­ken­dag roept paus Fran­cis­cus in 2023 mensen op om van God te leren hoe daad­wer­ke­lijk een ge­meen­schap te zijn die samen optrekt en zo in staat is de heden­daag­se ‘wegwerp­cul­tuur’ te weerstaan. Sinds 1993 viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk op 11 februari We­reld­zie­ken­dag.
Wereldziekendag
Vrijdag 11 februari
nieuws - donderdag, 10 februari 2022
Dertig jaar gele­den stelde de heilige Johannes Paulus II de We­reld­zie­ken­dag in. Doel was om met deze dag bij het volk van God, de katho­lie­ke ge­zond­heidsin­stel­lingen en de bur­ger­maat­schap­pij aan­dacht te vragen voor de zieken en allen die met de zieken­zorg belast zijn. Paus Fran­cis­cus is dank­baar voor wat er in de afgelopen der­tig jaar op dit gebied is bereikt.
Pausboodschap voor Wereldziekendag
Donderdag 11 februari
nieuws - vrijdag, 5 februari 2021
Donder­dag 11 februari viert de R.-K. Kerk We­reld­zie­ken­dag, een dag waarop de zieken en hun ver­zor­gers centraal staan. Paus Fran­cis­cus schrijft over de ver­trouwens­re­la­tie tussen zieken en ver­zor­gers en neemt daarbij als uitgangs­punt een tekst uit het Evan­ge­lie van Mattheus: “Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broe­ders”.
Beschermwaardigheid van het leven
Pausboodschap voor Wereldziekendag
nieuws - woensdag, 5 februari 2020
In zijn bood­schap voor de 28e We­reld­zie­ken­dag op 11 februari 2020 gaat paus Fran­cis­cus in op wat Jezus zegt in het Evan­ge­lie van Mattheüs: “Komt allen tot mij die uitge­put zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en ver­lich­ting schenken” (Mat. 11, 28).
Pausboodschap Wereldziekendag
Maandag 11 februari
nieuws - woensdag, 6 februari 2019
We­reld­zie­ken­dag wordt dit jaar op maan­dag 11 februari door de Rooms-Katho­lie­ke Kerk plech­tig gevierd in Calcutta, India, de stad waar Moeder Teresa zich inzette voor de armsten en de zwaksten van de samen­le­ving.
Zieken toevertrouwd aan Maria, Moeder van Tederheid
Pausboodschap voor Wereldziekendag op 11 februari
nieuws - maandag, 5 februari 2018
Paus Fran­cis­cus ver­trouwt in zijn bood­schap voor We­reld­zie­ken­dag alle zieken toe aan Maria, moe­der van teder­heid, ‘opdat zij hen steunt in de hoop’. Jaar­lijks staan in de Katho­lie­ke Kerk op 11 februari we­reld­wijd de zieken centraal.
“Zieken en gehandicapten hebben een zending”
Boodschap Paus Franciscus bij 25e Wereldziekendag
nieuws - woensdag, 1 februari 2017
Zieken en ge­han­di­capten hebben een eigen zen­ding in het leven. Zij her­in­ne­ren ons eraan dat iedere mens z’n eigen onver­vreemd­bare waar­dig­heid heeft en nooit simpelweg een voorwerp wordt. Dit onder­streept paus Fran­cis­cus in zijn bood­schap voor de 25e We­reld­zie­ken­dag die op zater­dag 11 februari wordt gehou­den.
Pausboodschap voor Wereldziekendag 2016
Donderdag 11 februari
nieuws - dinsdag, 9 februari 2016
Donder­dag 11 februari viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Wereld­zieken­dag 2016. De be­lang­rijk­ste vie­ring zal plaats­vin­den in het Heilig Land in Nazareth. Het thema is: Zich zoals Maria toe­ver­trou­wen aan de barm­har­tige Jezus: “Doet maar wat Hij u zeggen zal”.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose