Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag Besturenmiddag PCI’s

Zaterdag 13 mei

gepubliceerd: woensdag, 17 mei 2023

Het was na een somber voor­jaar een zeer mooie dag. Dat zal voor som­mi­gen een reden geweest zijn om hun zater­dag­mid­dag elders door te brengen dan in den Engelen­zaal.

Dertig mensen verzamel­den zich op zater­dag­mid­dag in Heiloo voor de jaar­lijkse mid­dag voor PCI-be­stuurs­le­den. Traditie­ge­trouw ston­den er naast de finan­ciën ook andere on­der­wer­pen op de agenda. Deze keer waren er ver­te­gen­woor­digers van de Spaans­spre­kende pa­ro­chies San Nicolas en Casa Migrante uit Am­ster­dam die ver­tel­den over de nieuwe bezoek­groep die zij samen hebben opgericht.

De vrij­wil­li­gers gaan twee aan twee op bezoek bij zieke en oudere pa­ro­chi­anen. Dat geeft vreugde, de moge­lijk­heid om moei­lijke erva­ringen met elkaar te delen en het is een teken van ge­meen­schap. Op Palm­zon­dag gingen de kin­de­ren van de Eerste H. Communie samen met hun ouders in groepjes mee op bezoek. Zo is de hele geloofs­ge­meen­schap betrokken bij het werk van de Caritas en leren de kin­de­ren en hun ouders ook nadenken over hoe wij in Neder­land voor onze ouderen willen zorgen. De vrij­wil­li­gers komen een keer bij elkaar om hun erva­ringen te delen en toerus­ting te ont­van­gen.

Deze ac­ti­vi­teit laat zien hoe een rela­tief een­vou­dige ac­ti­vi­teit op veel vlakken opbouwend is voor de caritas en voor de ge­meen­schap als geheel. De aanwe­zigen deel­den andere nieuwe ini­tia­tie­ven met elkaar, zoals de voedsel­kastjes in Almere, de warme kamer in de Zaanstreek en de ver­schil­lende ini­tia­tie­ven voor de Voedsel­bank.

Tenslotte was er een toelich­ting op het Armoede-onder­zoek dat in januari werd aan­ge­bo­den aan minister Schouten van armoede. Het geeft weer wat de kerken doen voor de armen, zowel de directe nood­hulp als het opkomen tegen onrecht. In totaal blijkt er in 2021 41 miljoen euro uitge­ge­ven aan armoede­be­strij­ding, waar­van 40% aan in­di­vi­duele hulp en 60% aan col­lec­tieve hulp. De ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers die deelnamen aan het onder­zoek pleiten er voor dat de kerk weer veel meer een agen­de­rende rol op zich neemt door aan­dacht te vragen voor armoede in Neder­land. De minister vraagt de kerken en moskeeën om haar ogen en oren te zijn en de over­heid bij de les te hou­den.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk Fotoreportage
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden Fotoreportage
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose