Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Thuisgevers

gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2023

De Thuisgevers

Neder­land kampt met een asiel­op­vang­cri­sis. Veel zo­ge­naamde statush­ou­ders, erkende vluch­te­lingen, blijven in asiel­cen­tra wonen, omdat er voor hen geen woon­ruim­te is. Het is een van de oor­zaken waardoor de uit­stroom uit asiel­zoe­kers­cen­tra stokt en er voor mensen die naar Neder­land gevlucht zijn te weinig plaats is in asiel­zoe­kers­cen­tra. Deze nieuwe vluch­te­lingen ver­blij­ven daarom vaak in nood­op­vanglo­ca­ties, zoals sporthallen en kampe­menten.

Overijselse Kampen

In Kampen hebben bur­gers en de lokale over­heid de han­den ineen geslagen om samen te zoeken naar geschikte opvang­plekken. Ze zijn daar ook in geslaagd: hon­der­den vluch­te­lingen, veelal uit Oekraïne, en nu ook statush­ou­ders, zijn tij­de­lijk gehuisvest in onder andere omge­bouwde kantines, leegstaande pastorieën en containerwo­ningen. Kerken, maar ook anderen, zijn daarbij actief geweest. De lan­de­lijke over­heid is onder de indruk van deze aanpak en heeft besloten deze Kamper aanpak lan­de­lijk te introduceren via ‘de Thuisgevers’.

Nieuw ini­tia­tief

De Thuisgevers is een ini­tia­tief waarin samen met kerken en andere maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties wordt gezocht naar tij­de­lijke huis­ves­tings­plekken voor statush­ou­ders. De Thuisgevers richten zich op kleinschalige en kwali­ta­tief hoog­waar­dige onder­ko­mens. Dit betekent : een eigen entree, privacy, eigen kook­gele­gen­heid en sanitair. Via de Thuisgevers wordt er ook gezorgd voor aanvullende sociale be­ge­lei­ding en een goede samen­wer­king met de lokale over­heid. Meer in­for­ma­tie over het ini­tia­tief vindt u op de web­si­te. Daar kunt u zich ook in­schrij­ven voor een in­spi­ra­tiesessie. Deze sessies maken u ver­trouwd met dit Ini­tia­tief de Thuisgevers, en zijn digi­taal, vrij­blij­vend en kosteloos.

Brief

Op 18 maart van dit jaar vroegen de Neder­landse Bis­schop­pen in een brief aan­dacht voor hulp aan vluch­te­lingen in Neder­land. In deze brief werd ook bena­drukt dat gast­vrij­heid vele vormen kent. Statush­ou­ders zijn onze mede­mensen die een leven opbouwen in Neder­land. Het hebben van oprechte aan­dacht, gesprek en belang­stel­ling is wezen­lijk in het betonen van naasten­liefde. Elkaar ont­moe­ten is hierbij cruciaal. Dit kan tij­dens vie­rin­gen en daar­bui­ten.

Prach­tige ini­tia­tie­ven

We her­in­ne­ren ons nog goed welke prach­tige ini­tia­tie­ven er in de afgelopen jaren ontston­den. Overweegt een PCI of pa­ro­chie ruimte voor huis­ves­ting van statush­ou­ders be­schik­baar te stellen, treed dan in overleg met het bisdom en de ge­meen­te om het ini­tia­tief te be­ge­lei­den. De Thuisgevers staan klaar om ini­tia­tie­ven kosteloos en vrij­blij­vend te onder­steunen.
Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 16 januari 2023Kerstfeest in Almere met de Toonladder Fotoreportage
vrijdag, 13 januari 2023Landelijke conferentie over armoede
donderdag, 12 januari 2023Inspiratiedag: Kom naar de laadpaal van de ziel
woensdag, 11 januari 2023Actie voor voedselbank Uithoorn-De Kwakel
dinsdag, 20 december 2022Een plaats aan de kersttafel voor iedereen
dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteldBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose