Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Beleidsvisie - Parochies

gepubliceerd: donderdag, 15 maart 2018

Wat is een parochie?

De Codex Iuris Canonici omschrijft de parochie in canon 515 als volgt:

§ 1 Een parochie is een bepaalde gemeen­schap van christen­ge­lo­vigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt.
§ 2 Parochies oprichten, opheffen of deze veranderen, komt alleen aan de diocesane Bisschop toe, die geen parochies mag oprichten of opheffen of deze in belangrijke mate veranderen, tenzij na de priesterraad gehoord te hebben.
§ 3 Een wettig opgerichte parochie bezit van rechtswege rechts­per­soon­lijkheid.

Enkele preciseringen

  • Een parochie is een lokale gemeen­schap, maar primair onderdeel van het R.-K. bisdom. Dit is de particuliere Kerk.
  • Om die reden wordt de parochie geleid door een pastoor onder het gezag van de diocesane Bisschop.
  • Parochie en kerk­ge­bouw vallen niet per definitie samen.
  • Het is steeds van belang te kijken naar de visie van het bisdom op de parochie.

Beleidsvisie op parochies

De bisschop heeft letterlijk als ‘episcopus/opziener’ overzicht en dient toezicht te houden op het bisdom. Vanuit die verant­woor­de­lijk­heid en gelet op de ont­wik­ke­ling van het kerkelijk leven heeft hij zijn parochies in 2002 opgeroepen de samen­wer­king te zoeken in regio­ver­band. Alleen in grotere verbanden kunnen zij de missionaire uitdaging in onze tijd aangaan. Dit regiobeleid werd in 2004 beschreven in de diocesane beleidsnota Nieuwe Tijden Nieuwe Wegen. De visie hierin beschreven vormt nog steeds het uitgangspunt.

Omdat processen van samen­wer­king vaak lange tijd vragen, draagt de bisschop in de Vervolgnota van 2012 de parochies op minstens bestuurlijke stappen in de samen­wer­king te zetten. Alleen dan ontstaat er ook bij parochie­besturen zelf overzicht en kan gemakkelijker beleid afgestemd worden. Sindsdien kennen we ongeveer 43 grote parochies/ fusie-parochies of samen­wer­kings­ver­banden van parochies onder één bestuur van dezelfde personen.

Daar het draagvlak van de parochies en de financiële draag­kracht blijven afnemen presenteerden de bis­schop­pen eind 2016 een Gespreksnotitie: Kerk in een verander(en)de samenleving aan de pastores en besturen. Zij geven vooral veel tips m.b.t. de samen­wer­king en het op peil houden van de vitaliteit en com­mu­ni­ca­tie met de parochianen. Daarnaast roepen zij op om bij afnemende vitaliteit en toenemende lasten keuzes te maken m.b.t. het aantal kerk­ge­bouwen.

De implementatie van de beleids­do­cu­menten in de parochies is een voortdurend proces. Het bisdom evalueert dit proces continu, ook door feedback te vragen aan de besturen. Op deze manier is er sprake van een nauwe samen­wer­king tussen parochies en bisdom in het vormgeven van een vruchtbare toekomst aan de Kerk in onze regio.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose