Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nederlandse vertaling encycliek Fratelli tutti

gepubliceerd: maandag, 7 juni 2021

In de en­cy­cliek Fratelli tutti laat paus Fran­cis­cus zich opnieuw in­spi­re­ren door de heilige Fran­cis­cus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broe­ders en zusters een manier van leven voor die ‘door­trok­ken was van de smaak van het evan­ge­lie’. De door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie geautoriseerde vertaling van de en­cy­cliek is nu be­schik­baar in de serie Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie.

Broe­der­lijke liefde

Fran­cis­cus van Assisi nodigde uit tot een liefde die de grenzen van geo­­gra­fie en ruimte overstijgt. In een­vou­dige woor­den legde hij het wezen uit van een open broe­der­schap, die het moge­lijk maakt om elke persoon te erkennen, te waar­de­ren en lief te hebben ongeacht de fysieke nabij­heid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij geboren is of woont.

Paus Fran­cis­cus: ‘Deze heilige van de broe­der­lijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van de en­cy­cliek Laudato si’, motiveert mij nu opnieuw om deze nieuwe en­cy­cliek te wij­den aan de broe­der­schap en de sociale vriend­schap.’

Be­stel­len

De en­cy­cliek die wordt uitge­ge­ven als Ker­ke­lijke Do­cu­men­ta­tie nr. 1 - 2021, is nu te be­stel­len. De prijs bedraagt € 15,- inclusief verzend­kos­ten, exclusief behandel­kos­ten van € 1,10.

Be­stel­len kan via het bisdom Breda: 076 - 522 34 44, dage­lijks tele­fo­nisch bereik­baar tot 12.30 uur.
Per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam, adres, aantal exemplaren en IBAN nummer voor het matchen van uw betaling met de be­stel­ling.

Gespreks­handlei­ding

Er is op de web­si­te van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) een gespreks­handlei­ding be­schik­baar voor het samen lezen en bespreken van Fratelli tutti:


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 april 2021Uitwisseling jongerenwerkers Fratelli Tutti
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
zondag, 4 oktober 2020Fratelli tutti - Allen broeders (en zusters)Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose