Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Overal zijn kansen voor caritas”

gepubliceerd: maandag, 8 april 2019
foto: Ramon Mangold
“Overal zijn kansen voor caritas”

“Caritas is niet de zoveelste vorm van sociale onder­steu­ning. Wat we doen is meer dan dat en gaat ver­der.” Op zater­dag 6 april was kar­di­naal Turkson uit Rome te gast op de lan­de­lijke in­spi­ra­tie­dag ‘Caritas beweegt’, in Nieuwkuijk.

Kar­di­naal Turkson was hoofd­cele­brant in de Eucha­ris­tie­vie­ring, hij ver­zorgde de homilie en hij hield de eerste inlei­ding. Daarin bena­drukte hij dat caritas hoort bij het wezen van de Kerk. “De Bijbel zegt: er mag geen armoede zijn onder jullie. Dat is niet alleen spi­ri­tu­eel, maar ook materieel. Niemand moet het hoeven te stellen zon­der die basale zaken die nodig zijn om te leven.”

Kar­di­naal Turkson is prefect van het Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van de Gehele Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling. Overal zijn kansen voor caritas, ver­telt hij. Van de lokale caritas vraagt dat creativi­teit. Kar­di­naal Turkson: “Zieken­hui­zen bouwen is in Afrika bij­voor­beeld nog steeds nodig. In Europa niet, omdat de over­heid daarvoor zorgt. Dus in de ver­schil­lende situaties moet de lokale caritas crea­tief zijn. Wat hoef je niet te doen en wat kun je oppakken? En welke samen­wer­kingen kun je aan­gaan?”

De kar­di­naal bena­drukte dat de caritas daarbij haar eigen spe­ci­fie­ke inbreng heeft: “Het is de liefde van Christus die ons inspireert. Daarvoor is vor­ming nodig, moeten we onze compe­tenties ont­wik­ke­len. Maar ook is nodig dat we ons hart vormen naar het hart van Jezus.”

Hilde Kieboom

In de tweede inlei­ding sprak Hilde Kieboom van Sant’ Egidio Antwerpen over het gevaar van on­vol­doen­de net­werk. “Bij­voor­beeld mensen met psy­chi­sche problemen komen, als zij geen net­werk hebben, in grotere problemen, omdat ze op niemand terug kunnen vallen. Het indi­vi­dua­lis­me in onze samen­le­ving heeft de een­zaam­heid van de zwakke mensen vergroot. En denk aan de uit­zicht­loze een­zaam­heid van ouderen. Terwijl de ouderen een kans zijn voor onze samen­le­ving, omdat ze tijd hebben en mensen nabij kunnen zijn. Het is verspilde kracht als mensen niet meer wor­den uit­ge­no­digd om mee te doen. Daar heeft de Kerk in het bij­zon­der een spe­ci­fie­ke taak. De Kerk is zon­der grenzen en een we­reld­wijde familie en kan mensen bij elkaar brengen.”

Hilde Kieboom ging ook in op de uit­daging om jon­gere gene­ra­ties bij de caritas te betrekken. Postmo­derne mensen gaan niet snel een lang, soms levenslang, engage­ment aan. Vrij­wil­li­gers die dat wel doen, kunnen kri­tisch zijn op mensen die ad hoc of voor korte tijd meehelpen. “Maar trouw moet je ook opbouwen,” bena­drukt ze. Verwijzend naar de kerst­maal­tijd die Sant’ Egidio jaar­lijks or­ga­ni­seert: “Voor veel mensen die daarbij een keer meehelpen is het een eerste stap naar meer. En is het ook een eerste stap om het evan­ge­lie te begrijpen.”

Zuster Sara Böhmer

De derde en laatste inlei­ding werd ver­zorgd door zuster Sara Böhmer, generaal overste van de do­mi­ni­ca­nessen van Bethanië en vicevoor­zit­ter van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR). Zij sprak over de onvoor­waar­de­lijke liefde van God voor de mens en wat die betekent voor de inzet voor de naaste. “Het gaat er om dat we een mens de van God gekregen waar­dig­heid terug­ge­ven. Paus Fran­cis­cus doet het ons voor als hij douches voor dak­lo­zen laat installeren bij het Sint Pieters­plein. De dak­lo­zen blijven ook na een douche dakloos. Zoals een gevangene in de ge­van­ge­nis blijft. En toch wordt alles anders.”

De zuster ver­telde over de impact die gebaren van liefde hebben. En ze beschreef een in­druk­wek­kend bezoek aan een Ameri­kaanse ge­van­ge­nis, waar mensen in eenzame opslui­ting zaten: “Daar zag ik hoe een gevangene de communie ont­ving. De hostie werd op een wit papiertje gelegd en zo onder de celdeur door naar binnen geschoven. God maakt zich zó klein, dat Hij onder de deur van een cel past om bij de mens te komen.”

Organi­sa­tie

De lan­de­lijke in­spi­ra­tie­dag ‘Caritas beweegt’ werd geor­ga­ni­seerd door de Neder­landse bis­dom­men en werd finan­cieel mede moge­lijk gemaakt door Kans­fonds. Er waren 170 deel­ne­mers. Mgr. De Korte heette de gasten en deel­ne­mers welkom in Nieuwkuijk. Samen met Mgr. Van den Hende, Mgr. Liesen, Mgr. De Jong en Mgr. Hoogen­boom con­ce­le­breerde hij in de eucha­ris­tie­vie­ring, waarin kar­di­naal Turkson hoofd­cele­brant was. In de mid­dag wer­den ver­schil­lende work­shops gegeven.

(tekst: katho­liek­le­ven.nl | foto­se­rie: Ramond Mangold voor Katho­liek­le­ven.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose