Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Avond van de Martelaren

Kerk in Nood - ACN NederlandKatho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie Kerk in Nood (ACN Neder­land) houdt jaar­lijks een Avond van de Mar­te­la­ren. In dit dossier zijn de foto­se­ries verzameld.
Avond van de Martelaren Fotoreportage
nieuws - zondag, 25 februari 2024
Vrij­dag­avond 23 februari vond in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam de intussen tra­di­tio­nele Avond van de Mar­te­la­ren plaats, een vie­ring waarin de chris­te­nen wor­den her­dacht die in het afgelopen jaar om hun geloof zijn ver­volgd en gedood.
Avond van de Martelaren
Vrijdag 23 februari - 19.00 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam
nieuws - vrijdag, 23 februari 2024
Met bis­schop­pen en pries­ters die de Eucha­ris­tie­vie­ring voor­gaan, prach­tige muziek en in­druk­wek­kende ge­tui­ge­nissen, is de Avond van de Mar­te­la­ren op vrij­dag 23 februari één van de meest plech­tige momenten om in Neder­land de ver­volgde chris­te­nen te gedenken. De avond is alleen niet compleet zon­der uw gebed!
Avond van de Martelaren Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 1 april 2023
Op vrij­dag 31 maart vond de Avond van de mar­te­la­ren plaats in de Sint-Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam. We her­dachten wie wer­den vermoord in hun dienst aan de Heer. Hier­on­der plaatsen we de foto­se­rie die gemaakt is door Dennis Peters van or­ga­ni­sa­tor Kerk in Nood.
Avond van de Martelaren
Vrijdag 31 maart - 19.00 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam
nieuws - dinsdag, 28 maart 2023
Op vrij­dag 31 maart gedenkt Kerk in Nood Neder­land de mensen die het afgelopen jaar zijn gedood om hun geloof in Christus. Aan­slui­tend aan de Eucha­ris­tie­vie­ring om 19.00 uur bid­den we samen de kruis­weg, afgewisseld met muziek, ge­tui­ge­nissen en over­we­gingen.
Avond van de Martelaren Video
Vrijdag 3 april - 19.00 uur - Nicolaasbasiliek Amsterdam
nieuws - dinsdag, 18 februari 2020
Iedere Goede Vrij­dag bidt paus Fran­cis­cus de kruis­weg bij het Colosseum in Rome, symbool van de eerste mar­te­la­ren. Kerk in Nood - ACN Neder­land or­ga­ni­seert in de St. Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam de Avond van de Mar­te­la­ren als gelegen­heid om met de paus mee te bid­den voor deze getuigen van ons geloof.
Indrukwekkende Avond van de Martelaren Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 13 april 2019
Tijdens een in­druk­wek­kende ‘Avond van de Mar­te­la­ren’ zijn vrij­dag 12 april in de Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam de mar­te­la­ren van het afgelopen jaar her­dacht. Het was de derde vie­ring die Stich­ting Kerk in Nood dit jaar orga­ni­seer­de na een soortge­lijke vie­ring in Zwolle en Maas­tricht.
Indrukwekkende Avond van de Martelaren Fotoreportage Audio
nieuws - woensdag, 28 maart 2018
Elk jaar or­ga­ni­seert Kerk in Nood Neder­land in de St. Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam een Avond van de Mar­te­la­ren. Daarin wor­den de mensen her­dacht die in het afgelopen jaar hun leven lieten van­wege hun geloof.
Martelaren van onze tijd herdacht Fotoreportage
Christenvervolging wordt steeds heviger
nieuws - woensdag, 12 april 2017
Op vrij­dag­avond 7 april vond in de Sint Nicolaas­basiliek te Am­ster­dam de Avond van de Mar­te­la­ren plaats. Op deze avond wor­den de vele mar­telaren her­dacht die het afgelopen jaar zijn vermoord om hun chris­ten-zijn zon­der dat ze geweld hebben gebruikt. De avond die jaar­lijks wordt geor­ga­ni­seerd door Kerk in Nood is intussen een goede traditie gewor­den. Dit jaar trok de bij­een­komst maar liefst zeven bis­schop­pen en vele deel­ne­mers.
Martelaren van deze tijd Fotoreportage
Kerk in Nood • Avond van de Martelaren
nieuws - maandag, 21 maart 2016
Herdenken van de meer dan 4000 chris­te­nen die jaar­lijks om hun geloof wor­den vermoord en de 100 à 150 miljoen chris­te­nen die om hun geloof wor­den ver­volgd. Vrij­dag 18 maart vond in de Sint Nicolaas­basiliek in Am­ster­dam de Avond van de Mar­te­la­ren plaats.
Indrukwekkende Avond van de Martelaren Fotoreportage
nieuws - zondag, 29 maart 2015
“Elk schot sneed als een dolk door mijn ziel. Eén van die kogels was voor mijn vrouw ... ‘Oh God’ hoorde ik haar nog roepen ... en toen een schot. Ik dacht dat ik ter plekke mijn verstand verloor. En tege­lijker­tijd hield iets me rus­tig ... De heilige Geest, denk ik...” Het is een van de ind­ringende en confron­terende frag­menten uit de getuige­nissen die wer­den voor­gelezen tij­dens de Avond van de Mar­te­la­ren in Am­ster­dam.
Prachtige foto’s Avond van de Martelaren Fotoreportage
Vrijdagavond 11 april 2014 in de St. Nicolaasbasiliek te Amsterdam
nieuws - zaterdag, 19 april 2014
Beleef nogmaals de Avond van de Mar­te­la­ren die vrij­dag­avond 11 april 2014 werd gehou­den in de St. Nicolaas­basi­liek te Am­ster­dam met behulp van deze prach­tige foto­se­rie.
Symposium b.g.v. Avond van de Martelaren Fotoreportage
nieuws - donderdag, 21 maart 2013
Op 21 maart 2013 hield Kerk in Nood Neder­land een symposium ‘Geloofs­ge­tui­gen uit het Heilig Land’ in De Balie te Am­ster­dam. Sprekers waren Daoud Nassar, Hana Bendcowsky, Fr. David Neuhaus sj, Mgr. Elias Chacour en prof. Paul van Geest.
Aandacht voor een vergeten groep Fotoreportage
nieuws - woensdag, 4 april 2012
Twee­hon­derd miljoen chris­te­nen leven anno 2012 in verdruk­king en ver­vol­ging, en nau­we­lijks iemand weet het of geeft erom. Met die woor­den schetste mgr. Punt de situatie van ver­volgde chris­te­nen in de aan­dacht van onze Westerse kerk. De bis­schop sprak op 30 maart in Am­ster­dam in de St. Nicolaas­kerk tij­dens de “Avond van de Mar­te­la­ren”, geor­ga­ni­seerd door “Kerk in Nood”.
Avond van de Martelaren 2011 Fotoreportage
nieuws - donderdag, 24 maart 2011
Mgr. dr. J. Punt heeft op 24 maart 2011 in de kerk van de H. Nicolaas in Am­ster­dam de Eucha­ris­tie gece­le­breerd bij gelegen­heid van de Avond van de Mar­te­la­ren, georga­ni­seerd door Kerk in Nood.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose