Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerk presenteert armoederapport

Bijna 90 miljoen aan armoedebestrijding in 2018

gepubliceerd: vrijdag, 8 november 2019

Kerken en diaconale organi­sa­ties dragen fors bij aan de bestrij­ding van armoede. Dat blijkt uit het armoede­on­der­zoek dat vrij­dag 8 no­vem­ber ge­pre­sen­teerd werd in de Paulus­kerk te Rotter­dam door onder anderen bis­schop De Korte.

Kerken besteed­den in 2018 40,7 miljoen euro aan binnenlandse armoede­be­strij­ding. Reken je de uren mee die vrij­wil­li­gers vanuit kerken aan dit werk gaven, dan komt er nog eens 47,9 miljoen euro bij. In totaal gaat het om een bijdrage 88,6 miljoen euro.

“De getallen van dit jaar spreken boek­de­len. De cijfers maken ook dui­de­lijk dat de diaconale kracht van onze kerken nog steeds aanzien­lijk is. Mis­schien nog be­lang­rijker dan de mate­rië­le hulp is de diaconale ont­moe­ting. Iemand die de moeite neemt jou te bezoeken, die je erbij houdt, iemand die met je mee loopt”, aldus mgr. De Korte in zijn toe­spraak bij de pre­sen­ta­tie van het onder­zoek aan staats­secre­taris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werk­gele­gen­heid. Hij overhan­digde haar de uit­kom­sten samen met scriba ds. René de Reuver van de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land. (Op de foto v.l.n.r. ds. De Reuver, Rene Peters (kamerlid CDA), staats­secre­taris Van Ark en mgr. De Korte).

Mgr. De Korte: “Duizen­den kerk­mensen maken door diaconie iedere dag het geloof van hun doopsel waar en stellen op tal­loze plaatsen concrete daden van compassie en naasten­liefde.”

In 2018 deden meer mensen een verzoek om hulp. In de top-10 van meest genoemde groepen die door kerken geholpen wor­den, vond sinds 2012 een verschui­ving plaats. Ston­den eerst ‘mensen zon­der betaald werk’ bovenaan, nu zijn dat asiel­zoe­kers en vluch­te­lingen. ‘Mensen met een chro­nische ziekte’ en ‘ge­zin­nen waarin één persoon betaald werkt’ wor­den veel vaker genoemd dan zeven jaar gele­den.

Redenen voor hulp­vraag

Schul­den en een langdurig laag inkomen zijn de meest voor­ko­mende redenen waarom mensen bij een kerk aankloppen. Andere redenen die kerken en diaconale organi­sa­ties noemen: vastlopen in loketten van instanties, last van inge­wik­kelde for­mu­lie­ren en terug­vor­de­ring van teveel betaalde toe­slagen. Bureaucratie als veroor­zaker van de pro­ble­ma­tiek van armoede en schul­den staat hoog in de rang­lijst van genoemde problemen. De over­heid is daar­mee niet alleen armoedebestrij­der maar ook veroor­zaker van problemen.

Advies voor de over­heid

Rich­ting de over­heid adviseren de kerken om fouten die mensen maken van­wege inge­wik­kelde rege­lingen of for­mu­lie­ren niet lan­ger als ’fraude’ te bestempelen. Gelet op de spe­ci­fie­ke problemen onder jon­ge­ren pleiten de onder­zoe­kers voor het omhoog brengen van de jeugd-rege­lingen van 18 naar 21 jaar. Ook pleiten zij ervoor dat de over­heid meer aan­slui­ting zoekt bij hulpini­tia­tie­ven vanuit de kerken.

Het Onder­zoek Armoede in Neder­land is alweer de achtste editie van het drie­jaar­lijkse onder­zoek van kerken rondom armoede­be­strij­ding. Aan het onder­zoek, geor­ga­ni­seerd door het Knoop­punt Kerken en Armoede, nemen de meeste Neder­landse kerk­ge­noot­schappen deel.

Download

 

(foto­se­rie: Bisdom ’s-Hertogen­bosch)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose