Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling

gepubliceerd: vrijdag, 1 september 2023
Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling

Op zon­dag 24 sep­tem­ber viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk voor de 109e keer de Wereld­dag van de Migrant en de Vluch­te­ling. In zijn bood­schap voor deze dag legt paus Fran­cis­cus het accent op vrij­heid, vrij­heid die, zo schrijft hij, de keuze om het eigen land te verlaten altijd zou moeten kenmerken. Het thema van zijn bood­schap is dan ook ‘Vrij om te kiezen voor migreren of blijven’.

De paus noemt de migratie­stro­men in onze tijd ‘een uitdruk­king van een complex en veelzij­dig ver­schijn­sel. Om dit te begrijpen is een aan­dach­tige analyse nood­za­ke­lijk van alle aspecten die de ver­schil­lende fases van de migratie-erva­ring kenmerken, vanaf het begin tot de aan­komst, met inbegrip van een eventuele terug­keer.‘

Met het oog op het naderende jubel­jaar in 2025 ver­wijst de paus naar het jubel­jaar zoals dat gevierd werd door het volk Israël: “In het jubel­jaar zal ie­der­een in zijn vroe­ger bezit wor­den her­steld” (Lev. 25, 13). De vie­ring van het jubel­jaar voor het volk Israël was een col­lec­tieve daad van ge­rech­tig­heid: allen “kon­den te­rug­ke­ren naar de oor­spron­ke­lijke situatie met nie­tig­ver­kla­ring van iedere schuld, het terug­ge­ven van land en de moge­lijk­heid om opnieuw de vrij­heid te genieten die eigen is aan Gods volk” (Catechese, 10 februari 2016).’

Recht om niet te emigreren

De paus pleit voor het recht om niet te moeten emigreren: ‘Het betreft hier een recht dat nog niet wette­lijk is vast­ge­legd, maar dat van fun­da­men­teel belang is, en het garan­de­ren hier­van moet verstaan wor­den als medeverant­woor­de­lijk­heid van alle staten ten opzichte van een gemeen­schap­pe­lijk goed dat nationale grenzen overstijgt. Immers, daar de we­reld­wijde hulp­bronnen niet on­be­grensd zijn, hangt de ont­wik­ke­ling van de eco­no­misch armste lan­den af van het vermogen tot samen delen dat wij tussen alle lan­den tot stand kunnen brengen.’

Zolang dat recht niet ge­rea­li­seerd is, biedt de ge­za­men­lijk en gedeelde pas­to­rale zorg een garantie voor de gewenste vrij­heid in het hele traject van migratie. “Want ik had hon­ger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreem­de­ling en gij hebt Mij opgeno­men, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de ge­van­ge­nis en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 35-36). ‘Deze woor­den klinken als een voort­du­rende verma­ning om in de migrant niet alleen een broe­der of een zuster in moei­lijk­he­den te herkennen, maar Christus zelf, die aan onze deur klopt’, schrijft de paus

Synodale weg

Tot slot ver­wijst hij naar de synodale weg die de Kerk is inge­slagen. Deze weg ‘brengt ons ertoe in de meest kwets­ba­re personen - en onder hen zijn veel mi­gran­ten en vluch­te­lingen - bij­zon­dere reis­ge­no­ten te zien die bemind moeten wor­den en voor wie gezorgd moet wor­den als broe­ders en zusters. Alleen door samen op weg te zijn zullen wij ver kunnen gaan en het gemeen­schap­pe­lijke doel van onze reis bereiken.’

De bood­schap sluit af met een gebed:

Gebed

God, almach­tige Vader,
geef ons de genade ons nijver in te zetten
ten gunste van ge­rech­tig­heid, soli­da­ri­teit en vrede,
opdat al uw kin­de­ren de vrij­heid
wordt gegaran­deerd om te kiezen voor migreren of blijven.

Geef ons de moed
alle gruwelda­den van deze wereld aan te klagen,
tegen elk onrecht te strij­den
dat de schoon­heid van uw schepselen
en de harmonie van ons gemeen­schap­pe­lijk huis verminkt.

Onder­steun ons met de kracht van uw Geest,
opdat wij uw teder­heid voor iedere migrant
die Gij op onze weg plaatst, kunnen tonen
en in de harten en in elke omge­ving
de cultuur van ont­moe­ting en zorg ver­sprei­den

DownloadGerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale mediaBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose