Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap voor Wereldziekendag

Donderdag 11 februari

gepubliceerd: vrijdag, 5 februari 2021

Donder­dag 11 februari viert de R.-K. Kerk We­reld­zie­ken­dag, een dag waarop de zieken en hun ver­zor­gers centraal staan. Paus Fran­cis­cus schrijft over de ver­trouwens­re­la­tie tussen zieken en ver­zor­gers en neemt daarbij als uitgangs­punt een tekst uit het Evan­ge­lie van Mattheus: “Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broe­ders” (Mat. 23, 8).

De paus bena­drukt dat het han­de­len van degenen die zorgen in overeenstem­ming moet zijn met hun woor­den. Hij schrijft: ‘De kri­tiek die Jezus richt tot degenen die “niet han­de­len naar hun woor­den” (Mat. 23, 3) is altijd en voor allen heil­zaam, omdat niemand immuun is voor het kwaad van de schijn­hei­lig­heid, een zeer erns­tig kwaad dat ons verhin­dert tot bloei te komen als kin­de­ren van de ene Vader, ge­roe­pen als wij zijn tot een uni­ver­se­le broe­der­schap.’

De paus zegt dat Jezus een model voor gedrag laat zien dat vol­slagen het tegen­over­ge­stelde is van schijn­hei­lig­heid. ‘Jezus houdt ons voor stil te blijven staan, te luis­te­ren, een directe en per­soon­lijke relatie met de ander tot stand te brengen, empathie en bewogen­heid te voelen voor hem of voor haar, zich zo laten betrekken bij zijn of haar lij­den dat men zich in dienst­baar­heid hiermee belast (vgl. Luc. 10, 30-35).’

‘Laten we er voor zorgen dat niemand alleen blijft’

Het gebod van de liefde, dat Jezus zijn leer­lin­gen heeft nagelaten, kan zo concreet tot uitdruk­king komen in de relatie tussen ver­zor­gers en zieken. ‘Een maat­schap­pij is des te humaner naarmate zij meer de zorg op zich weet te nemen voor haar kwets­ba­re en lij­dende leden en dit weet te doen met een door broe­der­lijke liefde geïnspireerde doeltreffend­heid. Laten wij dit nastreven en ervoor zorgen dat niemand alleen blijft, dat niemand zich buiten­ge­slo­ten en in de steek gelaten voelt’, zegt paus Fran­cis­cus.

Hij ver­trouwt tenslotte alle zieken, werkers in de ge­zond­heids­zorg en hen die zich geheel inzetten aan de zijde van de lijden­den, toe aan Maria, Moeder van barm­har­tig­heid en Heil van de zieken. ‘Moge zij vanuit de grot van Lourdes en haar ontel­ba­re, over de wereld verspreide hei­lig­dommen ons geloof en onze hoop onder­steunen en ons helpen met broe­der­lijke liefde voor elkaar te zorgen. Ik verleen allen en ieder van harte mijn zegen.’


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 10 februari 2022Wereldziekendag
woensdag, 5 februari 2020Beschermwaardigheid van het leven
woensdag, 6 februari 2019Pausboodschap Wereldziekendag
maandag, 5 februari 2018Zieken toevertrouwd aan Maria, Moeder van Tederheid
woensdag, 1 februari 2017“Zieken en gehandicapten hebben een zending”
dinsdag, 9 februari 2016Pausboodschap voor Wereldziekendag 2016Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose