Bisdom Haarlem-Amsterdam


Drugspastoraat naar het Noorden

gepubliceerd: maandag, 13 november 2023

Op 27, 28 en 29 ok­to­ber reisde het Drugs­pas­to­raat naar de provincie Friesland voor een pelgrims­tocht naar het noor­den. Met twaalf mensen bezochten ze onder andere de Boni­fa­tius­ka­pel, waar ze het verhaal van een van de eerste mis­sio­na­rissen in onze streken hoor­den. Een deel­ne­mer schreef onderstaand ver­slag.

Verslag van een excursie naar Friesland

Op vrij­dag 26 ok­to­ber ver­trok om even na tien uur de groene bus van GROEN/GRIJS naar Jannum vanuit Am­ster­dam. In Jannum werd hard gewerkt om de vier huisjes klaar te maken voor de gasten. De tafel was uit­no­di­gend gedekt. Na aan­komst op de kleine par­keer­plaats, kuier­den de deel­ne­mers vol ver­wach­ting het weggetje op naar de terp van Jannum. Daarachter lagen de huisjes ver­scho­len.

De pastores leg­den uit dat het thema van het weekend van 'Brak naar Bron' was. De ver­schil­lende lagen in de flessen moesten de aarde ver­beel­den zoals Boni­fa­tius die ook aantrof in Dokkum. Hij boorde naar zoet drink­wa­ter en vond dit ook. Het is maar net welke bron je aanboort, enkele meters ver­derop was het water echter brak. De vraag die met ons mee­ging was: 'Welke bron boor jij aan?'

Ruurd Wiersma vond zijn bron op zes­tig­ja­rige leef­tijd door te gaan schil­de­ren. Hij schil­derde op de muren in zijn huisje alle jaarge­tij­den. Wij kregen een rond­lei­ding door twee en­thou­siaste vrij­wil­li­gers op vrij­dag­mid­dag in Burdaard. Na de thee, kookten wij in kleine groepjes de maal­tijd. Trots werd het eindre­sul­taat naar het grootste huisje gebracht waar wij aan de lange tafel genoten van onze kook­kunsten. Ie­der­een hielp mee. Ook de afwas werd zon­der problemen weg­ge­werkt.

Het eeuwen­oude kerkje werd door ons met kaarsjes verlicht. Wij luister­den naar een lied uit Taizé. ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur’, zo klonk het door het mid­del­eeuwse kerkje. Een moment van be­zin­ning. Terug in het huisje wer­den spel­le­tjes gespeeld of er werd gekleid.

Zater­dag

Op zater­dag be­gon­nen wij de dag met een ochtend­ge­bed en een gesprek over de bron van je leven. Wij zaten in een kring en inspireer­den elkaar met inzichten over het aanboren van onze per­soon­lijke bronnen.

Nadat Anneke en Aldert, de eigenaren van de huisjes die ons ter beschik­king waren gesteld, zich bij ons had­den aan­ge­slo­ten stapten we de bus in naar Dokkum en wer­den daar gastvrij ont­van­gen door Peter. Ondanks de kou genoten wij van de enorme kapel die door het ini­tia­tief van Titus Brandsma was gebouwd. Wij bekeken de film, dronken koffie en aten onze lunchpakketjes op. Tijdens het lopen van de kruis­weg, in het park naast de kapel, was het droog en kon­den wij met elkaar in gesprek gaan over het lij­den van Jezus en hoe wij dit in ver­band brachten met ons eigen leven.

Er ontston­den mooie gesprekken en inzichten. Op het moment dat het weer begon te regenen waren wij net klaar met de wan­de­ling. Wij gingen weer in de bus, dit keer naar Oostmahorn, waar een omge­bouwd vracht­schip voor ons klaar lag. Els en Jelle ont­vingen ons harte­lijk met koffie en cake. Jelle ver­telde boeiend terwijl hij over het Lauwersmeer voer. Het stationaire gebrom van de motor maakte ons rozig. Terwijl Jelle ons bij­praatte over het dichten van de Lauwers­zee, de zandplaten en de aalscholvers, zaten wij ontspannen in onze stoelen naar buiten te kijken. Anneke en Aldert trak­teer­den ons op bitterballen tij­dens de tocht.

Toen wij terug­keer­den naar onze huisjes kregen wij allemaal weer een opdracht: één groepje moest oefenen voor het biblio­drama, de andere groepjes gingen koken. Om acht uur moesten wij ons mel­den in de kerk.

Daar wachtte ons een concert van 'The Old Pipers', een optre­den wat zijn weerga niet kent. Wij genoten van de mooie lie­de­ren die ten gehore wer­den gebracht. Wat een feest! En dat in dezelfde kerk waar wij de dag daarvoor nog had­den gebe­den. Zo hoort een kerk te zijn! Wij dansten let­ter­lijk op de eeuwen­oude graven en genoten van de muziek en het en­thou­sias­me!

Zondag

De volgende dag waren wij om half tien in de kerk van Ferwert. Daar had­den wij een groot aan­deel in de kerk­dienst. Weer spraken wij over onze bronnen, wij staken kaarsjes aan zoals wij dat in Am­ster­dam gewend waren te doen. De ge­meen­te van Ferwert rea­geerde warm en harte­lijk. Na afloop gaven wij hen tulpenbollen als klein aan­denken aan deze bij­zon­dere dienst.

Na een kop soep, die wij van enkele gemeen­te­le­den kregen aan­ge­bo­den, togen wij naar een naburige boer­derij. De jonge, knappe boer kreeg de ene vraag na de andere op zich afgevuurd. Onze gasten genoten en aai­den de koeien over hun kop.

Thuis zat Anneke op ons te wachten met koffie en oranje­koek. Wij zaten weer om de tafel en bespraken het re­sul­taat van ons weekend. De reacties waren ontroerend en harte­lijk. Vol verhalen en met goede moed ver­trok­ken we weer terug naar Am­ster­dam. Het was een weekend om niet snel te vergeten.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose