Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dag van de gevangene

Zondag 8 oktober

gepubliceerd: zaterdag, 9 september 2023

Het R.-K.-justitie­pas­to­raat vraagt pa­ro­chies om tij­dens de kerk­vie­ringen in het weekend van zon­dag 8 ok­to­ber aan­dacht te beste­den aan de Dag van de Gevangene. Dit is een dag om te denken aan hen die door gevangen­schap niet in vrij­heid leven, een dag om voor hen te bid­den.

In Neder­land zitten zo’n 9000 mannen en vrouwen gedeti­neerd. Zij hebben anderen bescha­digd - soms zeer erns­tig - en ze zijn zelf bescha­digd. ‘Als we bid­den voor de ge­van­ge­nen bid­den we ook, of mis­schien juist, voor gees­te­lij­ke vrij­heid. Geen versla­vingen meer, niet aan mid­de­len en geweld of snel geld. Vrij­heid om meer en meer te leren kiezen voor het goede’, zeggen de ini­tia­tiefnemers.

Kerk in de ge­van­ge­nis

Ook in de Justitiële Inrich­tingen in Neder­land is er een kerk om op zon­dag samen te komen en samen te vieren. Gedetineer­den komen er samen, bid­den en zingen, steken een kaarsje aan voor de mensen die zij missen. En voor de mensen die ze pijn hebben gedaan, voor hun dier­ba­ren en ook voor de slacht­of­fers van hun misda­den. Ze bid­den om ver­ge­ving, om ver­zoe­ning en soms om vrij­spraak. Dat iemand omziet naar hun gelief­den voor wie zij nu niet kunnen zorgen. En vooral bid­den ze voor de hoop dat er ook voor hen een toe­komst is.

‘De Dag van de Gevangene is er om overal in het land in de kerk speciaal stil te staan bij de geloofs­ge­meen­schappen waar we anders niet vaak aan denken, de kerk in de ge­van­ge­nis. De paas­kaars brandt ook in de ge­van­ge­nis­kerk, bij de geringsten van onze broe­ders en zusters.’ Verge­lijk Matteüs 25:40 waar staat; Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten hebt gij voor Mij gedaan.

Voor meer in­for­ma­tie over de Dag van de Gevangene, over deelname aan de kerk­dienst in de ge­van­ge­nis en over het justitie­pas­to­raat in het alge­meen kunt u mailen naar info@justitie­pas­to­raat.nl

Gebed

We bid­den U God voor mensen in detentie en voor hun families.
Mogen de muren van de ge­van­ge­nis hen een veilige plek bie­den.
Mogen zij zich bewust zijn van uw aanwe­zig­heid
en moge uw Geest hen vrede schenken
en hoop op nieuw leven in Christus Jezus.

We bid­den voor ie­der­een die in de ge­van­ge­nis werkt.
Houd ze veilig en help hen om uw medeleven
in hun dage­lijks leven te kennen en te tonen.

Wij bid­den voor alle slacht­of­fers van misda­den.
Moge de heilige Geest hen gene­zing brengen
en hen in staat stellen hun leven weer op te bouwen.

Gena­dige God, uw liefde strekt zich uit over de hele aarde,
over alle tij­den en voor alle mensen,
hoor ons gebed. Amen


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mensBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose