Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act

Toespraak bij demonstartie op Museumplein

gepubliceerd: dinsdag, 17 november 2020

Op het museum­plein in Am­ster­dam vond zon­dag 15 no­vem­ber een van de demonstraties plaats die door Europe Must Act zijn geor­ga­ni­seerd om aan­dacht te vragen voor het trieste lot van de vluch­te­lingen in menson­te­rende, over­volle vluch­te­lingen­kampen.

Mgr. Hendriks was daar samen met de stadsdiaken voor Am­ster­dam Colm Dekker om zijn steun te betuigen. Paus Fran­cis­cus heeft deze dag tot Wereldarmen­dag uit­ge­roe­pen en het was voor de bis­schop dus een mooie gelegen­heid om voor een beter lot van de vluch­te­lingen op te komen.

Mijn broe­ders hoe­der?

De afwerende, smalende vraag van Kain in het eerste boek van de bijbel luidde: “Ben ik mijn broe­ders hoe­der?” Kain vond dui­de­lijk dat hij niet zijn broe­ders hoe­der was, maar ons ant­woord op die vraag moet een volmon­dig “ja” zijn.

Daarover heeft paus Fran­cis­cus een dui­de­lijke En­cy­cliek ge­schre­ven, die vorige maand ver­sche­nen is: ‘Fratelli tutti’ Ja, we zijn allen broe­ders en zusters! Wij dragen een verant­woor­de­lijk­heid voor elkaar.

Fort Europa

Wat houdt dat concreet in? Het mag niet lan­ger door­gaan dat wij, mensen uit de rijke lan­den, grond­stof­fen en hulp­bronnen plun­de­ren, dat wij ons­zelf in relatieve weelde baden, de armen daar­van de lasten laten dragen en die arme mensen ver­vol­gens tegen­wer­ken en blokkeren als zij in nood zijn geko­men of gebrek lij­den, door hoge hekken om het ‘fort Europa’ te plaatsen.

Uit angst voor wie anders is, bouwen we muren om ons­zelf te be­scher­men. En wat is het gevolg? “Nieuwe muren wor­den opge­trok­ken als bescher­ming van zich­zelf, de wereld daar­bui­ten houdt op te bestaan, alleen ‘mijn’ wereld blijft over en tenslotte wor­den andere mensen niet lan­ger gezien als mensen met een onvervreemd­ba­re waar­dig­heid, maar alleen maar als ‘zij’” (Fratelli tutti, 27): zij moeten het zelf maar uitzoeken.

Mens-zijn

Maar het is nood­za­ke­lijk en urgent dat wij verant­woor­de­lijk­heid nemen en gaan beseffen dat het geluk en de voorspoed, de vrij­heid en een mens­waar­dig bestaan van mensen die als vluch­te­ling hulp en opvang vragen, ook onze eigen toe­komst, ons eigen wel­zijn en ons eigen mens-zijn dienen. Iedere keer als wij ons afsluiten voor de nood van anderen, is ons mens-zijn ook een verliezer; dat mens-zijn sijpelt dan lang­zaam weg.

Verenigde inzet

Er zijn geen twee­derangs bewoners van deze aardbol. Wie twee­derangs mensen creëert, die niet mee mogen tellen, onder­graaft uit­ein­delijk het vreed­zaam sa­men­le­ven en de toe­komst van de wereld en de mens­heid, want die toe­komst is van ons samen. We staan voor grote uit­dagingen op glo­baal niveau, die we alleen met verenigde, we­reld­wijde inzet kunnen oplossen.

Speer­punt-acties

De ope­ning van humanitaire corridors voor de opvang van vluch­te­lingen en het creëren van veilige routes voor vluch­te­lingen en het tegen­gaan van mensensmokkel, evenals de zorg voor min­der­ja­rige vluch­te­lingen zon­der be­ge­lei­ding en de be­vor­de­ring van begrip en open­heid voor andere culturen door voor een cultuur van dialoog te gaan, zijn be­lang­rijke speer­pun­ten.

De humanitaire corridors

In meer­dere lan­den van Europa zijn met steun van Sant’ Egidio en de katho­lie­ke kerk humanitaire corridors ge­rea­li­seerd om kwets­ba­re vluch­te­lingen veilig over te brengen. De intake wordt zorg­vul­dig gedaan in vluch­te­lingen­kampen en op locaties van her­komst, zodat wie recht heeft op opvang die zon­der grote problemen kan krijgen. Een groeiend aantal lan­den doet hiermee goede erva­ringen op. Ik hoop dat dit in Neder­land ook moge­lijk zal wor­den.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCI
zaterdag, 30 oktober 2021Virgilius bier: hét bier om te delen
donderdag, 28 oktober 2021Afdeling Caritas brengt folder uit
vrijdag, 1 oktober 2021Klimaatpelgrimstocht door ons bisdom
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 12 januari 2021Webinar encycliek Fratelli Tutti
vrijdag, 18 december 2020Geld over deze jaarwisseling?Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose