Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier bisschopswissel

In de­cem­ber 2018 heeft paus Fran­cis­cus Mgr. Hendriks benoemd tot bis­schop coad­ju­tor van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Op Tweede Pinkster­dag, maan­dag 1 juni 2020 heeft Mgr. Hendriks de staf over­ge­no­men van Mgr. Punt en de bis­schops­ze­tel offi­cieel in bezit geno­men.
Afscheidswoord Mgr. Punt
nieuws - zaterdag, 6 juni 2020
Op 1 juni heeft de ‘wisseling van de wacht’ plaats­ge­von­den in een mooie live­stream vie­ring vanuit de Ka­the­draal. Mgr. Johannes Hendriks is be­gon­nen als nieuwe bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, en Mgr. Jozef Punt heeft afscheid geno­men. Het receptie­mo­ment is, zoals eer­der aan­ge­kon­digd, van­wege corona, uit­ge­steld tot de nieuw­jaars­re­cep­tie in januari.
Bisschopsstaf terug naar Catharijneconvent Fotoreportage
nieuws - dinsdag, 2 juni 2020
Op maan­dag 1 juni 2020 heeft mgr. Jan Hendriks de bis­schops­ze­tel van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in bezit geno­men. Daarbij is de his­to­rische bis­schopsstaf gebruikt die zich in de col­lec­tie van Museum Catha­rij­neconvent bevindt.
Brief van Mgr. Hendriks
wobi - maandag, 1 juni 2020
Bij het aantre­den als bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft Mgr. Hendriks een brief ge­schre­ven. Door de bij­zon­dere omstan­dig­he­den van­wege het corona­vi­rus wil de bis­schop zich graag middels een brief tot u richten.
Nieuwe bisschoppen Haarlem-Amsterdam en leger
Paus aanvaardt ontslag Mgr. Jos Punt
nieuws - maandag, 1 juni 2020
Paus Fran­cis­cus heeft het ont­slag aanvaard dat door Mgr. dr. Jos Punt om ge­zond­heidsre­denen is aan­ge­vraagd. Mgr. dr. Jan Hendriks volgt hem op als bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en Mgr. dr. Everard de Jong als leger­bis­schop (Militair Or­di­na­ri­aat).
Wisseling van de wacht
nieuws - zaterdag, 30 mei 2020
Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam en als Militair Bis­schop in Neder­land. Per dezelfde datum treedt Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Tege­lijker­tijd zal ook de op­vol­ger van Mgr. Punt als Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat, d.w.z. als nieuwe ‘Leger­bis­schop’, wor­den bekendgemaakt.
Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
wobi - donderdag, 17 januari 2019
Vlak vóór Kerst­mis kwam de benoe­ming af van mgr. Jan Hendriks tot Bis­schop-Coad­ju­tor. Dit betekent dat hem nu offi­cieel het recht is toegekend om de bis­schop t.z.t. op te volgen.
Pauselijke felicitatie
En ontmoeting met de nieuwe ambassadeur bij de Heilige Stoel
nieuws - dinsdag, 8 januari 2019
Met een harte­lijke “Auguri” (gefe­li­citeerd) begroette paus Fran­cis­cus dins­dag 8 januari bis­schop-coad­ju­tor J.W.M. Hendriks. De bis­schop is twee dagen in Rome voor ver­schil­lende zaken waar­on­der de afwikkeling van een apos­to­lische visi­ta­tie die hij heeft gedaan.
Mgr. Hendriks benoemd tot bisschop-coadjutor
Brief van Mgr. Punt aan de parochies
nieuws - zaterdag, 22 december 2018
Naast de goede wensen die u voor Kerst­mis en het nieuwe jaar van ons hebt ont­van­gen, kan ik u een verheugende mede­de­ling doen. Afgelopen week ont­ving ik uit Rome de bevesti­ging dat onze hulp­bis­schop, Mgr. dr. Jan Hendriks, door Paus Fran­cis­cus is benoemd tot bis­schop-coad­ju­tor.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose