Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Hendriks spreekt bij Europe Must Act

Toespraak bij demonstartie op Museumplein

gepubliceerd: dinsdag, 17 november 2020

Op het museum­plein in Am­ster­dam vond zon­dag 15 no­vem­ber een van de demonstraties plaats die door Europe Must Act zijn geor­ga­ni­seerd om aan­dacht te vragen voor het trieste lot van de vluch­te­lingen in menson­te­rende, over­volle vluch­te­lingen­kampen.

Mgr. Hendriks was daar samen met de stadsdiaken voor Am­ster­dam Colm Dekker om zijn steun te betuigen. Paus Fran­cis­cus heeft deze dag tot Wereldarmen­dag uit­ge­roe­pen en het was voor de bis­schop dus een mooie gelegen­heid om voor een beter lot van de vluch­te­lingen op te komen.

Mijn broe­ders hoe­der?

De afwerende, smalende vraag van Kain in het eerste boek van de bijbel luidde: “Ben ik mijn broe­ders hoe­der?” Kain vond dui­de­lijk dat hij niet zijn broe­ders hoe­der was, maar ons ant­woord op die vraag moet een volmon­dig “ja” zijn.

Daarover heeft paus Fran­cis­cus een dui­de­lijke En­cy­cliek ge­schre­ven, die vorige maand ver­sche­nen is: ‘Fratelli tutti’ Ja, we zijn allen broe­ders en zusters! Wij dragen een verant­woor­de­lijk­heid voor elkaar.

Fort Europa

Wat houdt dat concreet in? Het mag niet lan­ger door­gaan dat wij, mensen uit de rijke lan­den, grond­stof­fen en hulp­bronnen plun­de­ren, dat wij ons­zelf in relatieve weelde baden, de armen daar­van de lasten laten dragen en die arme mensen ver­vol­gens tegen­wer­ken en blokkeren als zij in nood zijn geko­men of gebrek lij­den, door hoge hekken om het ‘fort Europa’ te plaatsen.

Uit angst voor wie anders is, bouwen we muren om ons­zelf te be­scher­men. En wat is het gevolg? “Nieuwe muren wor­den opge­trok­ken als bescher­ming van zich­zelf, de wereld daar­bui­ten houdt op te bestaan, alleen ‘mijn’ wereld blijft over en tenslotte wor­den andere mensen niet lan­ger gezien als mensen met een onvervreemd­ba­re waar­dig­heid, maar alleen maar als ‘zij’” (Fratelli tutti, 27): zij moeten het zelf maar uitzoeken.

Mens-zijn

Maar het is nood­za­ke­lijk en urgent dat wij verant­woor­de­lijk­heid nemen en gaan beseffen dat het geluk en de voorspoed, de vrij­heid en een mens­waar­dig bestaan van mensen die als vluch­te­ling hulp en opvang vragen, ook onze eigen toe­komst, ons eigen wel­zijn en ons eigen mens-zijn dienen. Iedere keer als wij ons afsluiten voor de nood van anderen, is ons mens-zijn ook een verliezer; dat mens-zijn sijpelt dan lang­zaam weg.

Verenigde inzet

Er zijn geen twee­derangs bewoners van deze aardbol. Wie twee­derangs mensen creëert, die niet mee mogen tellen, onder­graaft uit­ein­delijk het vreed­zaam sa­men­le­ven en de toe­komst van de wereld en de mens­heid, want die toe­komst is van ons samen. We staan voor grote uit­dagingen op glo­baal niveau, die we alleen met verenigde, we­reld­wijde inzet kunnen oplossen.

Speer­punt-acties

De ope­ning van humanitaire corridors voor de opvang van vluch­te­lingen en het creëren van veilige routes voor vluch­te­lingen en het tegen­gaan van mensensmokkel, evenals de zorg voor min­der­ja­rige vluch­te­lingen zon­der be­ge­lei­ding en de be­vor­de­ring van begrip en open­heid voor andere culturen door voor een cultuur van dialoog te gaan, zijn be­lang­rijke speer­pun­ten.

De humanitaire corridors

In meer­dere lan­den van Europa zijn met steun van Sant’ Egidio en de katho­lie­ke kerk humanitaire corridors ge­rea­li­seerd om kwets­ba­re vluch­te­lingen veilig over te brengen. De intake wordt zorg­vul­dig gedaan in vluch­te­lingen­kampen en op locaties van her­komst, zodat wie recht heeft op opvang die zon­der grote problemen kan krijgen. Een groeiend aantal lan­den doet hiermee goede erva­ringen op. Ik hoop dat dit in Neder­land ook moge­lijk zal wor­den.
Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
maandag, 26 juni 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 1 juni 2023Bijeenkomst - Humanitaire corridors voor vluchtelingen
woensdag, 24 mei 2023Pinksterbrief voor caritas en diaconie
woensdag, 17 mei 2023Verslag Besturenmiddag PCI’s
maandag, 15 mei 2023Sant’Egidio viert met vrienden
dinsdag, 2 mei 2023Jubileumviering 55 jaar Sant’Egidio
vrijdag, 28 april 2023Stap Verder - mensen tot hun recht laten komen
vrijdag, 21 april 2023Besturenmiddag PCI’s
donderdag, 13 april 2023KNR Waarderingsprijs 2023
zondag, 9 april 2023Drugspastoraat Amsterdam loopt kruisweg
dinsdag, 28 maart 2023Missionair engagement: een nieuw elan
zaterdag, 25 maart 2023Netwerk van gebed
vrijdag, 24 maart 2023Nieuws van Caritas nu ook op sociale media
dinsdag, 21 maart 2023Hulp voor miljoenen mensen in voedselnoodBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose