Bisdom Haarlem-Amsterdam


Heiligverklaring Titus Brandsma

Zondag 15 mei te Rome

gepubliceerd: vrijdag, 4 maart 2022

Op vrij­dag 4 maart heeft paus Fran­cis­cus bekend gemaakt dat op 15 mei 2022 de zalige Titus Brandsma heilig zal wor­den verklaard. De Neder­landse bis­schop­pen rea­geren verheugd op dit nieuws. De Neder­landse kerk­pro­vin­cie zal met drie af­ge­vaar­dig­den ver­te­gen­woor­digd zijn bij de plech­tig­heid in Rome: kar­di­naal Eijk, mgr. De Korte en mgr. Van den Hout.

Titus Brandsma’s vele ac­ti­vi­teiten voor kerk en samen­le­ving, zijn principiële verzet tegens het nazisme en zijn marte­laars­dood in het con­cen­tratie­kamp Dachau getuigen van zijn rotsvaste geloof en intense be­trok­ken­heid met mede­mensen. Hij was een in­spi­ra­tie­bron voor velen. Voor de inter­na­tio­nale Karmel Orde is pater Titus een van hun be­lang­rijk­ste 20ste-eeuwse leden die is heilig­ver­klaard.

Kar­di­naal Eijk ver­te­gen­woor­digt Neder­land als me­tro­po­liet van de kerk­pro­vin­cie. Mgr. Van den Hout, de bis­schop van Gro­nin­gen-Leeu­war­den, en mgr. De Korte, de bis­schop van ’s-Hertogen­bosch, ver­te­gen­woor­digen res­pec­tie­ve­lijk de bis­dom­men waar Titus Brandsma is geboren (Oege­kloos­ter, Friesland) en tij­dens zijn leven woonde en werkte (Oss en Nijmegen). Vanuit deze twee bis­dom­men wordt in samen­wer­king met de orde van de Karmelieten, waartoe Titus Brandsma behoorde, ver­schil­lende gedenk­acti­vi­teiten voor­be­reid in het kader van de heilig­ver­kla­ring.

Dank­vie­ring

Op zon­dag 6 maart, kort na de vooraan­kon­di­ging in Rome van de heilig­ver­kla­ring, is er om 19.00 uur in Titus’ geboorte­plaats Bolsward een oecu­me­nische vesper­vie­ring in de R.-K. Fran­cis­cus­basi­liek. Met mede­wer­king van mgr. Ron van den Hout en het Convent Karmel Noord van leken-Karmelieten. Na de heilig­ver­kla­ring op 15 mei wordt een natio­nale dank­vie­ring voor­be­reid voor zon­dag 22 mei in de St. Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch. Daar zijn behalve Neder­landse bis­schop­pen ook ver­te­gen­woor­digers van de Karmel Orde, de Kon­fe­ren­tie van Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) en andere geno­dig­den bij aanwe­zig.

Magazine en bidprentje

Verder is de publi­ca­tie van een speciaal publieks­ma­ga­zine in gang gezet, gewijd aan leven en werk van Titus Brandsma en zijn bete­ke­nis voor hui­dige gene­ra­ties. Dit magazine wordt in grote oplage verspreid via de bis­dom­men in Neder­land en zal ook als download be­schik­baar komen. Bisdom Roermond maakt daar­naast een bidprentje be­schik­baar bij gelegen­heid van de heilig­ver­kla­ring.

Meer info

Tien heilig­ver­kla­ringen

Totaal wor­den op zon­dag 15 mei tien mensen heilig verklaard:

  • pater Titus Brandsma (Neder­land)
  • zuster Anne-Marie Rivier (Frank­rijk)
  • zuster Maria of Jesus (Italië)
  • Charles de Foucauld (Frank­rijk)
  • Lazarus Pillai (India)
  • César de Bus (Frank­rijk)
  • Luigi Maria Palazzolo (Italië)
  • Giustino Maria Russolillo (Italië)
  • zuster Anna Maria Rubatto (Italië)
  • zuster Maria Domenica Manto­vani (Italië)

Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 16 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 3 Fotoreportage
zondag, 15 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 2 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Verslag bisdombedevaart - dag 1 Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Beeldverslag pelgrimsreis Rome Fotoreportage
vrijdag, 13 mei 2022Heiligverklaring op TV
woensdag, 13 april 2022Reis naar heiligverklaring Titus Brandsma
maandag, 11 april 2022Kruisweg van Titus Brandsma Video
zaterdag, 9 april 2022Titus Brandsma op Katholiekleven.nl Video
woensdag, 30 maart 2022Magazine over Titus Brandsma
woensdag, 23 februari 2022Heiligverklaring Titus Brandsma aanstaande
donderdag, 25 november 2021Wonder erkend op voorspraak van Titus BrandsmaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose