Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Hendriks benoemd tot bisschop-coadjutor

Brief van Mgr. Punt aan de parochies

gepubliceerd: zaterdag, 22 december 2018

Aan de pries­ters, diakens, pas­to­raal werk(st)ers
en cate­chisten, alsmede de besturen en pa­ro­chi­anen
in het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Benoe­ming Mgr. dr. J. W.M. Hendriks

Haar­lem, 22 de­cem­ber 2018

Broe­ders en zusters,

Naast de goede wensen die u voor Kerst­mis en het nieuwe jaar van ons hebt ont­van­gen, kan ik u een verheugende medede­ling doen. Afgelopen week ont­ving ik uit Rome de bevesti­ging dat onze hulp­bis­schop, Mgr. dr. Jan Hendriks, door Paus Fran­cis­cus is benoemd tot bis­schop-coad­ju­tor. Dit betekent dat hij wel hulp­bis­schop blijft, maar nu met recht van opvol­ging. Dit wil zeggen dat als mijn tijd afloopt, uiter­lijk over twee jaar als ik 75 ben, hij de nieuwe bis­schop zal wor­den van ons geliefde bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Al geruime tijd gele­den, na een tweede TIA, heb ik dit als verzoek aan de paus voor­ge­legd. Ruim 20 jaar draag ik als bis­schop nu de eindverant­woor­de­lijk­heid voor ons mooie bisdom. Er is veel gebeurd in die tijd en ik doe dat met liefde, maar worstel al een paar jaar met mijn ge­zond­heid. Een benoe­ming van Mgr. Hendriks tot coad­ju­tor verschaft mij de moge­lijk­heid om gelei­de­lijk meer be­stuurs­ta­ken aan hem over te dragen, en verzekert ook de con­ti­nuï­teit van bestuur en beleid. Door zijn erva­ring als rector, en de laatste jaren als hulp­bis­schop en vica­ris-generaal, kent hij het bisdom als geen ander, en wordt alom ge­res­pec­teerd.

Het verheugt mij zeer dat mijn verzoek nu is ingewilligd, en ik wens Mgr. Hendriks van harte proficiat met het ver­trouwen dat niet alleen ik, maar ook de paus in hem stelt.
Graag geef ik u de gelegen­heid om hem bij onze nieuw­jaars­re­cep­tie op vrij­dag 11 januari a.s. in het Barbizon Hotel in Am­ster­dam te fe­li­ci­te­ren. De receptie begint zoals gebruike­lijk om 16.30 uur. Voor deze gelegen­heid zal de receptie om 15.45 uur vooraf wor­den gegaan door een fees­te­lij­ke Evensong in de daar­naast gelegen Basiliek van de H. Nicolaas. Ook hier­voor bent u van harte uit­ge­no­digd.

Rest mij u nogmaals een Zalig kerst­feest toe te wensen, en Gods rijkste zegen over het nieuwe jaar 2019.

Met vrien­de­lijke groet,

+ Jozef Marianus Punt
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

 


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 6 juni 2020Afscheidswoord Mgr. Punt
dinsdag, 2 juni 2020Bisschopsstaf terug naar Catharijneconvent
maandag, 1 juni 2020Nieuwe bisschoppen Haarlem-Amsterdam en leger
zaterdag, 30 mei 2020Wisseling van de wacht
dinsdag, 8 januari 2019Pauselijke felicitatieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose