Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zieken toevertrouwd aan Maria, Moeder van Tederheid

Pausboodschap voor Wereldziekendag op 11 februari

gepubliceerd: maandag, 5 februari 2018

Paus Fran­cis­cus ver­trouwt in zijn bood­schap voor We­reld­zie­ken­dag alle zieken toe aan Maria, moe­der van teder­heid, ‘opdat zij hen steunt in de hoop’. Jaar­lijks staan in de Katho­lie­ke Kerk op 11 februari we­reld­wijd de zieken centraal.

Zie daar uw zoon ... Zie daar uw moe­der

Het thema voor de We­reld­zie­ken­dag wordt dit jaar gevormd door de woor­den die Jezus vanaf het kruis tot zijn moe­der Maria en de apostel Johannes sprak: “Zie daar uw zoon ... Zie daar uw moe­der”. En van dat ogen­blik af nam de leer­ling haar bij zich” (Joh. 19, 26-27).

‘Deze woor­den van Jezus staan vóór alles aan de oorsprong van de moe­der­lijke roe­ping van Maria ten opzichte van heel de mens­heid’, zegt paus Fran­cis­cus. ‘Op het kruis is Jezus bekommerd om de Kerk en de gehele mens­heid en wordt Maria ge­roe­pen deze zelfde bezorgd­heid te delen.’ De paus benoemt ook de rol van de leer­ling: ‘Johannes, de beminde, ver­per­soon­lijkt de Kerk, het mes­si­aanse volk. Hij moet Maria als zijn eigen moe­der erkennen.’

Ge­schie­de­nis van toe­wij­ding

De paus wijst er op dat de moe­der­lijke roe­ping van de Kerk in haar twee­dui­zend­ja­rige ge­schie­de­nis onder meer tot uitdruk­king is geko­men in een zeer rijke reeks van ini­tia­tie­ven voor de zieken: ‘Deze ge­schie­de­nis van toe­wij­ding mag niet wor­den vergeten. Zij duurt vandaag nog voort, in heel de wereld. In de lan­den waar de ge­zond­heids­zorg op peil is, trachten katho­lie­ke con­gre­ga­ties, bis­dom­men en hun zieken­hui­zen, behalve medische zorg van goede kwali­teit te leveren, de men­se­lijke persoon in het middel­punt van het therapeu­tisch proces te plaatsen en weten­schap­pe­lijk onder­zoek te ver­rich­ten met respect voor het leven en de chris­te­lijke morele waar­den.’

Veldhospi­taal

Paus Fran­cis­cus noemt het beeld van de Kerk als ‘veldhospi­taal’, dat allen opneemt die door het leven zijn gewond, een zeer concrete reali­teit, omdat in enkele delen van de wereld alleen de zieken­hui­zen van mis­sio­na­rissen en van bis­dom­men de nood­za­ke­lijke zorg aan de bevol­king bie­den.

Gastvrij zijn ten opzichte van onze zieke broe­ders en zusters

Hij ver­trouwt niet alleen de zieken toe aan Maria, maar vraagt haar ook ‘ons te helpen om gastvrij te zijn ten opzichte van onze zieke broe­ders en zusters. De Kerk weet dat zij behoefte heeft aan een bij­zon­dere genade om haar evan­ge­lisch dienst­werk van zorg voor de zieken te kunnen ver­rich­ten. Moge derhalve het gebed tot de Moeder van de Heer ons steeds verenigen in een dringende smeek­bede dat ieder lid van de Kerk met liefde de roe­ping tot de dienst aan het leven en de ge­zond­heid beleeft.’

 


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
dinsdag, 31 januari 2023Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 10 februari 2022Wereldziekendag
vrijdag, 5 februari 2021Pausboodschap voor Wereldziekendag
woensdag, 5 februari 2020Beschermwaardigheid van het leven
woensdag, 6 februari 2019Pausboodschap Wereldziekendag
woensdag, 1 februari 2017“Zieken en gehandicapten hebben een zending”
dinsdag, 9 februari 2016Pausboodschap voor Wereldziekendag 2016Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose