Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Veelgestelde vragen aanmelding en reservering

Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter

gepubliceerd: vrijdag, 17 juli 2020

Veelgestelde vragenOp 10 juli is een nieuwe versie van het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ ge­pu­bli­ceerd. Pa­ro­chies zijn daar­mee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrek­king tot aanmel­ding en reserve­ring. Deze wor­den hier­on­der beant­woord.

1) Moeten namen of contactge­ge­vens geregistreerd wor­den bij aanmel­ding aan de deur?

Dit mag wel, maar het is niet verplicht. Aanmel­den bij de deur is nodig om het aantal aanwe­zigen te kunnen tellen, om de ge­zond­heids­vraag te kunnen stellen (‘check­ge­sprek’) en om mensen te wijzen waar ze kunnen zitten. Maar een pa­ro­chie is niet verplicht om contactge­ge­vens bij te hou­den, ook niet voor een eventueel GGD- contact­on­der­zoek.

Legt de pa­ro­chie bij aanmel­ding toch per­soons­ge­ge­vens vast?
Lees dan ook vragen 3 en 4.

2) Moeten namen of contactge­ge­vens geregistreerd wor­den bij reserve­ring vooraf?

Reserveren vooraf is nodig als meer dan 100 personen wor­den verwacht of meer personen wor­den verwacht dan de maximale capaci­teit. Maar ook dan is, net als bij aanmel­ding aan de deur, het noteren van namen of contactge­ge­vens niet verplicht. Het mág wel bij­voor­beeld omdat de pa­ro­chie voor het begin van de vie­ring wil verifiëren of degene die wil deelnemen tevoren heeft ge­re­ser­veerd. Een andere reden om namen te noteren kan zijn dat voor een vie­ring op een bepaald tijdstip meer belang­stel­len­den zijn dan beschik­ba­re plaatsen. In dat geval kan het bij­hou­den van een namen­lijst helpen bij het opstellen van een wacht­lijst voor een volgende vie­ring en bij een eer­lijke ver­de­ling van de beschik­ba­re plaatsen. Legt de pa­ro­chie bij reserve­ring per­soons­ge­ge­vens vast? Lees dan ook vraag 3 en 4.

3) Als een pa­ro­chie per­soons­ge­ge­vens heeft vast­ge­legd bij aanmel­ding of reserve­ring hoe lang mogen deze dan wor­den bewaard?

Dat hangt af van de reden waarom de pa­ro­chie de gegevens heeft vast­ge­legd. Als gegevens van aanwe­zigen wor­den bijge­hou­den om te verifiëren dat de aanwe­zigen tevoren hebben ge­re­ser­veerd , vernie­tig dan de lijst met gegevens na afloop van de vie­ring (maximaal 1 week na de vie­ring).

Als gegevens van aanwe­zigen wor­den bijge­hou­den met het oog op een eer­lijke ver­de­ling van beschik­ba­re plaatsen bij vie­rin­gen waarvoor meer belang­stel­len­den zijn dan beschik­ba­re plaatsen, kan een maximale bewaar­ter­mijn van 4 weken wor­den aange­hou­den.

4) Als de pa­ro­chie bij reserve­ring of aanmel­ding wél namen heeft geno­teerd en binnen de bewaar­ter­mijn wordt bena­derd voor een GGD-contact­on­der­zoek naar aan­lei­ding van een besmet­ting, hoe moet dan wor­den gehandeld?

Ga te allen tijde zorg­vul­dig om met alle per­soons­ge­ge­vens die de pa­ro­chie tot haar beschik­king krijgt. In ver­band met de privacy mogen nooit gegevens van een namen­lijst van een vie­ring zomaar aan de GGD of andere der­den wor­den verstrekt zon­der toestem­ming van degenen die op de namen­lijst voor­ko­men.

Als aan de pa­ro­chie een geval van besmet­ting wordt gemeld van iemand die bij een vie­ring aanwe­zig is geweest, mag dit alleen met toestem­ming van de besmette persoon wor­den doorge­ge­ven aan de andere personen die bij de vie­ring aanwe­zig zijn geweest.

De gegevens van die andere personen mogen ook alleen met hun toestem­ming wor­den doorge­ge­ven aan de GGD.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 juli 2020Boekje met bijdrage mgr. Hendriks Video
vrijdag, 10 juli 2020Nieuwe protocollen
donderdag, 25 juni 2020Versoepelen coronamaatregelen
woensdag, 3 juni 2020Reserveringssysteem voor parochies gelanceerd
vrijdag, 29 mei 2020Vragen en antwoorden bij de protocollen
woensdag, 27 mei 2020Protocollen voor publieke vieringen vanaf 1 juni
dinsdag, 26 mei 2020Bisdom biedt reserveringssysteem aan parochies
maandag, 25 mei 2020Digitaal verbonden in coronatijd Video
zaterdag, 23 mei 2020Veelgestelde vragen over coronaprotocol
vrijdag, 15 mei 2020Vooraankondiging versoepeling coronamaatregelen
donderdag, 7 mei 2020Bisschop herstellend van coronavirus
woensdag, 22 april 2020Aanwezigheid H. Reserve in coronatijd
vrijdag, 17 april 2020Afdeling Caritas presenteert initiatieven
woensdag, 15 april 2020Haarlemse bisschoppen betuigen steun aan Aartsbisschop New York
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
vrijdag, 10 april 2020Bisschoppen bemoedigen werkers in het pastoraat
donderdag, 9 april 2020Dag van de Caritas afgelast
woensdag, 8 april 2020Chrismamis live te volgen via YouTube
zaterdag, 28 maart 2020Tekst van de overweging door paus Franciscus
vrijdag, 27 maart 2020Gebed en zegen Urbi et OrbiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose