Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Virgilius bier: hét bier om te delen

gepubliceerd: zaterdag, 30 oktober 2021

Jon­ge­ren uit Heer­hu­go­waard-De Noord wil­den na hun vormsel­pro­ject door­gaan met een eigen jon­ge­ren­pro­gramma. Om dit te bekos­tig­den gingen ze bier brouwen. Inmiddels is het een halve pro­fes­sio­nele bier­brouwerij gewor­den en steunen ze diverse parochiële en diaconale projecten. SamenKerk dacht: het is tijd voor een herfstbokje en sprak met Gijs Veenstra (25) en Toine Stoop (29).

De pa­ro­chie Heer­hu­go­waard - De Noord heeft een ori­gi­nele wijze hoe de vor­me­lin­gen wor­den begeleid, name­lijk door oud-vor­me­lin­gen die het vormsel een paar jaar eer­der hebben ont­van­gen. De vormsel­be­ge­lei­ders van 2017-2018 von­den het jammer dat het voorbij was. Gijs Veenstra (25): “We wil­den door­gaan met de groep met een bete­ke­nis­vol project, door gast­spre­kers uit te nodigen en met elkaar een be­zin­nings­reis te maken. We had­den een eerste avond geor­ga­ni­seerd met acht­tien jon­ge­ren en Pedro Ruij­zing gevraagd om te spreken over zijn tijd in een ge­van­ge­nis in Thailand van­wege drugs(smokkel). Maar hij vroeg er geld voor en daar moest iets op verzonnen wor­den.”

Nu brouwde Toine Stoop al hobby­ma­tig bier. De jon­ge­ren dachten eraan om te gaan bier­brouwen, maar dan voor de kerk. Bier en kloosters horen al eeuwen bij elkaar en het brengt mensen samen. Dat verbin­dende ele­ment wil­den de jon­ge­ren behou­den en zo ontstond het ‘bier om te delen’ en jon­ge­ren­groep Sanctus Virgilius. Inmiddels telt ‘Virgiel’ zo’n twin­tig ‘Virgilianen’ en is Veenstra se­cre­ta­ris van het bestuur en Stoop de meesterbrouwer.

Grote flessen om te delen

In samen­wer­king met een bier­brouwerij in Uitgeest werd in 2018 de eerste duizend liter (1.400 flessen) gebrouwen, die binnen één maand uit­ver­kocht was. In grote flessen van 0,75 liter. Waarom? Heel simpel: Uit één fles Virgilius Bier gaan precies vijf glazen Virgilius Paterglazen. Het bier moet dus met anderen gedeeld wor­den. Of om de bekende slogan aan te halen: Drink met mate(n)! Een paar jaar later is er inmiddels 10.000 liter gebrouwen in drie ver­schil­lende smaken: Blond, Winterbok en als laatste smaak is toe­ge­voegd de Tripel. Er is ook nog een Afrika-editie (hun blond bier maar met een ander etiket).

Onder­steu­ning projecten

Wat begon als een manier om in­kom­sten te genereren om gast­spre­kers te betalen en reizen te maken met de eigen groep, werd ook een bron voor onder­steu­ning van andere parochiële en diaconale projecten. Er staat al ruim een jaar een reis naar Oeganda gepland om daar een ont­wik­ke­lings­pro­ject te onder­steunen. De reis zelf wordt gesponsord vanuit de in­kom­sten, maar ook het project aldaar. “We vin­den het be­lang­rijk om ook wat terug te geven aan de ge­meen­schap.”

Dat wordt dui­de­lijk in de ver­dere voor­beel­den, die gegeven wor­den. In de corona­tijd is de eerste duizend euro van de nieuwe triple be­schik­baar gesteld aan de eigen kerk om strea­mings­moge­lijk­heden op te zetten. Voor het groot on­der­houd van de Heilig-Hart-van-Jezus­kerk zijn bestel­for­mu­lieren gemaakt. De vor­me­lin­gen en vormsel­be­ge­lei­ders zullen ieder huis afgaan zodat alle dorpsbewoners een biertje kunnen be­stel­len en zo het on­der­houd van de kerk helpen rea­li­se­ren.

Romereis

De oud-vor­me­lin­gen van Heer­hu­go­waard-De Noord maken om de zoveel jaar een reis naar Rome. De verkoop van het bier betaalt dan weer de toegang voor de Scavi Vaticani (op­gra­vingen onder de Sint- Pieters­kerk met bezoek aan het graf van Sint Petrus - red.) of de Vati­caanse Musea. De Rome­gan­gers krijgen deze toegangs­kaar­tjes aan­ge­bo­den op de voor­waarde dat ze iets terug­ge­ven aan de ge­meen­schap, zoals het schrijven van een kaartje naar de ouderen van de pa­ro­chie.

Kraan aan de kerk

Een ander project is de ‘bron van levend water’, een kraan om water van te tappen aan de voor­ge­vel van de kerk. Met de leden van Sanctus Virgilius is de eerste hon­derd kilo­me­ter van de Franse route van de camino, de pelgrimage naar Santiago de Com­pos­tel­la in Noord-Spanje, gelopen. Stoop heeft zelf de hele Franse route gelopen en samen met zijn vriendin de hele camino vanaf De Noord. “Overal op de camino zijn water­pun­ten. Op een gegeven moment von­den we in een oude antiek­win­kel zo’n kraan. De man van de winkel sloot voor een paar minuten zijn winkel om een water­punt te laten zien. Bij terug­komst zei hij: ‘Deze kraan hoort bij jullie, plaats ‘m tegen jullie kerk aan.’ Het inchecken van de kraan op het vlieg­veld was nog even een dingetje, maar we hebben ‘m mee kunnen krijgen. Mijn opa heeft een bronzen ontwerp voor rondom de kraan gemaakt.” Het watertap­punt aan de kerk is aan­ge­legd en in mei 2019 door Marijke Helwegen ont­huld.

Camino Santiago

De tocht naar Santiago de Com­pos­tel­la, het wan­de­len en tot rust komen is een van hun vaste ac­ti­vi­teiten, want elk jaar loopt een deel van de jon­ge­ren­groep een stuk van de camino. Medio sep­tem­ber is een groep vrouwen in de leef­tijd van 35-50 jaar gestart om ook in een paar jaar de hele camino te lopen.

Virgilius bierZo is er ook een jonge vrouw, die bij een auto-ongeluk een whiplash had opgelopen, door de bier­brouwende jon­ge­ren finan­cieel geholpen met een be­han­de­ling in de Verenigde Staten. “De energieke meid, die ze was, is weer bijna terug en ze heeft zelfs alweer een stukje van de camino gelopen.” zeggen de jongens vol blijd­schap.

Verbin­den en delen

Veenstra: “Het bier­brouwen is geen doel op zich maar een middel. Wat we willen is dingen moge­lijk maken voor de jon­ge­ren en de pa­ro­chie, verbin­den en delen.” De heilige Virgilius was iemand die ge­meen­schappen verbond en veel teruggaf. Hij wilde dicht bij de ge­meen­schap blijven en het Woord ver­kon­di­gen. Geen geschiktere heilige voor deze groep en dit bier.

In­for­ma­tie en be­stel­len

 

(dit artikel is eer­der ver­sche­nen in de herfsteditie van bisdom­blad SamenKerk)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose