Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verklaring voor gebruik tijdens avondklok

R.-K Kerk verstrekt via bisdommen ‘werkgeversverklaring’

gepubliceerd: vrijdag, 22 januari 2021

Nu het kabinet besloten heeft om een avondklok in te voeren vanaf zater­dag 23 januari tussen 21.00 en 04.30 uur, gaat de R.-K. Kerk via de bis­dom­men aan pas­to­rale beroeps­krachten de vereiste ‘werk­ge­vers­ver­kla­ringen’ ver­strek­ken. Zo kunnen zij zich tij­dens de avondklok buiten bevin­den als daar een dringende pas­to­rale nood­zaak voor is. Ook hebben de bis­schop­pen gelet op de uitzon­der­lijke ernst van de situatie besloten om enkele corona­maat­re­ge­len voor de R.-K. Kerk aan te passen.

‘Werk­ge­vers­ver­kla­ring’

Pas­to­rale beroeps­krachten mogen zich met de ‘werk­ge­vers­ver­kla­ring’ tóch buiten bevin­den in de periode van de dag waarin de avondklok geldt, indien dit dringend nood­za­ke­lijk is voor pas­to­rale ver­zor­ging van gelo­vi­gen, bij­voor­beeld wanneer een pries­ter iemand de laatste sacra­menten moet toedienen. Deze ‘werk­ge­vers­ver­kla­ring’ komt be­schik­baar voor pries­ters, diakens, pas­to­raal werk(st)er en gees­te­lij­ke ver­zor­gers met een zen­ding van de bis­schop. De ver­kla­ringen moeten voldoen aan de daaraan door de over­heid gestelde voor­waar­den en wor­den verstrekt via de bis­dom­men. Daar­naast dienen pas­to­rale beroeps­krachten steeds wanneer zij zich tij­dens de avondklok buiten bevin­den de zoge­naamde Eigen Ver­kla­ring Avondklok bij zich te hebben waarvoor de over­heid een model be­schik­baar heeft gesteld.

Cantor

Met het oog op de uitzon­der­lijke situatie van een avondklok die de ernst van de pandemie weergeeft, heeft het de na­druk­ke­lijke voor­keur om de zang tij­dens vie­rin­gen tot een minimum, liefst tot één cantor te beperken. Het maximum aantal zan­gers was al eer­der vast­ge­steld op vier en dat blijft het maximum. Teksten die vaak door enkelen gezongen wor­den kunnen in deze periode door de aanwe­zigen in plaats daar­van samen gezegd wor­den. Samenzang door gelo­vi­gen tij­dens de vie­ring en samen met anderen repe­te­ren vóór de vie­ring was al niet toe­ge­staan en dat blijft zo.

Uit­vaar­ten

De over­heid heeft ook bepaald dat met ingang van maan­dag 25 januari maximaal vijf­tig personen bij een uit­vaart aanwe­zig mogen zijn. Dit geldt vanaf die dag ook voor ker­ke­lijke uit­vaar­ten. Verder geldt voor alle vie­rin­gen onverkort het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ met de eer­der daarop gemaakte aan­vul­lingen.

Biddend verbon­den

De bis­schop­pen beseffen dat de nieuwe maat­regel van de avondklok zwaar is voor mensen, ook in de pa­ro­chies. Zij roepen op om naast de publieke vie­rin­gen volgens het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ bid­dend met elkaar verbon­den te blijven en waar moge­lijk via de live­stream en ook op andere manieren online of tele­fo­nisch contact te hou­den. De bis­schop­pen vragen opnieuw om juist in deze maand, nu Actie Kerk­ba­lans op 16 januari van start is gegaan, de eigen pa­ro­chie niet alleen in gebed en concrete inzet, maar ook finan­cieel te onder­steunen.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 juni 2022Update coronamaatregelen
woensdag, 23 februari 2022Versoepelingen in onze kerk
woensdag, 16 februari 2022Versoepelingen coronamaatregelen
woensdag, 26 januari 2022Versoepeling coronamaatregelen in de kerk
dinsdag, 18 januari 2022Nu geen wijzigingen coronamaatregelen
maandag, 20 december 2021Aanscherping coronamaatregelen
woensdag, 1 december 2021Uitbreiding coronamaatregelen
woensdag, 10 november 2021Opnieuw anderhalve meter en mondkapjes
vrijdag, 5 november 2021Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen
dinsdag, 21 september 2021Einde anderhalve meter-regel per 25 september
woensdag, 15 september 2021Overleg over versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 24 juni 2021Update coronaprotocol
woensdag, 2 juni 2021Versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 29 april 2021Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
woensdag, 21 april 2021Wijziging coronamaatregelen per 28 april
donderdag, 25 maart 2021Resultaten jongerenonderzoek
woensdag, 24 maart 2021Geen versoepelingen met het oog op Pasen
dinsdag, 9 maart 2021Bidden voor Corona-slachtoffers
zondag, 21 februari 2021Corona-maatregelen in de Goede Week
donderdag, 28 januari 2021Geef jongeren hoopBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose