Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd

Donderdag 15 februari t/m vrijdag 22 maart - Mozes & Aäronkerk

gepubliceerd: dinsdag, 13 februari 2024
Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd

Op don­der­dag 15 februari 2024 om 15.00 uur opent theater-, film- en tele­vi­siemaker Nora Akacher de expositie ‘Onge­do­cu­men­teerd en op leef­tijd’ met foto’s van Mona van den Berg. Haar werk is meer­dere malen bekroond in ver­schil­lende cate­go­rieën van de Zilveren Camera, de meest pres­tigieuze fotojour­na­lis­tiek­prijs van Neder­land.

De expositie, geor­ga­ni­seerd door De Regenboog Groep in samen­wer­king met de Mozes en Aäron­kerk, duurt tot 22 maart 2024, is open op don­der­dag en vrij­dag van 12.00 tot 16.00 uur en gratis toe­gan­ke­lijk (Waterloop­plein 207, Am­ster­dam).

Schrijnend en con­fron­terend

Schrijnend en con­fron­terend, dat zijn de beel­den van de expositie Onge­do­cu­men­teerd en op leef­tijd. Foto­graaf Mona van den Berg volgde drieën­twin­tig mensen die al decennia lang in Neder­land wonen, maar om diverse redenen nooit verblijfspapieren hebben gekregen. Ze zijn nu oud, hebben licha­me­lijke gebreken en overleven in de marge van de samen­le­ving. Door hen een gezicht te geven in hun eigen have­loze omge­ving, krijgen we beeld van hun verborgen bestaan. Schrijver Ernest van der Kwast schrijft bij de foto’s: “Het zijn mensen die onze huizen hebben schoon­ge­maakt, die carrières van artsen en advocaten moge­lijk hebben gemaakt en die een leven hebben opge­bouwd in Neder­land. Som­mi­gen hebben hier zelfs kin­de­ren gekregen.”

Strijdt tegen onrecht

Mona van den Berg strijdt tegen onrecht. Dat deed ze als maat­schap­pe­lijk werker en asieladvocaat en dat doet zo nu als foto­graaf. Ze kiest maat­schap­pe­lijke on­der­wer­pen als Syrische vluch­te­lingen, de ruimte tussen de gen­ders en de black-lives-matter-bewe­ging. Van den Berg zegt over haar foto’s uit de expositie: “Als mijn beel­den rauw zijn, is dat wat het is. En als die rauw­heid ongemak oproept, is dat niet slecht. Dat deze leef­om­stan­dig­heden voor­ko­men in Neder­land mag van mij wel gezien wor­den.”

Het werk van Van den Berg is ge­pu­bli­ceerd in onder meer NRC, Trouw, de Volks­krant, Het Parool, Vrij Neder­land, Opzij en in ver­schil­lende inter­na­tio­nale media. Daar­naast maakte ze diverse foto­boeken, waar­on­der het gelijknamige boek bij deze expositie, uitge­ge­ven door uit­ge­ve­rij Jurgen Maas.

Stich­ting De Regenboog Groep

De Am­ster­damse stich­ting De Regenboog Groep zet zich in voor het verbe­te­ren van de leef­si­tua­tie van mensen in de rafelrand van de samen­le­ving. Daarbij ligt de nadruk op dakloos­heid, psy­chi­sche problemen, versla­ving en armoede. De laatste jaren geeft ze extra aan­dacht aan oudere onge­do­cu­men­teer­den omdat zij tot de meest kwets­ba­re groepen in de stad horen.

Mozes en Aäron­kerk

De Mozes en Aäron­kerk is van oudsher een plaats van barm­har­tig­heid, waar de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio nabij­heid en vriend­schap biedt aan kwets­ba­re inwoners van de stad.

 


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante Fotoreportage
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose