Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Gezinssynode

Van zon­dag 5 t/m zon­dag 19 ok­to­ber 2014 vond in Rome de Derde Bui­ten­ge­wone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode plaats met als thema “De pas­to­rale uit­dagingen van het gezin in de context van de evangeli­sa­tie”. Van 4 t/m 25 ok­to­ber 2015 volgt de Gewone Bis­schop­pen­synode met als thema ‘De roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’.
Nederlandse vertaling slottekst synode
Voor een Synodale Kerk: communio - participatio - missio
nieuws - donderdag, 30 november 2023
De slot­tekst van de 16e Algemene Gewone Ver­ga­de­ring van de bis­schop­pen­synode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is nu be­schik­baar in een Neder­landse vertaling.
Paus onderstreept in Exhortatie de vreugde van de liefde
nieuws - vrijdag, 8 april 2016
Vandaag is in het Vati­caan de post­sy­no­dale exhor­ta­tie Amoris laetitia van paus Fran­cis­cus ge­pre­sen­teerd. Deze exhor­ta­tie is door de paus ge­schre­ven naar aan­lei­ding van de Bui­ten­ge­wone Bis­schop­pen­synode in 2014 en de daarop­volgende Gewone Bis­schop­pen­synode in 2015.
Amoris Laetitia: Gods barmhartigheid voor huwelijk en gezin
Nieuwe Exhortatie van paus Franciscus verschenen
nieuws - vrijdag, 8 april 2016
Op vrij­dag 8 april is het pau­se­lijk do­cu­ment ver­sche­nen dat ge­schre­ven is naar aan­lei­ding van de laatste bis­schop­pen­synodes over huwe­lijk en gezin: de post­sy­no­dale apos­to­lische exhor­ta­tie Amoris Laetitia, geda­teerd op 19 maart van dit jaar.
Gezinssynode afgesloten
nieuws - zondag, 25 oktober 2015
De Gezins­synode is af­ge­slo­ten en in zeer korte tijd is een eind­ver­slag gereed geko­men dat in al zijn onder­delen op twee­derde­meer­der­heid van de stemmen van de synode­vaders kon rekenen. Het do­cu­ment wordt aange­boden aan de paus en - anders dan eer­der was gezegd - bestaat nu het vermoe­den dat er wellicht toch een pau­se­lijke aposto­lische exhor­tatie over huwe­lijk en gezin zal komen.
Laatste week Gezinssynode
Thema: De missie van het gezin vandaag
nieuws - woensdag, 21 oktober 2015
Zondag 18 ok­to­ber gaat de laatste week in van de Algemene Gewone Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode die van 4 tot 25 ok­to­ber in Rome wordt gehou­den. In deze laatste week buigen de deel­nemers zich in de Circoli Minori (de afzon­der­lijke werk­groepen) over het derde deel van het Instru­mentum laboris: ‘De missie van het gezin vandaag’.
Toespraak Neocatechumenale Weg op Gezinssynode
Door echtpaar Massimo en Patrizia Paloni
nieuws - dinsdag, 20 oktober 2015
Afgelopen don­der­dag 15 ok­to­ber heeft het uit Neder­land afkom­stige echt­paar Massimo en Patrizia Paloni, de gelegen­heid gehad om een korte toe­spraak te hou­den in de Synodale Verga­de­ring van de Synode voor het Gezin, dat op 4 ok­to­ber in het Vati­caan van start is gegaan.
Eerste week synode
Luisteren naar de uitdagingen voor gezinnen
nieuws - dinsdag, 13 oktober 2015
De eerste week van de Algemene Gewone Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode die van 4 tot 25 ok­to­ber in Rome wordt gehou­den, zit er op. In deze eerste week was het sub­the­ma ‘Luis­te­ren naar de uit­dagingen voor ge­zin­nen’ en dit verwees onder meer terug naar wat tij­dens de voor­gaande synode in 2014 is be­spro­ken. Kar­di­naal Eijk: “Het was een intensieve maar boeiende week. Ik vind het ook dit keer weer bij­zon­der dat ik deel­ne­mer mag zijn aan de synode.”
Gezinssynode van start gegaan
‘Roeping en missie van het gezin in Kerk en wereld’
nieuws - maandag, 5 oktober 2015
Zondag 4 ok­to­ber 2015 is met een Pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Pieter in Rome de Algemene Gewone Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode van start gegaan. De synode ver­ga­dert over het thema ‘De roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ Namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is kar­di­naal Eijk af­ge­vaar­digd om deel te nemen aan deze synode die tot 25 ok­to­ber aanstaande zal duren.
Gezinssynode gaat zondag van start
nieuws - vrijdag, 2 oktober 2015
Zondag gaat in het Vati­caan de gezins­synode van start. Deze duurt van zon­dag 4 t/m zon­dag 25 ok­to­ber. De Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen Synode gaat over de roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag. De be­lang­rijke bij­een­komst is een ver­volg op de synode van eind vorig jaar.
24 Uur van gebed voor de Gezinssynode
Vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 2015 in Heiloo
nieuws - vrijdag, 25 september 2015
Het Hei­lig­dom O.L.V. ter Nood or­ga­ni­seert van vrij­dag 2 ok­to­ber 15.00 uur tot en met zater­dag 3 ok­to­ber 15.00 uur ‘24 Uur van Gebed’ om zegen te vragen over de gezins­synode die op 4 ok­to­ber in Rome begint.
Werkdocument gezinssynode 2015 gepresenteerd
nieuws - donderdag, 25 juni 2015
Het werk­do­cu­ment voor de Algemene Ver­ga­de­ring van de gezins­synode die van 4 tot 25 ok­to­ber 2015 in Rome wordt gehou­den, is gepresen­teerd. De titel van het Instru­mentum Laboris is ‘De roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ De presen­tatie vond plaats op dins­dag 23 juni 2015 in het Vati­caan.
Kardinaal Eijk naar Synode Gezin in oktober
nieuws - maandag, 2 februari 2015
Van 4 tot en met 25 ok­to­ber 2015 wordt in Rome een Gewone Bis­schop­pen­synode gehou­den met als thema ‘De roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. De Neder­landse bis­schop­pen hebben recent kar­di­naal Eijk gekozen als hun afgevaar­digde om de synode in ok­to­ber bij te wonen.
Vragenlijst Gezinssynode oktober 2015 is uitgezet in parochies
nieuws - vrijdag, 23 januari 2015
Van 4 tot en met 25 ok­to­ber 2015 wordt in Rome een Gewone Bis­schop­pen­synode gehou­den met als thema ‘De roe­ping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld’. Ter voor­berei­ding hebben de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties wereld­wijd een vragen­lijst ont­van­gen over dit on­der­werp. Deze vragen­lijst is voor beant­woor­ding via de bis­dom­men naar alle de­ke­na­ten, vica­ria­ten en pa­ro­chies in Neder­land gestuurd.
Stemresultaten openbaar gemaakt in eindverslag synode
nieuws - maandag, 20 oktober 2014
Zater­dag­avond 18 ok­to­ber, kort nadat de synode­va­ders er over had­den gestemd werd het slot­ver­slag van de bui­ten­ge­wone synode over huwe­lijk en gezin uitge­deeld aan de verzamelde pers. Voorlopig is er alleen een versie in de grond­tekst, het Ita­li­aans.
Eerste week gezinssynode
Tweede week synode vooral gesprekken in kleinere groepen
nieuws - vrijdag, 10 oktober 2014
De eerste week van de bui­ten­ge­wone synode over het gezin zit er bijna op. Het weekend is een periode van rust en over­den­king. Ook wordt achter de schermen gewerkt aan het ver­slag van de plenaire sessies die de afgelopen dagen hebben plaats­ge­von­den. Volgende week gaat het gesprek ver­der, voor­na­me­lijk in kleinere groepen.
Synode over het gezin gaat zondag van start
Zondag 5 t/m zondag 19 oktober 2014 in Rome
nieuws - donderdag, 2 oktober 2014
De Derde Bui­ten­ge­wone Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode gaat zon­dag 5 ok­to­ber 2014 in Rome van start met als thema “De pas­to­rale uit­dagingen van het gezin in de context van de evangeli­sa­tie”. Voor de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie neemt de voor­zit­ter, kar­di­naal Eijk, deel aan de synode.
Dag van gebed voor Synode over het Gezin
Zondag 28 september 2014
nieuws - woensdag, 24 september 2014
Paus Fran­cis­cus heeft ko­men­de zon­dag 28 sep­tem­ber uitge­roepen tot dag van gebed voor de Derde Buiten­gewone Alge­mene Verga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode, die zal plaats­vin­den van 5 tot 19 ok­to­ber in Rome. Thema is “De pas­to­rale uitda­gingen van het gezin in de context van de evangeli­satie”.
Paus Franciscus: Bid mee voor gezinnen wereldwijd
nieuws - dinsdag, 25 februari 2014
In een brief aan ge­zin­nen en families we­reld­wijd heeft de paus dins­dag 25 februari opge­roe­pen tot gebed voor twee ko­men­de gebeur­te­nissen waarin het gezin centraal zal staan.
Uitslagen vragenlijst rond huwelijk en gezin naar Rome
nieuws - vrijdag, 7 februari 2014
De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft de ant­woor­den op de vragen­lijst in ver­band met de Bis­schop­pen­synode over het Gezin, die in ok­to­ber 2014 wordt gehou­den, vorige week naar Rome gestuurd. De vragen naar de pas­to­rale praktijk rondom gezin en relaties zijn beant­woord door pas­to­rale teams in de pa­ro­chies.
Bisschoppen sturen vragenlijst voor gezinssynode naar parochies
nieuws - donderdag, 14 november 2013
De Neder­landse Bis­schop­pen­confe­rentie heeft dins­dag 12 no­vem­ber de vragen­lijst van het Vati­caan be­spro­ken naar aan­lei­ding van de in 2014 te hou­den synode over het gezin. Besloten is de vragen naar de pas­to­rale praktijk op korte termijn naar de pas­to­rale teams van de pa­ro­chies te sturen, met het verzoek een beeld te geven van wat er in de pa­ro­chies speelt met betrek­king tot huwe­lijk en gezin.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose