Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

KNR Waarderingsprijs 2023

Oproep voor nominaties armoedebestrijders

gepubliceerd: donderdag, 13 april 2023

KNR Waarderingsprijs 2023De KNR waar­de­rings­prijs is een prijs voor ac­ti­vi­teiten, die in de lijn staan van reli­gi­euze tradities op het gebied van zorg, onder­wijs en spiri­tua­li­teit met aan­dacht voor de noden van onze tijd. Ie­der­een kan ini­tia­tie­ven nomineren die in zijn of haar ogen in aanmer­king komen voor deze prijs. Dit kan tot 14 mei 2023..

De prijs van 2023, een geld­be­drag van € 5.000 en een bronzen beeldje, is bestemd voor een project of ini­tia­tief dat zich in op een creatieve en vernieuwende manier inzet tegen de groeiende armoede in ons land en mensen helpt om uit deze situatie te komen.

Het aantal mensen dat in ons land onder de armoede­grens leeft zal in 2024 stijgen naar boven het miljoen. Het aantal ge­zin­nen dat niet meer kan rond­ko­men groeit. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. De meeste armen voelen zich twee­derangs­bur­gers. Hun erva­ringen, hun pogingen om met hun geld nog net het einde van de maand te bereiken, klinken nau­we­lijks door op de plaatsen waar beslis­singen wor­den geno­men.

Vanouds hebben reli­gi­euzen veel onder armen gewerkt. Steeds op nieuwe manieren hebben zij ge­pro­beerd hun lot te verbe­te­ren: door zorg, door onder­wijs en later ook door het pleiten voor sociale recht­vaar­dig­heid. Zij zien armoede als een teken van deze tijd, dat roept om een ant­woord van Gods volk. In onze tijd zijn er nog steeds veel mensen die, evenals de reli­gi­euzen, een ant­woord willen geven op die nood en mensen in armoede willen bijstaan en helpen hen uit die situatie te krijgen. De reli­gi­euzen willen via de KNR derge­lijke projecten over het voetlicht brengen door de uit­rei­king van de KNR Waar­de­rings­prijs.

Kent u een project of ini­tia­tief dat op bij­zon­dere en in­spi­re­rende wijze bijdraagt aan de bestrij­ding van armoede in ons land? Draag het dan voor voor de KNR-waar­de­rings­prijs. Dat kan via het nominatie­for­mu­lier. Doe het uiter­lijk 30 april 2023! Meer in­for­ma­tie over criteria en pro­ce­dure alsook het nominatie­for­mu­lier zijn te vin­den op de web­si­te van het KNR:
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden Fotoreportage
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnood
zaterdag, 18 maart 2023Documentaire - The LetterBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose